Zoeken


Soort
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

officiële publicatie (Dossier 31285)
Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure); Brief regering; Reactie op op amendement 31285, nr.12 van mevrouw Wiegman-Van Meppelen Scheppink alsmede de onderbouwing daarvan tijdens haar mondelinge bijdrage zoals ingediend bij Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure) Kamerstuk bestuur gemeenten ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 285Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure)nr. 18BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaalen Haag, 15 februari 2010Tijdens de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure 31 285) (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 54) deed ik de toezegging nog schriftelijk te reageren op amendement 12 van mevrouw Wiegman-Van Meppelen Scheppink alsmede de onderbouwing daarvan tijdens haar mondelinge bijdrage.In die bijdrage werden de navolgende vijf voordelen geschetst van inschrijving van voorkeursrechten bij één loket: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (verder: het Kadaster):1. ...

officiële publicatie (Dossier 31450)
Wijziging van de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 2006, 81); Brief minister ter aanbieding besluit van 19 juni 2009 tot wijziging van o.m. het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 2009, 296) Kamerstuk 31 450Wijziging van de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 2006, 81)nr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 september 2009Hierbij zend ik U het besluit van 19 juni 20091 tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, het Besluit stralingsbescherming, het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen en het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 2006, 81), Stb 2009, 296.Voor de inhoud van het besluit verwijs ik U naar de nota van toelichting. ...

officiële publicatie (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief minister over verkeerslawaai rond rijksinfrastructuur en beleidsontwikkelingen t.a.v. verkeerslawaai rond decentrale infrastructuur en industrielawaai Kamerstuk geluid natuur en milieu spoor verkeer weg nr. 5BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2009Mede namens mijn ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat informeer ik u hierbij over Wetsvoorstel Modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds, inzake verkeerslawaai rond rijksinfrastructuur en de daarop volgende voorgenomen beleidsontwikkelingen ten aanzien van verkeerslawaai rond decentrale infrastructuur en industrielawaai.1. ...

officiële publicatie (Dossier 32016)
Wijziging van de Wet op de architectentitel (beroepservaring, bij- en nascholingsregeling voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten, wijzigingen in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, alsmede enige andere wijzigingen) ; Brief regering; Twee publicaties voor bij de Wet op de architectentitel Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 016Wijziging van de Wet op de architectentitel (beroepservaring, bij- en nascholingsregeling voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten, wijzigingen in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, alsmede enige andere wijzigingen)nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 januari 2010Graag bied ik u de publicatie «WAT van experiment naar beroepservaringperiode» en het «Manifest over de Beroepservaring» aan.1 De publicatie en het Manifest heb ik op 13 januari jl. ontvangen uit handen van prof. ir J.J.M. ...

officiële publicatie (Dossier 31953)
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief minister over relatie omgevingsvergunning - opgravingsvergunning Kamerstuk bouwnijverheid economie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 29BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 december 2009Tijdens het wetgevingsoverleg met de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het wetsvoorstel voor een Invoeringswet Wat algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 29 juni 2009 (kamerstuk 31 953, nr. 24) heeft het lid Koopmans namens de CDA-fractie aangegeven, de in artikel 6.2a van de Wabo gemaakte koppeling met de Monumentenwet onlogisch te vinden omdat een omgevingsvergunning geheel los staat van een opgravingsvergunning. ...

officiële publicatie (Dossier 31953)
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief minister over de maatregelen n.a.v. de door bureau VKA geconstateerde risico's betreffende de ICT-voorziening van de Wabo en de kosten die daaraan verbonden zijn Kamerstuk bouwnijverheid economie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 28BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 december 2009Tijdens het algemeen overleg over Wabo en Omgevingsdiensten op 12 november 2009 heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de door het bureau Verdonck, Klooster & Associates B.V. ...

officiële publicatie (Dossier 31953)
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief minister over de uitkomst van het overleg met de provincies en de gemeenten over transparantie van berekening leges voor de omgevingsvergunning Kamerstuk belasting bouwnijverheid economie financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 27BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 november 2009InleidingBij de behandeling van de Invoeringswet Wabo in een wetgevingsoverleg d.d. 29 juni 2009 (Kamerstuk 31 953, nr. 24) heb ik toegezegd u eind 2009 te informeren over de uitkomst van het overleg met de provincies en de gemeenten over transparantie van de berekening van leges voor de omgevingsvergunning. ...

officiële publicatie (Dossier 31953)
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief minister over o.a. taken die onder basistakenpakket van uitvoeringsdiensten zullen vallen en welke bedrijven dit betreft Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid rijksoverheid ruimte en infrastructuur nr. 26BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 oktober 2009Bij brief van 8 oktober 2009 heeft de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verzocht om uw Kamer uiterlijk 27 oktober 2009 te informeren over de taken die onder het basistakenpakket van de uitvoeringsdiensten zullen vallen en welke bedrijven dit betreft, alsmede over de stand van zaken op ICT-gebied waar het betreft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). ...

officiële publicatie (Dossier 31953)
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief minister over invoeringsdatum Wabo en stand van zaken ICT-ontwikkeling Kamerstuk nr. 25BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 september 2009In de procedurevergadering van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 september 2009 is naar aanleiding van recente berichtgeving in Binnenlands Bestuur gevraagd om nadere informatie over de invoeringsdatum van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de stand van zaken van de ICT-ontwikkeling. ...

officiële publicatie (Dossier 31755)
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) ; Brief regering; Ontwerp-besluit houdende wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en enkele andere amvb's Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 35BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 januari 2010Ontvangen ter Griffie van de Tweede kamer op 15 januari 2010. ...

officiële publicatie (Dossier 31755)
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage); Brief minister oer afstemming MER en passende beoordeling Natuurbeschermingswet Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 34BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 december 2009Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) (Kamerstukken II 2008–2009, 31 755) op 14 mei jl. heb ik u toegezegd dat u van de minister van LNV en mij een plan van aanpak zult ontvangen over de wijze waarop de afstemming tussen het MER en de passende beoordeling uit de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) beter procedureel kan worden vormgegeven (Kamerstukken II 2008–2009, 31 755 en Handelingen II 2008–2009, 84).Ik zal in deze brief achtereenvolgens ingaan op de relatie met de Europese richtlijnen, de overeenkomsten en verschillen tussen de m.e.r. ...

officiële publicatie (Dossier 31755)
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage); Brief minister met reactie op uitspraak Europese Hof van Justitie van 15 oktober 2009 over niet voldoen van Ned. wetgeving aan Europese richtlijn over milieueffectbeoordelingen Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 33BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009Ingevolge uw verzoek van 28 oktober 2009 (2009Z19 899/2009D52604) geef ik u hierbij mijn reactie op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 15 oktober 2009 over het niet voldoen van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn over milieueffectbeoordelingen.De Europese Commissie heeft Nederland in gebreke gesteld voor het hanteren van absolute grenzen in de merwetgeving voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten. ...