Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

2677 resultaten

Transitie Wmo: focuspunten (Dossier 33841)
Transitie Wmo: focuspunten Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 166 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2014 Al geruime tijd zijn gemeenten in de voorbereidende fase voor de nieuwe verantwoordelijkheden die zij met de hervorming van de langdurige zorg er bij krijgen. ...

Toelichting bij de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Toelichting bij de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2014 Hierbij treft u de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 841, nr. 34) bij het wetvoorstel Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841) en een nota van wijziging (Kamerstuk 33 841, nr. 35) bij dit wetsvoorstel aan. ...

Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid S/ Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 18 november 2014. ...

Ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Dossier 33841)
Ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 Brief regering ...

Concept van het uitvoeringsbesluit WMO 2015 (Dossier 33841)
Concept van het uitvoeringsbesluit WMO 2015 Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2014 Hierbij treft u de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetvoorstel Wmo 2015 (Kamerstukken 33 841) en een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel aan. ...

Reactie op het inzake verzoek van het lid Keijzer bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO. (Dossier 33841)
Reactie op het inzake verzoek van het lid Keijzer bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO. ...

Schriftelijke beantwoording vragen Wmo 2015 en reactie op openstaande amendementen (Dossier 33841)
Schriftelijke beantwoording vragen Wmo 2015 en reactie op openstaande amendementen Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 164 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2014 Zoals toegezegd tijdens mijn eerste termijn (Handelingen II 2013/14, nr. 79, wet maatschappelijke ondersteuning 2015), doe ik u hierbij schriftelijk een reactie toekomen op de vragen die ik nog niet heb beantwoord. ...

Reactie op amendementen Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841) (Dossier 33841)
Reactie op amendementen Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841) Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2014 Op het wetsvoorstel Wmo 2015 zijn diverse amendementen ingediend. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen (Dossier 33841)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 168 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2014 Bij brief van 3 juli 2014 heeft u mij, namens de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzocht de Kamer te informeren over mijn beleidsvoornemens ten aanzien van de eigen bijdrage voor rolstoelen. ...

Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2014 Bij de behandeling van het wetsvoorstel WMO 2015 heeft uw Kamer een motie Bergkamp1 aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur (hierna: Rob) ten behoeve van het uitvoeren van een onderzoek naar de vraag «hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein kan worden geborgd». ...

Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget (Dossier 33841)
Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2014 In de regeling van werkzaamheden op 18 maart jongstleden heeft uw Kamer gevraagd om per brief te reageren op het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget (Handelingen II 2013/14, nr. 64, Regeling van Werkzaamheden). ...

Eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Bij brief van 19 januari 2015 heb ik van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het eerste deel van zijn advies ontvangen over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden. ...

Continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (Dossier 33841)
Continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2014 Ik heb recentelijk nog toegezegd de Tweede Kamer spoedig te informeren over afspraken met de VNG en MEE Nederland over de transitie van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (de MEE-doelgroep). ...

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Dossier 33862)
Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2015 1 Inleiding De leden Bisschop, Van Meenen en Rog hebben een initiatiefwetsvoorstel bij uw Kamer ingediend voor een meer doeltreffende regeling van het onderwijstoezicht. ...

Rapport en reactie op het rapport 'Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten' (Dossier 33872)
Rapport en reactie op het rapport 'Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten' Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 augustus 2015 Zoals aangekondigd in de nota naar aanleiding van het nader verslag1 bij het wetsvoorstel verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (wetsvoorstel VTH) ontvangt u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, het rapport van de evaluatie van het VTH-stelsel en de reactie daarop2. ...

VTH wet; onderzoeksopzet naar de doeltreffendheid van de regels om een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving te waarborgen (Dossier 33872)
VTH wet; onderzoeksopzet naar de doeltreffendheid van de regels om een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving te waarborgen Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2015 Op 14 september 2015 vond het wetgevingsoverleg plaats over het – thans bij de Eerste Kamer aanhangige – wetsvoorstel wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Kamerstuk 33 872, nr. 18). ...

Voortgang beantwoording vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Dossier 33872)
Voortgang beantwoording vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2014 Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van de beantwoording van de vragen en opmerkingen in het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van uw Kamer over het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving, dat genoemde commissie op 11 april 2014 heeft uitgebracht1. ...

Reactie op toezeggingen omtrent het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Reactie op toezeggingen omtrent het wetsvoorstel Wet langdurige zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2014 Met het oog op de voorgenomen plenaire behandeling van de Wet langdurige zorg, wil ik uw Kamer over een tweetal zaken informeren. ...

Nadere informatie ten behoeve van het debat d.d. 23 september 2014 over de Wet Langdurige Zorg (Dossier 33891)
Nadere informatie ten behoeve van het debat d.d. 23 september 2014 over de Wet Langdurige Zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 158 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2014 Door middel van mijn brief van 19 september jl. ...

Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2014 Op het wetsvoorstel Wet langdurige zorg zijn diverse amendementen ingediend. ...