Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

60 resultaten

Werkprogramma 2019 van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) (Dossier 35000-X)
Werkprogramma 2019 van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 januari 2019 Gaarne bied ik u hierbij het werkprogramma 2019 van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) aan1. ...

Voorstel integrale rapportage en kritieke prestatie indicatoren (kpi’s) (Dossier 35000-X)
Voorstel integrale rapportage en kritieke prestatie indicatoren (kpi’s) Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2018 Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2017 vroeg uw Kamer meer samenhang aan te brengen in de rapportages (Kamerstuk 34 950 X, nr. ...

Stand van zaken inzake uitvoering van de aanbevelingen van de rapporteurs van de commissie voor Defensie over de Jaarverslagen van 2016 en 2017 (Dossier 35000-X)
Stand van zaken inzake uitvoering van de aanbevelingen van de rapporteurs van de commissie voor Defensie over de Jaarverslagen van 2016 en 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 135 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 mei 2019 De vaste commissie voor Defensie vroeg mij een update te geven over de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen van de rapporteurs (brief d.d. 18 april 2019). ...

Diversiteit en inclusiviteit bij Defensie (Dossier 35000-X)
Diversiteit en inclusiviteit bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2018 De Nederlandse samenleving wordt steeds diverser. ...

Veilig vernietigen van 60mm HE-mortiergranaten (Dossier 35000-X)
Veilig vernietigen van 60mm HE-mortiergranaten Brief regering begroting financiën Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 augustus 2019 Een van de maatregelen bij de aanbevelingen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het ongeval in Mali (Bijlage bij Kamerstuk 34 775 X, nr. 10) was het vernietigen van de bij Defensie resterende voorraad 60mm HE-mortiergranaten. ...

Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Dossier 35000-X)
Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2019 Mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Belhaj (D66) (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 3278). ...

Personeelsrapportage midden 2018 (Dossier 35000-X)
Personeelsrapportage midden 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2018 Hierbij bied ik u de personeelsrapportage over de eerste helft van 2018 aan. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 35000-X)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 18 september 2018 Op 10 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Jaarverslag 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Dossier 35000-X)
Jaarverslag 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Brief regering begroting financiën Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019 Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2018 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied («kustwacht») aan1. ...

Het militair tuchtrecht nader bezien in verhouding tot het medisch tuchtrecht (Dossier 35000-X)
Het militair tuchtrecht nader bezien in verhouding tot het medisch tuchtrecht Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2018 Tijdens het algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 2018 (Kamerstuk 34 775 X, nr. 121) is door het lid Bruins Slot (CDA) een vraag gesteld over het militair tuchtrecht, waarbij een vergelijking werd gemaakt met de werking van het medisch tuchtrecht. ...

Integriteit en meldpunt (Dossier 35000-X)
Integriteit en meldpunt Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 februari 2019 Tijdens de tweede termijn van het algemeen overleg (AO) Integrale Veiligheid en Integriteit op 17 januari 2019 heeft de vaste commissie voor Defensie mij verzocht nader in te gaan op een aantal zaken. ...

Informatie over drie onderzoeken die Defensie heeft ingesteld naar aanleiding van enkele gesignaleerde voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en onwenselijk gedrag (Dossier 35000-X)
Informatie over drie onderzoeken die Defensie heeft ingesteld naar aanleiding van enkele gesignaleerde voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en onwenselijk gedrag Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2018 Met deze brief wil ik, mede namens de Minister, uw Kamer informeren over drie onderzoeken die Defensie heeft ingesteld naar aanleiding van enkele gesignaleerde voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en onwenselijk gedrag. ...

Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 (Dossier 35000-X)
Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 137 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019 Hierbij verwijs ik u naar de publicatie van het Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 op onze website1. ...

Reactie op verzoek commissie over de afzonderlijke voortgangsrapportage over de F-35 en de halfjaarlijkse personeelsrapportage (Dossier 35000-X)
Reactie op verzoek commissie over de afzonderlijke voortgangsrapportage over de F-35 en de halfjaarlijkse personeelsrapportage Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2018 In uw brief van 7 december jl. informeerde u mij over het besluit van de vaste commissie voor Defensie dat zij de afzonderlijke voortgangsrapportage over de F-35 en de halfjaarlijkse personeelsrapportage wenst te blijven ontvangen. ...

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie (Dossier 35000-X)
Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2018 Op 24 augustus jl. bent u geïnformeerd over het bereikte onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden, inclusief een nieuwe pensioenregeling voor het militaire personeel van Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Decoratiebeleid inzake Nederlandse militairen in Litouwen en de bij de hulp n.a.v. orkaan Irma betrokken militairen en over het besluit om het personeel te erkennen en te waarderen van een inzet in de Verenigde Arabische Emiraten (Dossier 35000-X)
Decoratiebeleid inzake Nederlandse militairen in Litouwen en de bij de hulp n.a.v. orkaan Irma betrokken militairen en over het besluit om het personeel te erkennen en te waarderen van een inzet in de Verenigde Arabische Emiraten Brief regering begroting financiën Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2019 In het Algemeen Overleg Personeel Defensie d.d. 12 maart jl. heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over het decoratiebeleid inzake Nederlandse militairen in Litouwen en de bij de hulp n.a.v. orkaan Irma betrokken militairen (Kamerstuk 35 000 X, nr. 111). ...

Terugdringing van het toepassen van chroom-6 houdende verf op luchtvaartuigen en de rol van de Militaire Luchtvaartautoriteit en de Defensie Materieel Organisatie in het certificeringsproces (Dossier 35000-X)
Terugdringing van het toepassen van chroom-6 houdende verf op luchtvaartuigen en de rol van de Militaire Luchtvaartautoriteit en de Defensie Materieel Organisatie in het certificeringsproces Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2018 In het AO Chroom-6 van 7 november jl. heb ik toegezegd de Kamer per brief te informeren over het certificeringsproces van militaire luchtvaartuigen en de rol die de Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA) en de Defensie Materieel Organisatie hierin hebben. ...

Eenmalige uitkering voor defensiepersoneel (Dossier 35000-X)
Eenmalige uitkering voor defensiepersoneel Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2018 Er is de afgelopen jaren veel van iedereen bij Defensie gevraagd. ...

Toelichting op de inhoud en de totstandkoming van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden (Dossier 35000-X)
Toelichting op de inhoud en de totstandkoming van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2018 Inleiding Hierbij reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een toelichting op de inhoud en de totstandkoming van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden (hierna: «het raamverdrag») (Trb. ...

Beleidsreactie eindrapport commissie-Giebels (Dossier 35000-X)
Beleidsreactie eindrapport commissie-Giebels Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2018 Inleiding Op 15 oktober 2018 heb ik u, mede namens de Minister, een eerste reactie op de eindrapportage van de commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie (hierna commissie-Giebels) toegestuurd (Kamerstuk 35 000, nr. ...