Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

3077 resultaten

Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) (Dossier 35925-XVI)
Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2021 Bijgaand zend ik u ter kennisneming het rapport van Ecorys over het door hen uitgevoerde evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)1. ...

Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Dossier 35925-XVI)
Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS Brief regering ...

Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Dossier 35925-XVI)
Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS Brief regering ...

Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland (Dossier 35925-XVI)
Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2021 Bij deze stuur ik u het jaarverslag 2020 van PGT Nederland1, de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van preïmplantatie genetische testen (PGT)2 in ons land. ...

Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 (Dossier 35925-XVI)
Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, stuur ik u bijgevoegd de stand van zaken van de moties en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer, waarover wij u voor de begroting zouden informeren. ...

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Dossier 35925-XVI)
Voortgang financieel beheer ministerie van VWS Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2021 Op Verantwoordingsdag (19 mei 2021) heeft uw Kamer het programmaplan verbetering financieel beheer ontvangen (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 5) dat is opgesteld om het financieel beheer van het Ministerie van VWS te verbeteren. ...

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021 (Dossier 35925-XVI)
Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021 Brief regering ...

Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021 (Dossier 35925-XVI)
Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Met deze brief informeer ik u over het werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017–2021. ...

Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 (Dossier 35925-XVI)
Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2021 Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de ontwerpbegroting VWS 2022 op 26 oktober 2021. ...

VWS-monitor september 2021 (Dossier 35925-XVI)
VWS-monitor september 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Inleiding Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VWS-monitor van september 2021 aan1. ...

Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten (Dossier 35925-XVI)
Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2021 Op 28 september jl. heb ik u geïnformeerd over de voorgenomen evaluatie van de regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten1. ...

Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten (Dossier 35925-XVI)
Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2021 Tijdens het Wetgevingsoverleg «Jaarverslag en Slotwet 2020 VWS» van 23 juni jl. ...

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 (Dossier 35925-XVI)
Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 21 september 2021. ...

Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (Dossier 33862)
Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk Brief lid / fractie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 21 BRIEF VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33949)
Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie financieel toezicht financiën Nr. 8 BRIEF VAN HET LID AGNES MULDER Ontvangen 27 januari 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 27 januari 2015 Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de heer Van Hijum, dit wetsvoorstel in het vervolg door ondergetekende en door het lid Nijboer zal worden verdedigd. ...

Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (Dossier 33949)
Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies Brief lid / fractie financieel toezicht financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN NIJBOER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2015 Naar aanleiding van het verzoek van meerdere leden van uw Kamer, bieden wij u hierbij de consultatiereactie aan van zowel DNB als de AFM1 op ons initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies. ...

Geleidende brief (Dossier 33949)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 28 mei 2014 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies. ...

Vastrecht elektriciteit Sint Eustatius (Dossier 34089)
Vastrecht elektriciteit Sint Eustatius Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 februari 2019 Op 17 januari 2019 zond uw commissie een brief met vragen over het vastrecht voor elektriciteit op Sint Eustatius. ...

Beantwoording vragen commissie over vastrecht elektriciteit op Sint Eustatius (Dossier 34089)
Beantwoording vragen commissie over vastrecht elektriciteit op Sint Eustatius Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2019 Op 17 januari 2019 zond de commissie Koninkrijksrelaties een brief met vragen over het vastrecht voor elektriciteit op Sint Eustatius. ...

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van wetsvoorstel meerdaadse samenloop (Kamerstuk 34126) (Dossier 34126)
Reactie op toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van wetsvoorstel meerdaadse samenloop (Kamerstuk 34126) Brief regering recht strafrecht Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 maart 2018 Aan het einde van de tweede termijn van de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel herziening regeling meerdaadse samenloop op 13 maart jl. ...