Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

68 resultaten

Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011 (Dossier 33000-VIII)
Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011 Brief regering begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2011 Op 25 november stuurde ik uw Kamer de Mediabegrotingsbrief 2012 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Afgerond onderzoek over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho (Dossier 33000-VIII)
Afgerond onderzoek over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho Brief regering begroting financiën Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2011 Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport aan over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho aan.1 Dit rapport is onderdeel van de acties die zijn toegezegd bij de aanbieding van het rapport van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Kamernummer 32 123 VIII, nr. ...

Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling (Dossier 33000-VIII)
Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling Brief regering begroting financiën Nr. 233 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2012 Tijdens het wetgevingsoverleg met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 op 24 november 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 164) heb ik toegezegd u een grofmazig overzicht te sturen met daarin per onderwijsinstelling het aantal studenten en de verhouding onder-wijs- en onderzoeksdeel (T2529). ...

Adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2011 Hierbij bied ik u het adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 aan.1 Dit adviesprogramma wordt conform de Kaderwet Adviescolleges op de derde dinsdag van september aan de beide kamers der Staten-Generaal gezonden. ...

Uitvoering van de motie van het lid Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (33000 VIII, nr.39) (Dossier 33000-VIII)
Uitvoering van de motie van het lid Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (33000 VIII, nr.39) Brief regering begroting financiën Nr. 159 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2011 Hierbij informeer ik u over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Van der Ham c.s, zoals deze in het wetgevingsoverleg van 21 november 2011 is ingediend en op 29 november 2011 door uw Kamer is aangenomen.1 Om reden dat ik geen vrije middelen beschikbaar heb op de cultuurbegroting, zou een bijdrage aan Oriëntalis betekenen dat ik een korting moet doorvoeren op de subsidie aan de rijksgesubsidieerde musea. ...

Verslag van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) (Dossier 33000-VIII)
Verslag van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) Brief regering begroting financiën Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2012 Hierbij zend ik u, in gevolge artikel 9 van de wet SLOA, het verslag over de jaren 2007 tot en met 20101. ...

Aanvulling antwoord op vraag 226 inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Aanvulling antwoord op vraag 226 inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2011 In het antwoord op de Kamervragen over Ontwerpbegroting 2012 van 8 november 2011 is gebleken dat het antwoord op vraag 226 niet compleet was. ...

Motie Lucas/ De Rouwe over scholarships (32500 VIII nr. 61) (Dossier 33000-VIII)
Motie Lucas/ De Rouwe over scholarships (32500 VIII nr. 61) Brief regering begroting financiën Nr. 160 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2011 Met de motie Lucas/De Rouwe (TK 2011–2012, 32 500 VIII, nr. ...

Werkprogramma 2012 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (Dossier 33000-VIII)
Werkprogramma 2012 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2011 Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het werkprogramma 2012 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid.1 De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. ...

Jaarwerkplan 2012 Inspectie van het Onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Jaarwerkplan 2012 Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 november 2011 Hierbij bied ik u aan, mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken, Landbouw, en Innovatie, het goedgekeurde Jaarwerkplan 2012 van de Inspectie van het Onderwijs1. ...

Bestuursafspraken G4 en G33 (Dossier 33000-VIII)
Bestuursafspraken G4 en G33 Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2011 1. ...

Nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs (VO) in Amsterdam (Dossier 33000-VIII)
Nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs (VO) in Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2011 Met deze brief informeer ik u over de nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. ...

CABR-dossier van Klaas-Carel Faber (Dossier 33000-VIII)
CABR-dossier van Klaas-Carel Faber Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2011 Naar aanleiding van vragen van Kamerlid Roemer over het CABR-dossier van Klaas-Carel Faber (Handelingen II 2010/11, nr. ...

Jaarverslag 2011 Commissariaat voor de Media (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslag 2011 Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2012 Onlangs verscheen het jaarverslag 2011 van het Commissariaat voor de Media.1 Ik heb het genoegen dit jaarverslag hierbij aan uw Kamer te doen toekomen. ...

Advies van de Onderwijsraad 'Verder met burgerschap in het onderwijs' (Dossier 33000-VIII)
Advies van de Onderwijsraad 'Verder met burgerschap in het onderwijs' Brief regering begroting financiën Nr. 227 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2012 In 2011 heb ik de Onderwijsraad gevraagd te adviseren over de wijze waarop scholen in brede zin ondersteund zouden kunnen worden in de wijze waarop zij vorm en inhoud geven aan het burgerschapsonderwijs. ...

Kabinetsreactie op het RMO advies 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' (Dossier 33000-VIII)
Kabinetsreactie op het RMO advies 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' Brief regering begroting financiën Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2012 Dit voorjaar is het advies «Nieuwe ronde, nieuwe kansen. ...

Uitstelbrief toezegging over de restauratieopleidingsprojecten (Dossier 33000-VIII)
Uitstelbrief toezegging over de restauratieopleidingsprojecten Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2011 Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010 op 10 november 2009 is u toegezegd dat u vóór de begroting 2012 een notitie zou ontvangen over de restauratieopleidingsprojecten ná 2012. ...

Jaarwerkprogramma Erfgoedinspectie 2012 (Dossier 33000-VIII)
Jaarwerkprogramma Erfgoedinspectie 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2012 Hierbij bied ik u het Jaarwerkprogramma 2012 van de Erfgoedinspectie aan1. ...

Reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 (Dossier 33000-VIII)
Reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2012 Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de uitvoering van de moties die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2012.1 33 000 VIII, nr. ...

Stand van zaken-overzicht van openstaande toezeggingen waarvan de termijn reeds verstreken is en waarvan onduidelijk is welke termijn wordt aangehouden (Dossier 33000-VIII)
Stand van zaken-overzicht van openstaande toezeggingen waarvan de termijn reeds verstreken is en waarvan onduidelijk is welke termijn wordt aangehouden Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2011 In uw brief van 8 september 2011, verzoekt u om een stand van zaken-overzicht van openstaande toezeggingen waarvan de termijn reeds verstreken is en waarvan onduidelijk is welke termijn wordt aangehouden. ...