Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

44 resultaten

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Brief houdende intrekking van het voorstel (Dossier 30659)
Brief houdende intrekking van het voorstel Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 5 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2024 Hierbij deel ik u mede dat ik het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag intrek. ...

Openbaarmaking van de notitie over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 (onderdeel Ontwikkelingssamenwerking) (Dossier 34300-XVII)
Openbaarmaking van de notitie over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 (onderdeel Ontwikkelingssamenwerking) Brief commissie ...

Geleidende brief (Dossier 35039)
Geleidende brief Geleidende brief cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid religie staatsveiligheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 21 september 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen betreffende een verbod van islamitische uitingen. ...

Brief houdende overname en intrekking van het voorstel (Dossier 35039)
Brief houdende overname en intrekking van het voorstel Brief lid / fractie cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid religie staatsveiligheid Nr. 6 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2024 Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid De Graaf het voorstel van wet in het vervolg alleen door mij zal worden verdedigd en dat ik het voorstel van wet betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen intrek. ...

Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld (#:-)
Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld Brief lid / fractie defensie internationaal Nr. 8 BRIEF VAN DE LEDEN EIJSINK, VAN DIJK, HACHCHI, EL FASSED, VOORDEWIND, OUWEHAND, VAN DER STAAIJ, HERNANDEZ, BRUINS SLOT EN BOSMAN Ontvangen 16 juni 2011 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Op 15 juni 2010 hebben de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters het voorstel van wet tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) aanhangig gemaakt. ...

Brief van de algemene commissie voor Immigratie en Asiel , de Raad van State voorlichting te vragen naar aanleiding van de Nota n.a.v. het nader verslag bij wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. implementatie Terugkeerrichtlijn (kamerstuk 32 420, nr. 12) (#:-)
Brief van de algemene commissie voor Immigratie en Asiel , de Raad van State voorlichting te vragen naar aanleiding van de Nota n.a.v. het nader verslag bij wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. implementatie Terugkeerrichtlijn (kamerstuk 32 420, nr. 12) Brief commissie immigratie migratie en integratie recht staatsrecht Nr. 13 BRIEF VAN DE ALGEMENE COMMISSIE VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2011De algemene commissie voor Immigratie en Asiel heeft besloten, conform het verzoek van het lid Schouw, u te verzoeken aan de Kamer het voorstel ter goedkeuring voor te leggen om aan de Raad van State ingevolge artikel 21a van de Wet op de Raad van State voorlichting te vragen naar aanleiding van de Nota naar aanleiding van het nader verslag bij wetsvoorstel Wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. implementatie Terugkeerrichtlijn (32 420, nr. ...

Geleidende brief (Dossier 33369)
Geleidende brief Geleidende brief ...

Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33369)
Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie ...

Geleidende brief (Dossier 34906)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 maart 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank. ...

Brief houdende intrekking van het voorstel (Dossier 35144)
Brief houdende intrekking van het voorstel Brief lid / fractie bestuur organisatie en beleid parlement recht staatsrecht Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2024 Hierbij delen wij u mede dat wij het voorstel van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers intrekken. ...

Geleidende brief (Dossier 35144)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2019 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers. ...

Geleidende brief (Dossier 34044)
Geleidende brief Geleidende brief criminaliteit emigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 1 oktober 2014 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. ...

Brief van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (#:-)
Brief van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 7 BRIEF VAN DE LEDEN DE GRAAF, FRITSMA EN WILDERS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2018 Hierbij deel ik u mede dat het wetsvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Markuszower in plaats van het lid Wilders. ...

Brief houdende overname en intrekking van het voorstel (#:-)
Brief houdende overname en intrekking van het voorstel Brief lid / fractie openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 9 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2024 Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de leden De Graaf en Fritsma het voorstel van wet in het vervolg alleen door mij zal worden verdedigd en dat ik het voorstel van wet houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) intrek. ...

Geleidende brief (#:-)
Geleidende brief Geleidende brief openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 27 juni 2017 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie). ...

Brief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35332)
Brief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie emigratie immigratie migratie en integratie Nr. 3 BRIEF VAN HET LID EMIEL VAN DIJK C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 35333)
Geleidende brief Geleidende brief natuur en milieu stoffen Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2019 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende een noodregeling over stikstof. ...

Geleidende brief (Dossier 33311)
Geleidende brief Geleidende brief burgerlijk recht recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 20 juni 2012 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie. ...

Brief met verzoek van 41 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 31764)
Brief met verzoek van 41 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën 31 764Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; ’s-Gravenhage, 24 april 2008nr. 2BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 5 december 2008Overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verzoeken onderstaande leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierbij om het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; ’s-Gravenhage, 24 april 2008 voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.BashirSapVan DijckAgemaAzoughVan BommelBosmaBrinkmanDibiDiksJasper van DijkFritsmaVan GentGerkensVan GervenGesthuizenGrausHalsemaIrrgangJansenKantKarabulutLangkampVan LeeuwenLeijtenLempensLuijbenMadlenerMarijnissenPoldermanPoppeVan RaakRoemerDe RooijDe RoonSmitsVan VelzenVendrikUlenbeltWildersDe Wit ...