Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

92 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33968-(R2033))
Nota naar aanleiding van het verslag Brief regering economie handel Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 september 2014 De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag met betrekking tot het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het bovengenoemde verdrag. ...

Kabinetsappreciatie derde en laatste voortgangsrapportage van de Europese Commissie onder het monitoringsmechanisme voor Kroatië (Dossier 33183-(R1975))
Kabinetsappreciatie derde en laatste voortgangsrapportage van de Europese Commissie onder het monitoringsmechanisme voor Kroatië Brief regering europese zaken internationaal Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2013 Hierbij bied ik u de kabinetsappreciatie aan van de op 26 maart 2013 verschenen derde en laatste voortgangsrapportage van de Europese Commissie onder het monitoringsmechanisme voor Kroatië. ...

Reactie op de motie van het lid Omtzigt (nr. 7) over het verzoek aan de Europese Commissie om te blijven rapporteren over rechtstatelijke ontwikkelingen (Dossier 33183-(R1975))
Reactie op de motie van het lid Omtzigt (nr. 7) over het verzoek aan de Europese Commissie om te blijven rapporteren over rechtstatelijke ontwikkelingen Brief regering europese zaken internationaal Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2013 Naar aanleiding van de motie van het lid Omtzigt (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 183 (R1975), nr. 7) en het bijbehorende verzoek om binnen twee weken de Tweede Kamer te informeren hoe aan deze motie uitvoering zal worden gegeven, informeer ik u als volgt. ...

Reactie op verzoek van de commissie inzake tijdspad en strekking van het onderzoek m.b.t. drones door de CAVV (Dossier 33400-X)
Reactie op verzoek van de commissie inzake tijdspad en strekking van het onderzoek m.b.t. drones door de CAVV Brief regering begroting financiën Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2013 Graag bied ik u, mede namens de minister van Defensie, hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 20 december 2012 inzake tijdspad en strekking van het onderzoek m.b.t. drones door de CAVV. ...

Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru; ’s-Gravenhage, 12 mei 2011 (Dossier 33486-(R1994))
Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru; ’s-Gravenhage, 12 mei 2011 Brief regering recht strafrecht A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 22 november 2012. ...

Voorlopige toepassing van het verdrag over Wijzigingen van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau (Dossier 33617)
Voorlopige toepassing van het verdrag over Wijzigingen van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau Brief regering lucht natuur en milieu Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 april 2013 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u mededelen dat artikel 3, elfde lid quinquies en artikel 13, tweede lid, van de bovengenoemde wijzigingen van het Protocol vanaf 4 mei 2012 voorlopig worden toegepast. ...

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; Addis Abeba, 10 augustus 2012 (herdruk) (Dossier 33638)
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; Addis Abeba, 10 augustus 2012 (herdruk) Brief regering ...

Beroep tegen Commissiebesluit liberalisering internationaal personenvervoer (Dossier 32376)
Beroep tegen Commissiebesluit liberalisering internationaal personenvervoer Brief regering organisatie en beleid verkeer Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2014 Bij brief van 5 september 2013 (Kamerstuk 32 376 nr. 40) heeft het kabinet uw Kamer geïnformeerd over het Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van 18 juli 2013 over de liberalisering van het internationaal personenvervoer. ...

Voorlopige toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Sierra Leone Tribunaal betreffende de zetel van het restmechanisme van het Speciaal Tribunaal van Sierra Leone; 's-Gravenhage, 19 december 2013 (Dossier 33859)
Voorlopige toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Sierra Leone Tribunaal betreffende de zetel van het restmechanisme van het Speciaal Tribunaal van Sierra Leone; 's-Gravenhage, 19 december 2013 Brief regering organisatie en beleid recht Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 januari 2014 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, mededelen dat het bovengenoemde zetelverdrag met uitzondering van de artikelen 6, 7 en 8, vanaf 19 december 2013 voorlopig wordt toegepast. ...

Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof; Luxemburg, 15 oktober 2012 (Dossier 33543)
Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof; Luxemburg, 15 oktober 2012 Brief regering internationaal organisatie en beleid recht rechtspraak A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 11 februari 2013. ...

Stand van zaken inzake de stukken die onderdeel uitmaakten van de tentoonstelling “De Krim – Goud en Geheimen van de Zwarte Zee”, die van 7 februari tot en met 31 augustus 2014 te zien is geweest in het Allard Pierson Museum te Amsterdam (Dossier 34000-V)
Stand van zaken inzake de stukken die onderdeel uitmaakten van de tentoonstelling “De Krim – Goud en Geheimen van de Zwarte Zee”, die van 7 februari tot en met 31 augustus 2014 te zien is geweest in het Allard Pierson Museum te Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2014 Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken ten aanzien van de stukken die onderdeel uitmaakten van de tentoonstelling «De Krim – Goud en Geheimen van de Zwarte Zee», die van 7 februari tot en met 31 augustus jl. te zien is geweest in het Allard Pierson Museum te Amsterdam. ...

Voortgang van het onderzoek naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013 (Dossier 34000-V)
Voortgang van het onderzoek naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2014 Naar aanleiding van uw verzoek om een brief over de voortgang van het onderzoek naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013, wil het kabinet u als volgt informeren. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-V)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Werkprogramma 2015 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) (Dossier 34000-V)
Werkprogramma 2015 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2014 Hierbij bied ik u het Werkprogramma 2015 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) aan. ...

AIV-advies ‘De toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie?’ (Dossier 34000-V)
AIV-advies ‘De toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie?’ Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2014 Hierbij bied ik u aan het AIV-advies «De toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie? ...

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het beleid ten aanzien van Cuba (Dossier 33750-V)
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het beleid ten aanzien van Cuba Brief regering begroting financiën Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 januari 2014 Graag bied ik u hierbij een reactie aan op het verzoek van het lid Omtzigt om een brief over het beleid ten aanzien van Cuba aan de vooravond mijn bezoek aan dat land. ...

Reactie op het verzoek om informatie over de situatie in Turkije (Dossier 33750-V)
Reactie op het verzoek om informatie over de situatie in Turkije Brief regering begroting financiën Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 januari 2014 Deze brief is een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 30 december 2013, om informatie over de situatie in Turkije en om daarbij verschillende punten te betrekken. ...

Kabinetsreactie op het AIV-rapport "Criminaliteit, corruptie en instabiliteit" (Dossier 33750-V)
Kabinetsreactie op het AIV-rapport "Criminaliteit, corruptie en instabiliteit" Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 februari 2014 Hierbij bieden wij u een afschrift aan van de kabinetsreactie op het AIV-rapport No. 85 met als titel «Criminaliteit, corruptie en instabiliteit. ...

Nederlandse betrekkingen met Rusland (Dossier 33750-V)
Nederlandse betrekkingen met Rusland Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2013 Met het oog op het Algemeen Overleg over Rusland op 30 oktober a.s. en het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 3 oktober jl. evenals de aanvullende verzoeken gedaan tijdens het AO van 17 oktober jl. over het incident met een Nederlandse diplomaat in Moskou, stuur ik u hierbij een brief over de Nederlandse betrekkingen met Rusland. ...

Verslag van het bezoek aan Cuba van 5-7 januari 2014 (Dossier 33750-V)
Verslag van het bezoek aan Cuba van 5-7 januari 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2014 Graag bied ik u hierbij het verslag aan van mijn bezoek aan Cuba, dat plaatsvond van 5-7 januari 2014. ...