Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

155 resultaten

Verslag algemeen overleg gehouden op 23 september 2009 inzake woonwagens en woonschepen (Dossier 31700-XVIII)
Verslag algemeen overleg gehouden op 23 september 2009 inzake woonwagens en woonschepen Verslag van een algemeen overleg begroting bouwnijverheid economie financiën huisvesting huren en verhuren kopen en verkopen 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 11BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 november 2008In deze brief informeer ik u over de woningproductie in 2007 en de eerste helft van 2008, zowel landelijk als per regio.1 Daarnaast geef ik de stand van zaken van de actiepunten t.a.v. de woningbouw die in de brief van mijn ambtsvoorganger van 22 november 2007 (kamerstukken II, 2007–2008, 31 200 XVIII/27 562/30 607, nr. ...

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33328)
Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie bestuursrecht recht Nr. 19 BRIEF VAN HET LID VOORTMAN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2015 Hierbij deel ik u mede dat het lid Van Weyenberg de verdediging van dit initiatiefvoorstel als tweede initiatiefnemer zal overnemen van het lid Verhoeven. ...

Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33328)
Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie bestuursrecht recht Nr. 4 BRIEF VAN HET LID VOORTMAN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 22 november 2012 , Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van mevrouw Peters uit de Kamer ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem. ...

Brief van het lid Voortman inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Schouw (Dossier 33328)
Brief van het lid Voortman inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Schouw Brief lid / fractie bestuursrecht recht Nr. 6 BRIEF VAN HET LID VOORTMAN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2013 Hierbij deel ik u mede dat de verdediging van bovengenoemd initiatief-wetsvoorstel mede gevoerd zal worden door het lid Schouw. ...

Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33328)
Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie bestuursrecht recht Nr. 18 BRIEF VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 19 augustus 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek van de heer Schouw uit de Kamer, het lid Verhoeven de verdediging van dit initiatiefvoorstel als tweede initiatiefnemer zal overnemen. ...

Geleidende brief (Dossier 33328)
Geleidende brief Geleidende brief bestuursrecht recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 5 juli 2012 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur). ...

Brief van het lid Van Raak c.s. over nadere toelichting op de scheiding van advies en onderzoek binnen het Huis voor klokkenluiders en de ophanging van het Huis onder het instituut van de Nationale ombudsman en een reactie op een aantal adviezen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Dossier 33258)
Brief van het lid Van Raak c.s. over nadere toelichting op de scheiding van advies en onderzoek binnen het Huis voor klokkenluiders en de ophanging van het Huis onder het instituut van de Nationale ombudsman en een reactie op een aantal adviezen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 17 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 33258)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 14 mei 2012 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders. ...

Reactie van de indieners op het amendement van het lid Bisschop (Dossier 33258)
Reactie van de indieners op het amendement van het lid Bisschop Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 14 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Openbaarmaking door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de notitie inzake de kosten uitbreiding zwangerschaps- en bevallingsverlof bij meerling zwangerschappen (Dossier 32855)
Openbaarmaking door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de notitie inzake de kosten uitbreiding zwangerschaps- en bevallingsverlof bij meerling zwangerschappen Brief commissie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 8 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juni 2012 Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) van de Tweede Kamer een doorrekening gemaakt van de door de regering aangevoerde kosten (in de Nota naar aanleiding van het Verslag van het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Kamerstuk 32 855, nr. 6)) voor een apart zwangerschaps- en bevallingsverlof bij meerlingen. ...

Brief van de initiatiefnemers van de initiatiefwetsvoorstellen inzake het correctief referendum (30174) en het raadgevend referendum (30372) m.b.t. de ingediende amendementen van het lid Van Raak (30174, nr. 17 en 30372, nr. 23) (Dossier 30174)
Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief lid / fractie; Brief van de initiatiefnemers van de initiatiefwetsvoorstellen inzake het correctief referendum (30174) en het raadgevend referendum (30372) m.b.t. de ingediende amendementen van het lid Van Raak (30174, nr. 17 en 30372, nr. 23) Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 24 BRIEF VAN DE LEDEN HEIJNEN, SAP EN SCHOUW Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 april 2012 In februari 2009 heeft het lid Van Raak twee amendementen (Kamerstukken II 2008/09, 30 174, nr. ...

Brief van het lid Dibi houdende intrekking van het Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit (Dossier 28178)
Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Brief lid / fractie; Brief van het lid Dibi houdende intrekking van het Voorstel van wet van het lid M.B. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 28631)
Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 28761)
Voorstel van wet van het lid Vos tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk energie natuur en milieu Nr. 4 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit intrek.1 Voortman ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 29275)
Voorstel van wet van de leden Vos en Stuurman betreffende het wijzigen van de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname minderheden; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk organisatie en beleid werk Nr. 8 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en het voorstel van wet betreffende het wijzigen van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden intrek. ...

Brief van het lid Heijnen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 30174)
Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief lid / fractie; Brief van het lid Heijnen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 25 BRIEF VAN HET LID HEIJNEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 februari 2013 Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de mevrouw Sap, ondergetekende de plaats inneemt van mevrouw Sap en mevrouw Voortman de plaats van ondergetekende bij de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel. ...

officiële publicatie (Dossier 30174)
Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief lid / fractie; Uitstel van de stemmingen inzake het onderhavige voorstel van wet tot het aantreden van de volgende Tweede Kamer der Staten-Generaal Kamerstuk 30 174Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendumnr. 22BRIEF VAN DE LEDEN HALSEMA, KALMA EN VAN DER HAMAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 maart 2010Tijdens de plenaire vergadering over het onderhavige voorstel van wet (d.d. 25 maart 2010) hebben meerdere woordvoerders de wens te kennen gegeven om de stemmingen uit te stellen tot het aantreden van de volgende Tweede Kamer. ...

Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel (Dossier 30900)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van dieren; Brief lid / fractie; Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel Kamerstuk dieren landbouw Nr. 9 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 15 januari 2019 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en het voorstel van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van dieren intrek. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Brief lid / fractie; Nadere toelichting over de financiering van initiatiefwetsvoorstel (31071)Halsema en Van Gent inzake Babyverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 17BRIEF VAN DE LEDEN HALSEMA EN VAN GENTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2010Hierbij doen wij u, zoals toegezegd, de brief toekomen waarin wij de financiering van ons initiatiefwetsvoorstel Babyverlof nader toelichten.Uit de toelichting op onze Nota van Wijziging blijkt dat de uitbreiding van het kraamverlof naar vijf dagen € 61,5 miljoen kost. ...