Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

813 resultaten

Uitvoering motie Veldman cs. inzake de rioolheffing (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Uitvoering motie Veldman cs. inzake de rioolheffing Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2016 Met deze brief bericht ik u over de voortgang van de uitvoering van de motie Veldman inzake de rioolheffing, ingediend bij de behandeling van de Omgevingswet1, als ook van de motie Veldman over de precarioheffing op netwerken van nutsbedrijven. ...

Reactie op de moties van het lid Veldman c.s. over precariobelasting en rioolheffing via het ingezetenschap (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Reactie op de moties van het lid Veldman c.s. over precariobelasting en rioolheffing via het ingezetenschap Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2016 Bij brief van 1 december 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om schriftelijke terugkoppeling van de gesprekken die over de rioolheffing en de precariorechten worden gevoerd met de VNG. ...

Uitstel reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Uitstel reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 180 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2015 Bij brief van 8 september 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. ...

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk) (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk) Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 181 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2015 Bij brief van 8 september 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. ...

Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ter aanbieding van het rapport "Het wetsvoorstel Omgevingswet; Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State" (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ter aanbieding van het rapport "Het wetsvoorstel Omgevingswet; Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State" Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 14 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 april 2015 In de bijlage bij deze brief wordt hierbij aan de Kamer aangeboden, het rapport inzake het Onderzoek Omgevingswet, getiteld «Het wetsvoorstel Omgevingswet; Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State»1. ...

Aanbieding van het rapport “Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied” (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Aanbieding van het rapport “Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied” Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2015 Samen met het Interprovinciaal Overleg heb ik in april 2014 Alterra (WUR) en het Instituut voor Agrarisch Recht gevraagd om – in het licht van de voorgenomen integratie in de Omgevingswet – het landinrichtingsinstrumentarium van de Wet inrichting landelijk gebied te evalueren. ...

Nahang Besluit van 8 december 2016 houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Nahang Besluit van 8 december 2016 houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 193 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 23 december 2016. ...

Stand van zaken invoering van de Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Stand van zaken invoering van de Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 oktober 2016 Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Wet natuurbescherming en de uitvoering van de aanvaarde moties en gedane toezeggingen in het kader van de voorhang van de op de wet gebaseerde uitvoeringsregelgeving, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. ...

Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 177 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 13 mei 2016. ...

Voortgang uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Voortgang uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 176 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2016 Op 19 januari 2016 is de Wet natuurbescherming in het Staatsblad gepubliceerd (nr. 34). ...

Reactie op amendementen inzake Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Reactie op amendementen inzake Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2015 In deze brief geef ik u mijn appreciatie van de amendementen die zijn ingediend na de verzending van mijn brief van 30 juni 2015 (Kamerstuk 33 348, nr. 170) over het wetsvoorstel natuurbescherming. ...

Reactie op ingediende amendementen inzake het wetsvoorstel natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Reactie op ingediende amendementen inzake het wetsvoorstel natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2015 In het plenair debat over het wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstuk 33 348) op 25 juni 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om een overzicht van alle tot dusverre ingediende amendementen, voorzien van mijn oordeel (Handelingen II 2014/15, nr. 101). ...

Reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 111 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Op 15 juni 2015 vond het wetgevingsoverleg plaats over het wetsvoorstel natuurbescherming. ...

Aankondiging van een schriftelijke reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Aankondiging van een schriftelijke reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Aanstaande donderdag 25 juni staat de plenaire afronding van de Wet Natuurbescherming gepland. ...

Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over het vergassen van ganzen (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over het vergassen van ganzen Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2015 In de Regeling van werkzaamheden van 19 mei jl. heeft uw Kamer verzocht om mijn oordeel hoe om te gaan met het gebruik van CO2-gas voor het doden van ganzen en hoe ik het gebruik van die methode kan inkaderen (Handelingen II 2014/15, nr. 84, Regeling van Werkzaamheden). ...

Aanbieding advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Aanbieding advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2015 Hierbij doe ik u de brief van ACTAL over het rapport «Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming» van SIRA Consulting BV toekomen1, zoals ik heb aangekondigd in mijn brief van 17 april jl. ...

Aanbieding van het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Aanbieding van het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2015 Hierbij bied ik u aan het rapport «Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming» van SIRA Consulting BV1. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake onderzoek naar regeldruk in het kader van de Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake onderzoek naar regeldruk in het kader van de Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2015 In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken in de procedurevergadering van 4 maart 2015 om aan te geven wanneer het onderzoek naar de regeldruk van het wetsvoorstel natuurbescherming en de kabinetsreactie daarop naar verwachting aan de Tweede Kamer zullen worden aangeboden, bericht ik u als volgt. ...

Stand van zaken van het onderzoek naar de gevolgen voor regeldruk van het wetsvoorstel (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Stand van zaken van het onderzoek naar de gevolgen voor regeldruk van het wetsvoorstel Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 januari 2015 Bij brief van 2 december 2014 (Kamerstuk 33 348, nr. 8) heb ik uw Kamer gemeld dat ik een onafhankelijk extern bureau de opdracht heb gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen voor regeldruk van het wetsvoorstel natuurbescherming en dat ik met ACTAL heb afgesproken dat dit college bij het onderzoek wordt betrokken. ...

Reactie op de motie van de leden Graus en Dijkgraaf over opnemen van de buizerd en arend in de valkerij akte (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Reactie op de motie van de leden Graus en Dijkgraaf over opnemen van de buizerd en arend in de valkerij akte Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2014 Naar aanleiding van de motie van de leden Graus en Dijkgraaf (34 000 XIII, nr. ...