Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

62 resultaten

Jaarbericht van het Openbaar Ministerie over het jaar 2009: de Krant OM Jaarbericht 2009 (Dossier 32123-VI)
Jaarbericht van het Openbaar Ministerie over het jaar 2009: de Krant OM Jaarbericht 2009 Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 mei 2010Hierbij ontvangt u het Jaarbericht van het Openbaar Ministerie over het jaar 2009: de Krant OM Jaarbericht 2009.1 Op internet verschijnen de cijfers Jaarbericht OM 2009 én een uitgebreide beschrijving van het werk van het Openbaar Ministerie in 2009. ...

Inhuur van externen bij Justitie (Dossier 32123-VI)
Inhuur van externen bij Justitie Brief regering begroting financiën 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 86BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 februari 2010Tijdens het Wetgevingsoverleg met de Vaste Commissie voor Justitie (kamerstuk 31 924-VI, nr. 9) inzake het departementaal jaarverslag 2008, dat plaats vond op 15 juni 2009, zegde ik u toe uw Kamer een overzicht te zenden met daarin de informatie van de totale personeelskosten, inclusief en exclusief het aandeel van de inhuur externen. ...

Onderzoek seksueel misbruik van onder toezicht gestelde minderjarigen (Dossier 32123-VI)
Onderzoek seksueel misbruik van onder toezicht gestelde minderjarigen Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR JEUGD EN GEZIN EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 april 2010In onze brief van 31 maart 2010 (TK 2009-2010, 32 123 VI, nr. ...

Aanpak terugkeer pedoseksuelen naar de maatschappij (Dossier 32123-VI)
Aanpak terugkeer pedoseksuelen naar de maatschappij Brief regering 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 oktober 2009Hierbij informeren wij uw Kamer over de aanpak bij de terugkeer van pedoseksuelen in de maatschappij. ...

Het weren van een pedoseksueel door de burgemeester van Eindhoven (Dossier 32123-VI)
Het weren van een pedoseksueel door de burgemeester van Eindhoven Brief regering begroting bestuur financiën gemeenten recht strafrecht 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 65BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE, EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 november 2009In de Regeling van Werkzaamheden van dinsdag 27 oktober jl. heeft uw Kamer besloten tot een spoeddebat over het bericht dat het gebiedsverbod dat de burgemeester van Eindhoven heeft ingesteld voor een pedofiel, in afwachting van de bezwaarprocedure is geschorst door de voorzieningenrechter. ...

6e meting van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) (Dossier 32123-VI)
6e meting van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) Brief regering begroting financiën Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 september 2010InleidingBijgaand treft u de zesde meting aan van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).1 Deze meting is in mijn opdracht uitgevoerd door het onderzoeksinstituut IVA van de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Raad voor Rechtsbijstand te ’s- Hertogenbosch. ...

Stand van zaken kinderpornofilter (Dossier 32123-VI)
Stand van zaken kinderpornofilter Brief regering begroting financiën Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 maart 2010 Bij brief van 23 maart 2010 heeft de vaste commissie van Justitie van uw Kamer mij verzocht om ten behoeve van het algemeen overleg over kinderporno op 31 maart 2010 uw Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de kinderpornofilter. ...

Jaarverslag rechtspraak 2009 (Dossier 32123-VI)
Jaarverslag rechtspraak 2009 Brief regering begroting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 mei 2010Hierbij bied ik u, conform de Wet op de rechterlijke organisatie, het jaarverslag Rechtspraak 2009 aan.1 Bijgevoegd is eveneens het door de Rechtspraak opgestelde rapport «Kengetallen gerechten 2009».1AlgemeenIn het jaarverslag 2009 wordt door de Rechtspraak op een overzichtelijke wijze inzicht geboden in de in 2009 behaalde resultaten. ...

Elektronische detentie (Dossier 32123-VI)
Elektronische detentie Brief regering begroting financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 75BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 december 20091. ...

Gratieprocedure en tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf (Dossier 32123-VI)
Gratieprocedure en tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf Brief regering 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 10BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 oktober 20091. ...

Tweede voortgangsbericht aanpak kinderpornografie 2009 (Dossier 32123-VI)
Tweede voortgangsbericht aanpak kinderpornografie 2009 Brief regering begroting financiën jongeren recht strafrecht zorg en gezondheid 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 79BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 december 2009Met deze brief informeer ik u over de voortgang in de aanpak van kinderpornografie.Taakuitbreiding Nationaal Rapporteur MensenhandelIn mijn brief van 19 november 2009 aan uw Kamer over de zevende rapportage Nationaal Rapporteur Mensenhandel heb ik melding gemaakt van de taakuitbreiding van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel met het onderwerp kinderpornografie1. ...

Externe inbreng in strafzaken (Dossier 32123-VI)
Externe inbreng in strafzaken Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juni 2010Tijdens het debat over de Justitiebegroting d.d. 4 november 2008 (Handelingen II, 2008–2009, 20) heb ik met uw Kamer gesproken over hoe de rechtspraak omgaat met de ongevraagde inbreng van burgers en deskundigen in lopende en afgeronde strafzaken. ...

Beklagprocedure art. 12 Sv (Dossier 32123-VI)
Beklagprocedure art. 12 Sv Brief regering begroting financiën recht strafrecht 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 80BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 januari 2010Bij gelegenheid van het Algemeen overleg van 29 oktober 2009 over het jaarbericht van het Openbaar Ministerie over het jaar 2008 (32 123 VI, 67) heeft het lid Gerkens gevraagd naar de oorzaken van de recente toename van het aantal klachten over niet-vervolging. ...

Reactie op het jaarverslag van het College bescherming persoonsgegevens 2009 (Dossier 32123-VI)
Reactie op het jaarverslag van het College bescherming persoonsgegevens 2009 Brief regering begroting financiën Nr. 126 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2010 In uw brief van 20 mei jl. met kenmerk 2010Z06905/2010D23416 vraagt u om een reactie op het jaarverslag van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) over het jaar 2009. ...

Toezicht op juridische beroepen (notarissen, advocaten en gerechts-deurwaarders) (Dossier 32123-VI)
Toezicht op juridische beroepen (notarissen, advocaten en gerechts-deurwaarders) Brief regering begroting economie financiën overige economische sectoren 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2010 Inleiding Toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften door notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders heeft in de afgelopen periode in toenemende mate de aandacht getrokken. ...

Kabinetsreactie onderzoek polygame huwelijken (Dossier 32123-VI)
Kabinetsreactie onderzoek polygame huwelijken Brief regering begroting burgerlijk recht financiën recht 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 83BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 januari 2010Naar aanleiding van vragen van leden van uw Kamer in augustus en september 2008, heeft de Staatssecretaris van Justitie mede namens mij toegezegd om onderzoek te verrichten naar de erkenning van polygame huwelijken in Nederland, in vergelijking met de erkenning van deze huwelijken in enkele ons omringende landen. ...

Onderzoek onverdeelde gelden collectieve beheersorganisaties en jaarverslag College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2008 (Dossier 32123-VI)
Onderzoek onverdeelde gelden collectieve beheersorganisaties en jaarverslag College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2008 Brief regering begroting burgerlijk recht financiën recht 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 73BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 december 2009Bijgaand stuur ik u het onderzoek van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvtA) van 9 november 2009, genaamd «Financieel rapport collectief beheer», toe.1 Naar aanleiding van het verzoek van de leden van de vaste commissie voor Justitie van 25 augustus 20092 heeft het CvtA op mijn verzoek in het onderzoek tevens de verhouding tussen inning en uitkering van gelden bij de vijf onder toezicht staande organisaties betrokken.Gelet op het bepaalde in artikel 15, tweede lid, Wet toezicht collectieve beheersorganisaties doe ik u tevens het jaarverslag van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten over 2008 toekomen.1Onderzoek onverdeelde gelden en verzoek vaste commissie voor JustitieIn mijn brief van 28 maart 20073 zegde ik toe het CvtA te verzoeken om te onderzoeken of en zo ja welke bedragen aan onverdeelde gelden bij de onder toezicht staande collectieve beheersorganisaties rusten. ...

Reactie n.a.v. de derde evaluatie en de bijeenkomst te Straatsburg (7-11 juni jl.) over GRECO (de Groep van Landen tegen Corruptie in Europa) over de strafbaarstelling van corruptie en de financiering van politieke partijen (Dossier 32123-VI)
Reactie n.a.v. de derde evaluatie en de bijeenkomst te Straatsburg (7-11 juni jl.) over GRECO (de Groep van Landen tegen Corruptie in Europa) over de strafbaarstelling van corruptie en de financiering van politieke partijen Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 juli 2010In november 2007 is Nederland voor de derde maal geëvalueerd door GRECO, de Groep van Landen tegen Corruptie, een orgaan van de Raad van Europa. ...

Reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht (Dossier 32123-VI)
Reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht Brief regering begroting financiën Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 juli 2010Door maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de internationalisering van de samenleving, is in de afgelopen jaren een aantal vragen ten aanzien van het huidige naamrecht naar voren gekomen. ...

Reactie op aangenomen moties Justitiebegroting 2010. (Dossier 32123-VI)
Reactie op aangenomen moties Justitiebegroting 2010. Brief regering begroting financiën 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 78BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 december 2009Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Justitie, over de wijze waarop wij voornemens zijn gevolg te geven aan de moties die uw Kamer heeft aangenomen bij de behandeling van de Justitiebegroting 2010.Aangenomen moties Justitiebegroting 2010Motie Azough (GL) en Gerkens (SP) (TK vergaderjaar 2009–2010, 32 123 VI, nr. ...