Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Brief regering begroting financiën Nr. 64 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2021 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Openbaarmaking van de notitie over de gedifferentieerde inwerkingtreding van wetten (Dossier 35603)
Openbaarmaking van de notitie over de gedifferentieerde inwerkingtreding van wetten Brief commissie bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 80 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2021 Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft Bureau Wetgeving aan de commissie advies uitgebracht over de gedifferentieerde inwerkingtreding van wetten, dit naar aanleiding van de brief d.d. 11 mei 2021 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen. ...

Geleidende brief (Dossier 34906)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 maart 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank. ...

Geleidende brief (Dossier 35130-(R2119))
Geleidende brief Geleidende brief economie europese zaken internationaal migratie en integratie nederlanderschap ondernemen Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 29 januari 2019 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit). ...

Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35574)
Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 21 BRIEF VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 34818)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2017 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT). ...