Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

58 resultaten

Nieuwe informatie in de zaak van de moord op de heer F.H.E. Guljé op 1 maart 1946 in Leiden (#:-)
Nieuwe informatie in de zaak van de moord op de heer F.H.E. Guljé op 1 maart 1946 in Leiden Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2011 Door middel van deze brief wil ik uw Kamer informeren over nieuwe informatie in de zaak van de moord op de heer F.H.E. ...

Evaluatieonderzoek n.a.v. de vermissing van Milly Boele (#:-)
Evaluatieonderzoek n.a.v. de vermissing van Milly Boele Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 april 2011Hierbij stuur ik het evaluatieonderzoek van de commissie Leeuwe naar aanleiding van de vermissing van Milly Boele op woensdag 10 maart 20101. ...

Informatie over forensisch pathologen (#:-)
Informatie over forensisch pathologen Brief regering begroting financiën Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 september 2011 Op 14 juni jl. ...

Reactie op de Zaak Nekschot (#:-)
Reactie op de Zaak Nekschot Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 oktober 2010 Het Openbaar Ministerie heeft op 21 september 2010 de zaak tegen de cartoonist die werkt onder het pseudoniem Gregorius Nekschot, beëindigd met een sepot. ...

Inrichting van het toezicht op de advocatuur (#:-)
Inrichting van het toezicht op de advocatuur Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 februari 2011Bij brief van 20 december 2010 heb ik toegezegd uw Kamer, mede namens mijn ambtgenoot van Financiën, zo spoedig mogelijk nader te informeren over mijn visie op de inrichting van het toezicht op de advocatuur (Kamerstukken II 2010/11, 32 500 VI, nr. ...

Vorderingen maatregelen naar aanleiding van advies Steenhuis (#:-)
Vorderingen maatregelen naar aanleiding van advies Steenhuis Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 maart 2011In het overleg van 19 maart 2009 met de vaste commissie voor Justitie over het onderzoek zoekgeraakt strafdossier Amsterdam (TK 31 700 VI, nrs. ...

Informatie omtrent het gesprek dat het COA zou voeren met organisaties die de belangen van homoseksuele en christelijke asielzoekers behartigen (#:-)
Informatie omtrent het gesprek dat het COA zou voeren met organisaties die de belangen van homoseksuele en christelijke asielzoekers behartigen Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 april 2011Tijdens de procedurevergadering van de algemene commissie voor Immigratie en Asiel op woensdag 13 april jl. is door het lid Voordewind (ChristenUnie) gevraagd naar informatie omtrent het gesprek dat het COA zou voeren met organisaties die de belangen van homoseksuele en christelijke asielzoekers behartigen. ...

Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid & Justitie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (#:-)
Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid & Justitie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 oktober 2010 Met deze brief verzoeken wij u de behandelingen van onze begrotingen aan te laten sluiten op de portefeuilleverdeling zoals overeengekomen in het Regeerakkoord. ...

Tweede berichtgeving van de Commissie Samson over onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen (#:-)
Tweede berichtgeving van de Commissie Samson over onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 januari 2011Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van VWS, ter informatie toekomen het tweede openbare bericht met bijlagen van de door de toenmalige Minister van Justitie en de toenmalige Minister voor Jeugd en Gezin op 16 augustus 2010 ingestelde Commissie Samson1. ...

Voortgang reactie op rapport van Commissie Gunning naar aanleiding van zedenzaak in Amsterdam. (#:-)
Voortgang reactie op rapport van Commissie Gunning naar aanleiding van zedenzaak in Amsterdam. Brief regering begroting financiën Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2011 Inleiding Op 20 april jl. stuurde het kabinet u een eerste reactie op de hoofdconclusies van de Commissie Gunning naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam.1 In die brief gaf het kabinet aan u voor de zomer te informeren over de voortgang van de te nemen maatregelen op het gebied van een veilige kinderopvang, het verbeteren van de informatie-uitwisseling over signalen van misbruik en de aanpak van kinderpornografie. ...

Reactie op verzoek commissie over de aanbieding van het rapport Bouwstenen voor een nieuw naamrecht (#:-)
Reactie op verzoek commissie over de aanbieding van het rapport Bouwstenen voor een nieuw naamrecht Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 januari 2011Op 27 juli 2010 bood de toenmalige Minister van Justitie uw Kamer het door de Werkgroep liberalisering naamrecht opgestelde rapport Bouwstenen voor een nieuw naamrecht aan (Kamerstukken II 2009/10, 32 123 VI, nr. ...

Uitvoering aangenomen moties tijdens de behandeling van de Justitiebegroting 2011 (#:-)
Uitvoering aangenomen moties tijdens de behandeling van de Justitiebegroting 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 maart 2011Hierbij informeren wij u over de wijze waarop wij voornemens zijn gevolg te geven aan de moties die uw Kamer heeft aangenomen tijdens de behandeling van de Justitiebegroting 2011. ...

Informatie over de toezending van het onderzoek naar de wijze waarop het Openbaar Ministerie zaken betreffende misbruik in de rooms-katholieke Kerk heeft aangepakt en afgehandeld. (#:-)
Informatie over de toezending van het onderzoek naar de wijze waarop het Openbaar Ministerie zaken betreffende misbruik in de rooms-katholieke Kerk heeft aangepakt en afgehandeld. ...

Reactie op het rapport van de Commissie Gunning over de zedenzaak in Amsterdam (#:-)
Reactie op het rapport van de Commissie Gunning over de zedenzaak in Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2011InleidingOp vrijdag 15 april jl. heeft de onafhankelijke Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam (commissie Gunning) haar rapport aangeboden aan de Burgemeester van Amsterdam. ...

Voortgang van de pilot ‘Bestuurlijke Informatie Justitiabelen’ (#:-)
Voortgang van de pilot ‘Bestuurlijke Informatie Justitiabelen’ Brief regering begroting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 april 2011Met deze brief informeer ik uw Kamer in vervolg op eerdere berichten1 over de voortgang van de pilot «Bestuurlijke Informatie Justitiabelen». ...

Raadsman bij het politieverhoor (#:-)
Raadsman bij het politieverhoor Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2010Hierbij zend ik u het onderzoeksrapport toe, dat is opgesteld naar aanleiding van het experiment dat is uitgevoerd met de aanwezigheid van een raadsman bij het politieverhoor1. ...

Jaarverslag van de commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven over het jaar 2010 (#:-)
Jaarverslag van de commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven over het jaar 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 115 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2011 Onder verwijzing naar artikel 20 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven doe ik u hierbij het jaarverslag 2010 van de commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven toekomen.1 De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. ...

Toezegging inzake bezuiniging op de Stichting Adoptievoorzieningen (#:-)
Toezegging inzake bezuiniging op de Stichting Adoptievoorzieningen Brief regering begroting financiën Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 januari 2011Tijdens de behandeling van de begroting voor 2011 van het ministerie van Veiligheid en Justitie heb ik de toezegging gedaan uw Kamer te informeren over de uitkomst van een overleg tussen mijn ministerie en de Stichting Adoptievoorzieningen over de bezuiniging op de subsidie aan de Stichting (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2010–2011, nr. 27, blz. ...

Derde tussenbericht Commissie Samson (#:-)
Derde tussenbericht Commissie Samson Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 mei 2011Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van VWS, ter informatie toekomen het derde openbare bericht met bijlagen van de Commissie Samson. ...

Reactie op motie Dibi c.s. over uitbreiding van de partiële notificatieplicht bij de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid (#:-)
Reactie op motie Dibi c.s. over uitbreiding van de partiële notificatieplicht bij de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 november 2010Bij de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie op 25 november j.l. heb ik u naar aanleiding van de motie van het lid Dibi c.s. ...