Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

644 resultaten

Invulling amendement over financiële steun Thialf (Dossier 35925-XVI)
Invulling amendement over financiële steun Thialf Brief regering ...

Nadere toelichting oordeel amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Kamerstuk 35925-XVI-137) (Dossier 35925-XVI)
Nadere toelichting oordeel amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Kamerstuk 35925-XVI-137) Brief regering ...

Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 (Dossier 35925-XVI)
Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2021 Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de ontwerpbegroting VWS 2022 op 26 oktober 2021. ...

Geleidende brief (Dossier 34156)
Geleidende brief Geleidende brief huisvesting huren en verhuren Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 20 februari 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren). ...

Reactie op verzoek Ormel inzake de kwestie Sea Sheperd (Dossier 31700-XIV)
Reactie op verzoek Ormel inzake de kwestie Sea Sheperd Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 186BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Hierbij reageren wij, mede namens de minister van Justitie, op uw verzoek van 23 juni 2009 (2009Z12143/2009D31789) om met spoed nadere informatie te geven over de resultaten van het onderzoek dat Nederland heeft ingesteld naar de actie van de organisatie Sea Shepherds tegen Japanse walvisjagers in wateren bij de Zuidpool. ...

Resultaten doorlichting subsidies en overzicht subsidies 2009 (Dossier 31700-XVI)
Resultaten doorlichting subsidies en overzicht subsidies 2009 Brief regering begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 141BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, VOOR JEUGD EN GEZIN, EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 mei 2009Met deze brief informeren wij uw Kamer over de resultaten van het project inzake de doorlichting van het subsidiebeleid en subsidies, zoals toegezegd bij het voorbereidend onderzoek van de ontwerpbegroting 20091. ...

Moties Arib c.s. en Schippers c.s. over contactmomenten jeugdgezondheidszorg (Dossier 31700-XVI)
Moties Arib c.s. en Schippers c.s. over contactmomenten jeugdgezondheidszorg Brief regering begroting financiën gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 145BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 mei 2009In het AO over Vrouwelijke Genitale Verminking op 7 april 2009 legde uw Commissie mij de motie van het kamerlid Arib c.s. (22 894 nr. 32) uit 2004 voor. ...

Reacties n.a.v. de ingediende moties begroting Jeugd en Gezin (31 700 XVII) (Dossier 31700-XVII)
Reacties n.a.v. de ingediende moties begroting Jeugd en Gezin (31 700 XVII) Brief regering begroting financiën 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 31BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 november 2008Bij de behandeling van de Jeugd en Gezin begroting voor 2009 in uw Kamer is een aantal moties ingediend. ...

Presentatieafspraken met provincies en grootstedelijke regio's over aanpak wachtlijsten in de jeugdzorg (Dossier 31700-XVII)
Presentatieafspraken met provincies en grootstedelijke regio's over aanpak wachtlijsten in de jeugdzorg Brief regering begroting financiën jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 200929 815Jeugdzorg 2005–2008nr. 29BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2008Met uw brief van 23 oktober 2008, kenmerk 2008Z04948/2008D11474, verzoekt u mij uw Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten van het overleg dat ik met de grootstedelijke regio’s heb gevoerd over de aanpak van de wachtlijsten in de jeugdzorg.Tijdens het wetgevingsoverleg begroting Jeugd en Gezin van 6 november 2008 heb ik gezegd u deze informatie over de prestatie-afspraken met de provincies en grootstedelijke regio’s te doen toekomen. ...

Reactie op motie Uitslag en Bouwmeester over wachtlijsten in de jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-GGZ) (Dossier 31700-XVII)
Reactie op motie Uitslag en Bouwmeester over wachtlijsten in de jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-GGZ) Brief regering begroting financiën jongeren organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 51BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 juni 2009Tijdens het debat over de wachtlijsten in de jeugd geestelijke gezondheidszorg op 24 juni jongstleden, is door de leden Uitslag en Bouwmeester een motie ingediend. ...

Visie op ondersteuning van moeders en kinderen tijdens en na detentie, inclusief kindcheck (herdruk) (Dossier 31700-XVII)
Visie op ondersteuning van moeders en kinderen tijdens en na detentie, inclusief kindcheck (herdruk) Brief regering ...

Subsidieaanvraag Gezin in Balans (Dossier 31700-XVII)
Subsidieaanvraag Gezin in Balans Brief regering begroting financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 36BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 januari 2009Op 18 september 2008 (brief met kenmerk 2008Z00248/2008D05353) heeft de algemene commissie voor Jeugd en Gezin een reactie gevraagd aan de staatssecretaris van Justitie en mij op de brief van Gezin in Balans te ’s-Hertogenbosch, d.d. 1 juli 2008, aangaande kinderopvang voor gedetineerde moeders. ...

Marokkaans-Goudse multiprobleemgezinnen (Dossier 31700-XVII)
Marokkaans-Goudse multiprobleemgezinnen Brief regering begroting financiën immigratie jongeren migratie en integratie openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 200929 815Jeugdzorg 2005–2008nr. 35BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR JEUGD EN GEZIN, VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, EN VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 januari 2009Bij brief van 20 november 2008 (2008Z07261) heeft de algemene commissie voor Jeugd en Gezin gevraagd om een toelichting op de toezegging van de minister van BZK aan de gemeente Gouda om € 900 000 te investeren in een integrale gezinsaanpak van de zwaarste categorie Marokkaans-Goudse multiprobleemgezinnen.De commissie wil graag geïnformeerd worden over de concrete inzet van de toegezegde middelen, het eenmalige karakter van de beschikbaarstelling, de begrotingspost(en) waaruit deze investeringen gefinancierd worden en de verhouding ten opzichte van het overige overheidsbeleid met betrekking tot probleemjongeren.Algemeen beleidskaderPreventie en vroegtijdig ingrijpen zijn uitgangspunten van het kabinetsbeleid om problemen later te voorkomen. ...

Voortgang motie Sterk over een integrale aanpak van de wachtlijsten in de jeugd-ggz. (Dossier 31700-XVII)
Voortgang motie Sterk over een integrale aanpak van de wachtlijsten in de jeugd-ggz. Brief regering begroting financiën 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 38BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 februari 2009Bij de vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin voor het jaar 2009 heeft de Kamer de motie Sterk (TK 2008–2009, 31 700-XVII, nr. 11) aangenomen. ...

Stand van zaken aangenomen moties begroting Jeugd en Gezin 2009 (Dossier 31700-XVII)
Stand van zaken aangenomen moties begroting Jeugd en Gezin 2009 Brief regering 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 55BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2009De algemene commissie voor Jeugd en Gezin heeft mij verzocht om aan te geven wat de stand van zaken is met betrekking tot de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van mijn begroting op 11 november 2008.Hierbij doe ik u de gevraagde informatie toekomen.Motie van mevrouw Sterk c.s. (31 700 XVII, nr. ...

Reactie op RIVM/UM-onderzoek inzake de waarschuwing voor anorexia-sites (Dossier 31700-XVII)
Reactie op RIVM/UM-onderzoek inzake de waarschuwing voor anorexia-sites Brief regering begroting financiën gezondheidsrisico's jongeren netwerken ruimte en infrastructuur zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 41BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 april 2009Bij brief van 7 april jongstleden verzocht de algemene commissie voor Jeugd en Gezin mij voor het algemeen overleg over eetstoornissen op 21 april aanstaande, te reageren op het RIVM/UM-onderzoek inzake de waarschuwing voor anorexia-sites.In het onderzoek is gekeken of waarschuwingsteksten, die automatisch op het scherm verschijnen voordat bezoekers op internet doorklikken naar zogenaamde pro-anorexia websites, effect hebben.De pro-anorexia beweging bestaat al een aantal jaar en uit zich voornamelijk via websites en blogs, waarin anorexia als levensstijl wordt gepromoot. ...

Reactie op amendementen inzake de begroting Jeugd en Gezin 2009 (Dossier 31700-XVII)
Reactie op amendementen inzake de begroting Jeugd en Gezin 2009 Brief regering begroting financiën jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 34BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2008Hierbij stuur ik u mijn reactie op de door de Kamer ingediende amendementen tijdens de behandeling van de begroting 2009 van het ministerie voor Jeugd en Gezin (TK, 2008–2009, 31 700 XVII).De minister voor Jeugd en Gezin,A. ...

Beantwoording vragen n.a.v. het Algemeen Overleg eetstoornissen van 21 april 2009 (Dossier 31700-XVII)
Beantwoording vragen n.a.v. het Algemeen Overleg eetstoornissen van 21 april 2009 Brief regering begroting financiën jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 44BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 mei 2009Op 21 april jongstleden vond het Algemeen Overleg eetstoornissen plaats met de algemene commissie voor Jeugd en Gezin (Kamerstuk 31 700 XVII, nr. ...

Overzicht aan van de wijzigingen van de Wet op de jeugdzorg die op dit moment in voorbereiding zijn. (Dossier 31700-XVII)
Overzicht aan van de wijzigingen van de Wet op de jeugdzorg die op dit moment in voorbereiding zijn. ...

Stand van zaken betreffende uitvoering motie Bouwmeester c.s. over ondersteuning voor kinderen van gedetineerde moeders (Dossier 31700-XVII)
Stand van zaken betreffende uitvoering motie Bouwmeester c.s. over ondersteuning voor kinderen van gedetineerde moeders Brief regering begroting financiën 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 40BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 april 2009Met deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie van de leden Bouwmeester (PvdA), Langkamp (SP), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Voordewind (CU) en Sterk (CDA), (Kamerstukken II, 2008/09, 31 700 XVII, nr. 19).In deze motie wordt verzocht om:1. op basis van een onderzoek een visie op te stellen over:– de manier waarop schade aan de opvoedsituatie tijdens detentie tot het minimum kan worden beperkt;– hoe vaak moeder en kind, vanuit opvoedkundig perspectief, elkaar tijdens detentie moeten zien;– hoe de begeleiding van moeder en kind tijdens en na detentie plaats zou moeten vinden, geredeneerd vanuit het belang van het kind;– deze visie om te zetten in concreet beleid en dit de Kamer voor te leggen, vóór 1 april 2009;2. zorg te dragen voor een sluitende nazorg voor de gehele doelgroep in alle gemeenten.Uitvoering van deze motie, en met name omzetting van de visie in concreet beleid, vergt meer tijd dan de termijn die is genoemd in de motie omdat bij het onderzoek en de vaststelling van het beleid meerdere departementen en uitvoeringsorganisaties betrokken zijn.Ik verwacht voor het zomerreces uw Kamer nader te kunnen informeren over de visie en het geformuleerde beleid.De minister voor Jeugd en Gezin,A. ...