Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

71 resultaten

Afschrift van brief aan de Secretaris-Generaal van de Navo inzake AWACS (Dossier 31700-XI)
Afschrift van brief aan de Secretaris-Generaal van de Navo inzake AWACS Brief regering begroting financiën internationaal militaire missies 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 88BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 juni 2009Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met nummer 09-VROM-B-023 bied ik u hierbij een afschrift aan van mijn brief aan de Secretaris-Generaal van de Navo van 8 juni jongstleden.1De minister van Defensie,E. van MiddelkoopXNoot1Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. ...

Reactie op motie Jansen c.s. inzake geluidsreductie Navo-vliegbasis Geilenkirchen (32123 XI, nr. 69) (Dossier 32123-XI)
Reactie op motie Jansen c.s. inzake geluidsreductie Navo-vliegbasis Geilenkirchen (32123 XI, nr. 69) Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 juni 2010Uw Kamer heeft ingestemd met de motie van het lid Jansen c.s. ...

Reactie op verzoek commissie voor Defensie over informatie uit de Defensiekrant nr. 24 van 24 juni 2010 (Dossier 32500-X)
Reactie op verzoek commissie voor Defensie over informatie uit de Defensiekrant nr. 24 van 24 juni 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 oktober 2010 Op verzoek van de Vaste Commissie voor Defensie, d.d. 30 september 2010 met kenmerk 32500-X/2010D37831, stuur ik u hierbij de informatie zoals opgenomen op pagina 3 tot en met 5 van Defensiekrant nr. ...

Reactie op verzoek commissie om informatie over de uitkomst van de juridische procedure van camping De Oase (Dossier 32500-X)
Reactie op verzoek commissie om informatie over de uitkomst van de juridische procedure van camping De Oase Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 oktober 2010 In uw verzoek van 21 september 2010 met kenmerk 32 123-X-145/2010D36016 vraagt u mij de Kamer te informeren zodra de uitkomst bekend is van de juridische procedure die door de eigenaren van camping De Oase aanhangig is gemaakt. ...

Onderzoek Politieacademie naar contacten politie en veteranen (Dossier 32500-X)
Onderzoek Politieacademie naar contacten politie en veteranen Brief regering ...

Informatie over de verkoop van twee Fokker 60 Utility vliegtuigen en een pakket reservedelen (Dossier 32500-X)
Informatie over de verkoop van twee Fokker 60 Utility vliegtuigen en een pakket reservedelen Brief regering ...

Personeelsrapportage van Defensie midden 2010. (Dossier 32500-X)
Personeelsrapportage van Defensie midden 2010. Brief regering ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (wijziging wijze van waardering van energieprestatie van woonruimte) (#:-)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (wijziging wijze van waardering van energieprestatie van woonruimte) Brief regering huisvesting huren en verhuren 32 302Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen)nr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 maart 2010Hierbij zend ik U een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte inzake een wijziging in de wijze van waardering van de energieprestatie van woonruimte.1Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik U naar de ontwerp-nota van toelichting.De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijke voorhangprocedure, zoals deze naar verwachting op het voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding van het ontwerpbesluit zal gelden op grond van artikel 46 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, zoals gewijzigd bij wet van 23 december 2009, Stb. ...

IOB-evaluatie van het Instituut Clingendael, met de beleidsreactie (Dossier 31700-V)
IOB-evaluatie van het Instituut Clingendael, met de beleidsreactie Brief regering begroting defensie financiën internationaal onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 86BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 maart 2009Graag bieden wij u hierbij de evaluatie aan van de resultaten van de subsidieovereenkomst tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie en het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen «Clingendael» die de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) op ons verzoek heeft uitgevoerd1, alsmede de beleidsreactie daarop. ...

Reactie op de motie van de leden Eijsink, Knops en Voordewind (31700-X, nr. 47) over de functie van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) en andere toezichthoudende organen bij Defensie (Dossier 31700-X)
Reactie op de motie van de leden Eijsink, Knops en Voordewind (31700-X, nr. 47) over de functie van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) en andere toezichthoudende organen bij Defensie Brief regering begroting bestuur defensie financiën internationaal organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 115BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2009Hierbij bied ik u in reactie op de motie van de leden Eijsink, Knops en Voordewind (31 700 X, nr. ...

Overlijden van een medewerker van de Koninklijke Marechaussee dhr R. Nijenhuis (Dossier 31700-X)
Overlijden van een medewerker van de Koninklijke Marechaussee dhr R. Nijenhuis Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 112BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 mei 2009Hierbij deel ik u mee dat tot mijn leedwezen de 55-jarige medewerker van de Koninklijke Marechaussee Roel Nijenhuis uit Apeldoorn vandaag in het ziekenhuis is overleden. ...

Leasecontracten en transportbehoefte voor strategisch luchttransport (Dossier 31700-X)
Leasecontracten en transportbehoefte voor strategisch luchttransport Brief regering begroting financiën 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 21BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 november 2008In het algemeen overleg met de vaste commissie voor Defensie van 7 oktober 2008, heb ik toegezegd de Kamer te zullen informeren over de uitgaven aan leasecontracten voor strategisch luchttransport van de afgelopen jaren en tevens over de verwachte behoefte aan luchttransport voor de komende jaren. ...

Uitstelbrief over de stand van zaken van het project Overtollige regelgeving (Dossier 31700-X)
Uitstelbrief over de stand van zaken van het project Overtollige regelgeving Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 15BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 oktober 2008De vaste commissie voor Defensie heeft mij verzocht haar voor 23 oktober 2008 te informeren over de stand van zaken van het project Overtollige regelgeving (ingezonden op 30 september 2008 met kenmerk 08-DEF-B-161).Het is niet mogelijk deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. ...

Afhandeling aangenomen moties defensiebegroting 2009 (Dossier 31700-X)
Afhandeling aangenomen moties defensiebegroting 2009 Brief regering begroting financiën 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 69BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2008Op 2 december jl. heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties die zijn ingediend naar aanleiding van de defensiebegroting 2009. ...

Voordracht tot benoeming lid raad van bestuur TNO en antw. op vragen van de leden Kalma en Eijsink over de benoeming van een nieuw lid in de Raad van Bestuur van TNO en antw. op vragen van lid Van Velzen over de uitspraak van de rechter in de zaak tegen de top-bezoldiging van een oud-topmilitair bij TNO (Dossier 31700-X)
Voordracht tot benoeming lid raad van bestuur TNO en antw. op vragen van de leden Kalma en Eijsink over de benoeming van een nieuw lid in de Raad van Bestuur van TNO en antw. op vragen van lid Van Velzen over de uitspraak van de rechter in de zaak tegen de top-bezoldiging van een oud-topmilitair bij TNO Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 78BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 januari 2009De ministerraad heeft heden ingestemd met de voordracht tot benoeming door de Kroon van vice-admiraal b.d. ...

Invoering Rijkspas bij Defensie (Dossier 31700-X)
Invoering Rijkspas bij Defensie Brief regering begroting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 66BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 december 2008Tijdens het debat over de defensiebegroting op 27 november jl. heb ik het lid Van Velzen (SP) toegezegd de Kamer nader te informeren over de toekomstige invoering van de Rijkspas bij Defensie en over de redenen de huidige invoering van de defensiepas voort te zetten. ...

Stand van zaken deelname Navo C-17 initiatief (Dossier 31700-X)
Stand van zaken deelname Navo C-17 initiatief Brief regering begroting defensie financiën internationaal militaire missies 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 oktober 2008Op 6 juni 2008 heb ik mede namens mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken de Kamer geïnformeerd over de Nederlandse deelneming aan het Strategic Airlift Capability (SAC) C-17 initiatief van de Navo (Kamerstuk 31 200 X, nr. ...

Uitstelbrief m.b.t. vragenlijst defensiebegroting (Dossier 31700-X)
Uitstelbrief m.b.t. vragenlijst defensiebegroting Brief regering begroting financiën 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 11BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 oktober 2008U verzocht mij, om uiterlijk op 15 oktober 2008 de antwoorden op het verslag over het wetsvoorstel Vaststelling begrotingsstaat ministerie Defensie voor het jaar 2009 (31 700 X) te doen toekomen (ingezonden op 1 oktober 2008 met kenmerk 08-DEF-B-164).In verband met mijn verblijf in het buitenland, is het niet mogelijk om deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. ...

Stand van zaken project ‘overtollige regelgeving’ (Dossier 31700-X)
Stand van zaken project ‘overtollige regelgeving’ Brief regering begroting bestuur defensie financiën internationaal organisatie en beleid rijksoverheid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 26BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2008Naar aanleiding van mijn brief van 18 september 2008 (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Jaarverslag van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht over het jaar 2008 (Dossier 31700-X)
Jaarverslag van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht over het jaar 2008 Brief regering begroting defensie financiën inkomensbeleid internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 113BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2009Hierbij bied ik u het verslag aan van de Inspecteur-Generaal der Krijgmacht (IGK) over het jaar 2008.1 De IGK geeft de bewindslieden van Defensie gevraagd en ongevraagd advies over alle vraagstukken die Defensie betreffen. ...