Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

84 resultaten

Hoofdlijnenbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) 2011-2012 (Dossier 32123-VIII)
Hoofdlijnenbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) 2011-2012 Brief regering begroting financiën Nr. 126 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 mei 2010Hierbij bied ik u ter kennisneming aan de Hoofdlijnenbrief 2011–2012 met de uitgangspunten voor de onderwijsondersteunende activiteiten die in het kader van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden uitgevoerd. ...

Toekomstverkenning publieke omroep (Dossier 32123-VIII)
Toekomstverkenning publieke omroep Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 61BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2009De afgelopen tijd heb ik meermalen met uw Kamer gedebatteerd over de landelijke publieke omroep. ...

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar EarlyBird Rotterdam (Dossier 32123-VIII)
Onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar EarlyBird Rotterdam Brief regering 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 8BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 oktober 2009Hierbij zend ik u de uitkomsten van het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs afgelopen zomer heeft gedaan naar EarlyBird Rotterdam.1 Hiermee voldoe ik aan het verzoek van de Kamer om haar schriftelijk te informeren of het project EarlyBird in Rotterdam zich houdt aan de wettelijke verplichting met betrekking tot het hanteren van het Nederlands als voertaal in het onderwijs.Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt dat scholen die het EarlyBirdconcept hanteren (met ingang van schooljaar 2009–2010 zijn dit in totaal 26 scholen) dit doen binnen de kaders van de Wet op het primair onderwijs.De Inspectie concludeert dit uit het feit dat het aantal uren Engels in het kader van het genoemde project relatief beperkt blijft op de deelnemende scholen. ...

Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen (Dossier 32123-VIII)
Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen Brief regering 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 oktober 2009Hierbij bied ik de notitie Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen: Aanvullende actielijnen in het kader van de internationaliseringsagenda «Het Grenzenloze Goed» aan.1 Ik voldoe hiermee aan mijn eerdere toezegging als gevolg van de motie van de leden: Anker, Jan Jacob van Dijk, Besselink en van der Ham. ...

Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 20) (Dossier 32123-VIII)
Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 20) Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 91BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2009Uw Kamer heeft mij 18 november 2009 gevraagd per brief te reageren op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma, 32 123 VIII, nr. 20. ...

Ontwerp-besluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling van de criteria voor de evaluatie van de landelijke publieke media-instellingen (Dossier 32123-VIII)
Ontwerp-besluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling van de criteria voor de evaluatie van de landelijke publieke media-instellingen Brief regering begroting financiën Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 8 juni 2010. ...

Rapport "Geld naast de school" (Dossier 32123-VIII)
Rapport "Geld naast de school" Brief regering begroting financiën Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 juli 2010In december 2008 heeft mijn voorganger in de midterm review «het Beste Onderwijs» (Kamerstuk 2008–2009, 31 700 VIII, nr. ...

Reactie op de ingediende motie Van Dam c.s. tijdens de Mediabegroting 2010 over korting op werkgeverslasten van media met grote multidisciplinaire redacties (Dossier 32123-VIII)
Reactie op de ingediende motie Van Dam c.s. tijdens de Mediabegroting 2010 over korting op werkgeverslasten van media met grote multidisciplinaire redacties Brief regering begroting belasting cultuur en recreatie financiën media 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 99BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 december 2009Tijdens de bespreking van de Mediabegroting-2010 (30 november jl) (kamerstuk 32 123 VIII, nr. 93) hebben de leden Van Dam (PvdA), Van der Ham (D66) en Peters (GL) een motie ingediend, waarin zij de regering verzoeken, binnen een half jaar mogelijkheden uit te werken die geschreven media met grote multidisciplinaire redacties korting geven op de werkgeverslasten naar analogie van de WBSO en tevens binnen een half jaar aan de Kamer te rapporteren op welke wijze de BTW voor elektronische diensten zou kunnen worden verlaagd binnen de Europese regelgeving.1In reactie op deze motie heb ik gezegd dat ik dit in het kabinet zou bespreken en de Kamer het oordeel van het kabinet zou laten weten. ...

Jaarverslag Erfgoedinspectie 2009 inclusief de beleidsreactie van de Sts van OCW en de Sts van BZK (Dossier 32123-VIII)
Jaarverslag Erfgoedinspectie 2009 inclusief de beleidsreactie van de Sts van OCW en de Sts van BZK Brief regering begroting financiën Nr. 138 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 juni 2010Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2009 van de Erfgoedinspectie aan,1 inclusief onze beleidsreactie op dit rapport. ...

Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII) (Dossier 32123-VIII)
Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII) Brief regering begroting financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 106BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 januari 2010Hierbij informeer ik u mede namens de beide staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitvoering van de moties en het amendement die zijn aangenomen in het kader van de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010 (Tweede Kamer, 32 123 VIII). ...

Jaarverslag 2009 Rathenau Instituut (Dossier 32123-VIII)
Jaarverslag 2009 Rathenau Instituut Brief regering begroting financiën Nr. 149 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 augustus 2010Hierbij zend ik u het Jaarverslag 2009 van het Rathenau Instituut1. ...

Onderzoek naar de mogelijkheid een garantiefonds in te richten voor schoolbesturen in het onderwijs (Dossier 32123-VIII)
Onderzoek naar de mogelijkheid een garantiefonds in te richten voor schoolbesturen in het onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 108BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 januari 2010Tijdens het debat over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gemeld dat er verkenningen komen naar de mogelijkheid om een waarborgfonds in te richten voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. ...

Uitstel toezegging brief over de school van de toekomst n.a.v. de motie Kraneveldt-van der Veen c.s. (Dossier 32123-VIII)
Uitstel toezegging brief over de school van de toekomst n.a.v. de motie Kraneveldt-van der Veen c.s. ...

Informatie m.b.t. aangifte Arnhemse Buitenschool (Dossier 32123-VIII)
Informatie m.b.t. aangifte Arnhemse Buitenschool Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 101BRIEF VAN DE STAATSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2009In het voorjaar van 2008 heb ik van het huidige bestuur van de Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en Omstreken een melding gekregen van mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot de Arnhemse Buitenschool. ...

Beveiliging leerlinggegevens (Dossier 32123-VIII)
Beveiliging leerlinggegevens Brief regering begroting financiën Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 april 2010Bij de behandeling van de Rijksbegroting voor het jaar 2010 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (32 123-VIII) is door minister Plasterk toegezegd per brief nader in te gaan op het toezicht op de beveiliging van leerlinggegevens bij de onderwijsinstellingen (zie handelingen 23–2017). ...

Planning Examenverslag 2009 (Dossier 32123-VIII)
Planning Examenverslag 2009 Brief regering begroting financiën Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 juli 2010In de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2008–2009 (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. ...

Afdoen van motie van der Vlies (30300 VIII, nr. 105) over Radio Kootwijk (Dossier 32123-VIII)
Afdoen van motie van der Vlies (30300 VIII, nr. 105) over Radio Kootwijk Brief regering begroting financiën Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 juni 2010In motie 190 (28-11-2005, Kamerstukken 2005-2006, 30 300 VIII, nr. 105) verzoekt u de regering in overleg te treden met de stuurgroep Radio Kootwijk met als inzet om op korte termijn een adequaat plan van aanpak tot stand te brengen met een toereikende financiering. ...

Verzoek uitstel toezegging advies artikel 23 Grondwet alsmede uitstel indiening wetsvoorstel gelaatsbedekkende kleding onderwijs (Dossier 32123-VIII)
Verzoek uitstel toezegging advies artikel 23 Grondwet alsmede uitstel indiening wetsvoorstel gelaatsbedekkende kleding onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 september 2010 Hierbij deel ik u mee dat twee toezeggingen niet kunnen worden afgehandeld binnen de eerder vastgestelde termijn. ...

Reactie op rapport "Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen; graag maatwerk onderweg" (Dossier 32123-VIII)
Reactie op rapport "Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen; graag maatwerk onderweg" Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs verkeer zorg en gezondheid 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 105BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 januari 2010Bij brief van 4 december 2009 (2009Z21932/2009D61751) heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om mijn reactie gevraagd op het rapport van de Nationale ombudsman met als titel «Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen; graag maatwerk onderweg».1Het rapport van de Nationale ombudsman is gebaseerd op een onderzoek naar de problemen die een gehandicapt kind ondervond bij het vervoer naar een speciale school. ...

Standpunt bij amendement OV-kaart mbo-ers bij de OCW-begroting 2010 (Dossier 32123-VIII)
Standpunt bij amendement OV-kaart mbo-ers bij de OCW-begroting 2010 Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 69BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2009In het kader van de behandeling van de OCW-begroting 2010 is het amendement 32 123 VIII, nr. ...