Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Brief regering begroting financiën Nr. 64 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2021 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Openbaarmaking van de notitie over de gedifferentieerde inwerkingtreding van wetten (Dossier 35603)
Openbaarmaking van de notitie over de gedifferentieerde inwerkingtreding van wetten Brief commissie bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 80 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2021 Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft Bureau Wetgeving aan de commissie advies uitgebracht over de gedifferentieerde inwerkingtreding van wetten, dit naar aanleiding van de brief d.d. 11 mei 2021 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen. ...

Geleidende brief (Dossier 35130-(R2119))
Geleidende brief Geleidende brief economie europese zaken internationaal migratie en integratie nederlanderschap ondernemen Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 29 januari 2019 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit). ...

Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35574)
Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 21 BRIEF VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...