Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

78 resultaten

Reactie op de motie van de leden De Rouwe en Lucas over private investeringen in onderwijshuisvesting (32500 VIII, nr. 65) (Dossier 32500-VIII)
Reactie op de motie van de leden De Rouwe en Lucas over private investeringen in onderwijshuisvesting (32500 VIII, nr. 65) Brief regering begroting financiën Nr. 208 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 augustus 2011 Naar aanleiding van de motie van het lid Lucas (VVD) en het lid De Rouwe (CDA), (kenmerk 32 500 VIII, nr. 65 ingediend tijdens het wetgevingsoverleg op 29 november 2010) waarmee uw Kamer de regering verzoekt private investeringen in onderwijshuisvesting te stimuleren en de drempels die er zijn zo veel als mogelijk weg te halen bericht ik u thans het volgende. ...

Jaarbericht brede school 2009 en het rapport ‘De brede school in de aandachtswijken’ (Dossier 32500-VIII)
Jaarbericht brede school 2009 en het rapport ‘De brede school in de aandachtswijken’ Brief regering begroting financiën Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2010InleidingBrede scholen bieden aan alle kinderen de kans om zich breed te ontwikkelen. ...

Afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake de bekostiging van de lokale publieke omroep (Dossier 32500-VIII)
Afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake de bekostiging van de lokale publieke omroep Brief regering begroting financiën Nr. 191 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2011 Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief aan de VNG inzake de bekostiging van de lokale publieke omroep.1 Hiermee heb ik invulling gegeven aan de motie van de leden Van der Ham en Voordewind (motie 32 500 VIII, nr. 105). ...

Uitstel kabinetsreactie t.a.v. motie 32 123 VIII, nr. 26 inzake digitale cultuur en media (Dossier 32500-VIII)
Uitstel kabinetsreactie t.a.v. motie 32 123 VIII, nr. 26 inzake digitale cultuur en media Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2010In haar brief van 5 juli 2010 gaf mijn voorganger aan de kabinetsreactie op de Motie Leerdam over het digitaliseringbeleid (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. ...

Diverse vragen m.b.t. het onderdeel Cultuur op de OCW-begroting over oa het subsidiebeleid inzake podiumkunsten en film alsmede over een studie inzake amateurkunst (Dossier 32500-VIII)
Diverse vragen m.b.t. het onderdeel Cultuur op de OCW-begroting over oa het subsidiebeleid inzake podiumkunsten en film alsmede over een studie inzake amateurkunst Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 december 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij nadere informatie gevraagd over het subsidiebeleid inzake podiumkunsten en film alsmede over een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau inzake amateurkunst. ...

Jaarverslagen 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf) en de Stichting Vervangingsfonds (Vf) (Dossier 32500-VIII)
Jaarverslagen 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf) en de Stichting Vervangingsfonds (Vf) Brief regering begroting financiën Nr. 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2010Hierbij ontvangt u de jaarverslagen 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf) en de Stichting Vervangingsfonds (Vf).1 Pf en Vf zijn zelfstandige bestuursorganen die ieder jaar zelfstandig verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de daarmee behaalde resultaten in het verslagjaar. ...

Reactie op moties en toezegging op terrein primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 32500-VIII)
Reactie op moties en toezegging op terrein primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief regering begroting financiën Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 maart 2011Met deze brief doe ik een toezegging gestand die ik tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heb gedaan en geef ik een reactie op vier moties die bij de begrotingsbehandeling zijn aangenomen. ...

Trends in beeld 2010 (Dossier 32500-VIII)
Trends in beeld 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 september 2010 Hierbij bied ik u Trends in Beeld 2010, Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan1. ...

Jaarverslag Erfgoedinspectie 2010 inclusief de beleidsreactie van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 32500-VIII)
Jaarverslag Erfgoedinspectie 2010 inclusief de beleidsreactie van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief regering begroting financiën Nr. 174 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 mei 2011 Hierbij bied ik u het jaarverslag 2010 van de Erfgoedinspectie aan1, inclusief mijn beleidsreactie op dit rapport. ...

Toezegging betreffende het onderzoek Engels in het basisonderwijs (Dossier 32500-VIII)
Toezegging betreffende het onderzoek Engels in het basisonderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2011 Op 15 december 2010 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de toezegging betreffende het onderzoek Engels in het basisonderwijs (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 135). ...

Vermelding verplichtingen ten behoeve van de bekostiging van de scholen in Caribisch Nederland (Dossier 32500-VIII)
Vermelding verplichtingen ten behoeve van de bekostiging van de scholen in Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 maart 2011 Met deze brief informeer ik u over een toezegging aan de scholen in Caribisch Nederland die abusievelijk niet als verplichting in de 2e suppletoire begroting 2010 is vermeld (Kamerstukken 32 609 VIII). ...

Uitvoering van het regeerakkoord onderdeel media (Dossier 32500-VIII)
Uitvoering van het regeerakkoord onderdeel media Brief regering begroting financiën Nr. 80 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 december 2010In mijn brief over de mediabegroting 2011 heb ik toegezegd u apart te informeren over de wijze waarop ik het regeerakkoord onderdeel Media zal uitwerken. ...

Tussenrapportage 'Onderzoek Landelijke Publieke Omroep' (Dossier 32500-VIII)
Tussenrapportage 'Onderzoek Landelijke Publieke Omroep' Brief regering begroting financiën Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2011 Bijgaand ontvangt u de tussenrapportage «Onderzoek Landelijke Publieke Omroep».1 In dit onderzoek worden de mogelijkheden voor efficiëntieverbeteringen bij de Landelijke Publieke Omroep onderzocht. ...

Onderzoek naar kostenontwikkelingen bij schoolbesturen in krimpgebieden (Dossier 32500-VIII)
Onderzoek naar kostenontwikkelingen bij schoolbesturen in krimpgebieden Brief regering begroting financiën Nr. 212 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 september 2011 Enkele regio’s in Nederland, zoals Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Oost Groningen hebben te maken met een krimpende bevolking. ...

Toezegging appreciatie en effectmetingen van onderwijssubsidies (Dossier 32500-VIII)
Toezegging appreciatie en effectmetingen van onderwijssubsidies Brief regering begroting financiën Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht mij bij brief van 18 november jl. (2010D45974) om haar in het najaar een brief over de appreciatie en effectmetingen van subsidies te doen toekomen, ter voorbereiding op een nog te organiseren algemeen overleg over onderwijssubsidies. ...

Informatie over toezending beleidsreactie Onderwijsraadadvies 'Ouders als partners' (Dossier 32500-VIII)
Informatie over toezending beleidsreactie Onderwijsraadadvies 'Ouders als partners' Brief regering begroting financiën Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2011In uw brief met kenmerk 2010D09431 heeft u mij gevraagd om een reactie op het advies van de Onderwijsraad «Ouders als partners» (februari 2010). ...

Uitstel voorstel voor een goedkeuringswet inzake ratificatie van het UNESCO-verdrag Immaterieel Cultureel Erfgoed (Dossier 32500-VIII)
Uitstel voorstel voor een goedkeuringswet inzake ratificatie van het UNESCO-verdrag Immaterieel Cultureel Erfgoed Brief regering begroting financiën Nr. 177 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2011 Hierbij deel ik u mee dat de uitvoering van de toezegging om uw Kamer begin 2011 een voorstel voor een goedkeuringswet inzake ratificatie van het immaterieel erfgoedverdrag van UNESCO te sturen, niet kan worden afgehandeld binnen de eerder vastgestelde termijn. ...

Reactie op motie Çelik en enquête Marktontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs (Dossier 32500-VIII)
Reactie op motie Çelik en enquête Marktontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2011 In de motie Çelik (Kamerstuk 32 710 VIII, nr. ...

Adviesaanvraag aan Raad voor Cultuur inzake een nieuwe culturele basisinfrastructuur (Dossier 32500-VIII)
Adviesaanvraag aan Raad voor Cultuur inzake een nieuwe culturele basisinfrastructuur Brief regering begroting financiën Nr. 134 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2010In het wetgevingsoverleg cultuur van 13 december jl. ...

Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs en beleidsreactie op het onderwijsverslag 2009-2010 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 32500-VIII)
Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs en beleidsreactie op het onderwijsverslag 2009-2010 van de Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2011Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs aan1. ...