Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

60 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 oktober 2018, over toename van het aantal particuliere scholen (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 oktober 2018, over toename van het aantal particuliere scholen Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2018 Op 9 oktober jongstleden verzocht het lid Kwint (SP) mij om een brief met daarin een verklaring voor de toename van het particulier onderwijs in Nederland (Handelingen II 2018/19, nr. 10, Regeling van Werkzaamheden). ...

Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018 (Dossier 35000-VIII)
Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2019 Hierbij bied ik u het jaarverslag 2018 van het College voor Toetsen en Examens (hierna: CvTE) aan1. ...

Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting (Dossier 35000-VIII)
Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2018 In het wetgevingsoverleg van 17 oktober is een toelichting gegeven op de vernieuwde indicatoren in de begroting 2019. ...

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners (Dossier 35000-VIII)
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners Brief regering begroting financiën Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2019 Op 26 maart jl. is de gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. ...

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2019, over de selectieprocedure van de Universiteit Utrecht (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2019, over de selectieprocedure van de Universiteit Utrecht Brief regering begroting financiën Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2019 In deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het diversiteitsbeleid bij de Universiteit Utrecht. ...

Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening (Dossier 35000-VIII)
Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening Brief regering begroting financiën Nr. 207 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2019 Naar aanleiding van de motie Bruins/Asante en de motie Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten heb ik Expertisecentrum Handicap + Studie de opdracht gegeven in kaart te brengen in welke mate laagdrempelige psychische hulpverlening aanwezig is bij alle mbo-, hbo- en wo-instellingen.1 In het AO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs van 20 februari jl. heb ik toegezegd de resultaten van deze inventarisatie voor het zomerreces met uw Kamer te delen. ...

Reactie op het verzoek van het lid Beertema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht dat een meisje van 10 jaar spijbelt voor het klimaat (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Beertema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht dat een meisje van 10 jaar spijbelt voor het klimaat Brief regering begroting financiën Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2019 Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen die zijn gesteld in het ordedebat over het fenomeen klimaatspijbelen over hoeveel gevallen dit nu voorkomt, wat eraan gedaan wordt en wat ik, als Minister, hiervan vind (Handelingen II 2018/19, nr. 47, item 7). ...

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel Brief regering begroting financiën Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2019 In de Voorjaarsnota (Kamerstuk 35 210, nr. 1) en de daarmee verbonden eerste suppletoire begrotingswet van OCW (Kamerstuk 35 210 VIII, nr. 1) wordt aangekondigd dat een deel van de loon- en prijsontwikkeling (lpo) wordt ingezet voor de openstaande taakstelling op de OCW-begroting en ten behoeve van DUO. ...

Beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 (Dossier 35000-VIII)
Beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 Brief regering begroting financiën Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2019 Het Nederlandse onderwijs laat goede prestaties zien. ...

Vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis (Dossier 35000-VIII)
Vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis Brief regering begroting financiën Nr. 174 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2019 Medio 2018 heeft SURF1 bekendgemaakt en mijn departement geïnformeerd dat er signalen waren over mogelijke tekortkomingen in het verkoopproces van Vancis2. ...

Schorsing lid Commissariaat voor de Media (Dossier 35000-VIII)
Schorsing lid Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 179 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2019 Met deze brief informeer ik uw Kamer over het volgende. ...

Werkprogramma Erfgoedinspectie 2019-2020 (Dossier 35000-VIII)
Werkprogramma Erfgoedinspectie 2019-2020 Brief regering begroting financiën Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2019 Hierbij bied ik u ter informatie aan het werkprogramma 2019–2020 van de Erfgoedinspectie met de titel «Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen».1 U kunt het werkprogramma ook terugvinden op www.erfgoedinspectie.nl De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven ...

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het onderwerp "Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs’' (Dossier 35000-VIII)
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het onderwerp "Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs’' Brief Presidium begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 26 september 2018 Het presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij brief van 12 september 2018 om advies te vragen aan de Onderwijsraad over het onderwerp «Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs». ...

Commissariaat voor de Media (Dossier 35000-VIII)
Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2019 In mijn brief van 1 augustus 2019 waarin ik uw Kamer informeerde over het ontslag van een lid van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 216) heb ik toegezegd terug te komen op de situatie bij het Commissariaat voor de Media. ...

Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS)' (Kamerstuk 35000-VIII-112) (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS)' (Kamerstuk 35000-VIII-112) Brief regering begroting financiën Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2019 Hierbij zend ik u de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van de vergadering van 13 december 2018. ...

Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ (Dossier 35000-VIII)
Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2018 Met deze brief bieden wij u de «Financiële Staat van het Onderwijs 2017»1 aan, het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) over de financiën van de onderwijssectoren. ...

Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren (Dossier 35000-VIII)
Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2018 Naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg van 17 oktober 2018 zonden we uw Kamer op 26 oktober 2018 een brief over de toezegging inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 25). ...

OESO-rapport Education at a Glance 2019 (Dossier 35000-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2019 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de nieuwste editie van het jaarlijkse rapport Education at a Glance. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 35000-VIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)(Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 1). ...

Reactie op verzoek commissie inzake een update van de planningsbrief 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-122) (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake een update van de planningsbrief 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-122) Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2018 In uw brief van 6 september 2018 verzoekt u om een update van de planningsbrief die wij u op 19 januari 2018 hebben gestuurd (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 122), teneinde een beeld te krijgen van de brieven die in het laatste kwartaal van 2018 te verwachten zijn. ...