Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

63 resultaten

Natura 2000-gebieden (Dossier 31700-XIV)
Natura 2000-gebieden Brief regering begroting dieren financiën landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 160BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 juni 2009Om er voor te zorgen dat we in Europa en Nederland belangrijke natuurwaarden en natuurgebieden, én daarmee onze biodiversiteit, behouden en verbeteren, leggen we een Europees netwerk van natuurgebieden aan.Zoals u weet gaat het in Nederland om 162 Natura 2000-gebieden. ...

Het aangepaste Nederlandse Aalbeheerplan (Dossier 31700-XIV)
Het aangepaste Nederlandse Aalbeheerplan Brief regering begroting economie financiën overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 141BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 april 2009Hierbij bied ik u het aangepaste Nederlandse Aalbeheerplan aan.1 Dit is het plan dat ik ook aan de Europese Commissie heb aangeboden. ...

Sojateelt (Dossier 31700-XIV)
Sojateelt Brief regering begroting financiën internationaal landbouw ontwikkelingssamenwerking organisatie en beleid voedselkwaliteit 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 65BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2008In het VAO sojateelt van 29 januari 2008 is de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31 200 XIV, nr. 174) aangenomen. ...

Tegemoetkomingsregeling vorstschade fruitteeltsector 2005 (Dossier 31700-XIV)
Tegemoetkomingsregeling vorstschade fruitteeltsector 2005 Brief regering begroting burgerlijk recht financiën landbouw planten recht 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 135BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 maart 2009Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken betreffende de tegemoetkomingsregeling vorstschade fruitteeltsector 2005 van de regeling LNV-subsidies.De tegemoetkomingsregeling vorstschade fruitteeltsector 2005 is in de periode van 1 mei 2008 tot en met 30 mei 2008 opengesteld. ...

Certificering in de visserij (Dossier 31700-XIV)
Certificering in de visserij Brief regering begroting economie financiën organisatie en beleid overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 138BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 maart 2009Hierbij informeer ik u over de uitvoering van de motie Koppejan c.s. (31 700 XIV, nr. 23).In de motie verzoekt de Kamer de regering een regeling voor de ondersteuning van certificering van vis en visserijtechnieken te ontwikkelen en de Kamer voor 1 april 2009 te informeren over de invulling en uitvoering van de regeling. ...

Wijziging uitvoeringsregelgeving natuurwetgeving (Besluit beheer en schadebestrijding dieren) (Dossier 31700-XIV)
Wijziging uitvoeringsregelgeving natuurwetgeving (Besluit beheer en schadebestrijding dieren) Brief regering begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 183BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 juni 2009Ter Griffie van de Tweede Kamer ontvangen op 24 juni 2009. ...

Onderzoeksrapport m.b.t. de optredende bijensterfte (Dossier 31700-XIV)
Onderzoeksrapport m.b.t. de optredende bijensterfte Brief regering begroting dieren financiën landbouw 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 119BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar procedurevergadering van 11 november 2008 gesproken over een onderzoeksrapport van het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NCB) over de bijensterfte op Texel. ...

Rapport alternatieven doden van eendagskuikens (Dossier 31700-XIV)
Rapport alternatieven doden van eendagskuikens Brief regering begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2008Op 30 maart 2007 (Kamerstuk 30 800 XIV, nr. 86) heb ik u het rapport van de Animal Sciences Group (ASG) over mogelijke toekomstige alternatieven voor het doden van eendagskuikens toegezonden. ...

Stand van zaken Natura 2000 (Dossier 31700-XIV)
Stand van zaken Natura 2000 Brief regering begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 142BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 april 2009Graag informeer ik u over de stand van zaken rondom Natura 2000. ...

Nederlandse aalbeheerplan (Dossier 31700-XIV)
Nederlandse aalbeheerplan Brief regering begroting economie financiën overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 115BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 december 2008Met deze brief informeer ik u over de wijze waarop ik het Nederlandse aalbeheerplan verder zal behandelen.Tijdens het wetgevingsoverleg visserij van 24 november 2009 heb ik uw Kamer toegezegd dat ik bereid ben om een «derde opinie» te vragen ten aanzien van het Nederlandse streefbeeld voor schieraaluittrek. ...

Trofeejacht Zuid-Afrika (Dossier 31700-XIV)
Trofeejacht Zuid-Afrika Brief regering begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 oktober 2008Tijdens het Algemeen Overleg op 18 juni jongstleden (Kamerstuk 31 379, nr. ...

Stimuleringsmaatregelen LNV (Dossier 31700-XIV)
Stimuleringsmaatregelen LNV Brief regering begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 149BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 april 2009Het kabinet heeft in het kader van de economische crisis op 25 maart het aanvullend beleidsakkoord «Werken aan toekomst» gepresenteerd. ...

Overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van in 2008 gedane toezeggingen (Dossier 31700-XIV)
Overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van in 2008 gedane toezeggingen Brief regering begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 137BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 maart 2009Naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie voor LNV van 18 februari 2009 (31 700-XIV-126/2009D07382) om een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van in 2008 gedane toezeggingen, stuur ik u hierbij een overzicht.In dit overzicht heb ik de openstaande moties en toezeggingen aan uw Kamer uit 2008 en januari en februari 2009 opgenomen. ...

Verzoek aan Nederlandse regering om stelling te nemen tegen het slachten van dolfijnen in Japan (Dossier 31700-XIV)
Verzoek aan Nederlandse regering om stelling te nemen tegen het slachten van dolfijnen in Japan Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 43BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 december 2008Hierbij informeer ik u over de stand van zaken rond het verzoek van de vaste Kamer commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 oktober 2008 (2008Z04881/2008D12725), om de Japanse ambassadeur op de hoogte te stellen van het standpunt van de Tweede Kamer, zoals verwoord tijdens het spoeddebat over de walvisjacht op 12 maart van dit jaar.De brief met het Nederlandse standpunt is inmiddels naar de Japanse ambassadeur verstuurd. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake voortgang van de evaluatie laagvlieggebieden en laagvliegroutes (Dossier 31700-XIV)
Lijst van vragen en antwoorden inzake voortgang van de evaluatie laagvlieggebieden en laagvliegroutes Brief regering begroting defensie financiën internationaal natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 148LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 27 april 2009De vaste commissie voor Defensie1, en de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 23 februari 2009 inzake de huidige stand van zaken en planning besluitvorming laagvlieggebieden en laagvliegroutes (Kamerstuk 31 700 XIV, nr. 129).De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 27 april 2009. ...

Rapport ‘Terug naar de natuur - mogelijke effecten en juridische aspecten t.a.v. natuurbegraven, asverstrooien en urnbijzetting in natuurgebieden’ (Dossier 31700-XIV)
Rapport ‘Terug naar de natuur - mogelijke effecten en juridische aspecten t.a.v. natuurbegraven, asverstrooien en urnbijzetting in natuurgebieden’ Brief regering begroting burgerlijk recht financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recht 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 140BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITDen Haag, 1 april 2009Hierbij bied ik u aan het rapport «Terug naar de natuur – mogelijke effecten en juridische aspecten t.a.v. natuurbegraven, asverstrooien en urnbijzetting in natuurgebieden».1Tijdens de behandeling van de begroting 2006 van mijn ministerie (in 2005) (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2005–2006, nr.13, blz. 736–771, en nr.14, blz. 777–820) zijn er vragen gesteld over het onderwerp natuurbegraven. ...

Rechterlijke uitspraak over private laboratoria in relatie tot fytosanitair onderzoek (Dossier 31700-XIV)
Rechterlijke uitspraak over private laboratoria in relatie tot fytosanitair onderzoek Brief regering begroting financiën landbouw planten 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 september 2008Naar aanleiding van mijn brief van 14 juli 20081, en het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 september 2008 (08-LNV-104), informeer ik u hierbij over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) betreffende private laboratoria in relatie tot fytosanitair onderzoek.Tevens bericht ik u over de stand van zaken rond Plantkeur.Rechterlijke uitspraak fytosanitaire laboratoriaIn mijn brieven van onder meer 13 december 20072 en 11 februari 20083, alsmede in het mondelinge overleg daarover, is vastgesteld dat de Richtlijn 2000/29/EG (Fytorichtlijn) geen ruimte laat voor betrokkenheid van private, commercieel opererende laboratoria bij officieel fytosanitair onderzoek.Op grond van het verzoek van de Europese Commissie om de betrokkenheid van private laboratoria te beëindigen heb ik, na vooraankondigingen daartoe in 2006 en 2007, besloten de aanwijzing van de betreffende private laboratoria als instanties die aardappelmoeheid-vrijverklaringen (AM-vrijverklaringen) mogen afgeven met ingang van 1 juli 2008, in te trekken. ...

Verzoek aan de nederlandse regering om stelling te nemen tegen het slachten van dolfijnen in Japan (Dossier 31700-XIV)
Verzoek aan de nederlandse regering om stelling te nemen tegen het slachten van dolfijnen in Japan Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 125BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 februari 2009Hierbij reageer ik op het verzoek van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 december 2008, om een afschrift van de reactie van de Japanse ambassadeur op mijn brief van 24 november 2008 (DN. 2008/3410).Bij deze vindt u in de bijlage de antwoordbrief die de Japanse ambassadeur mij op 16 december jl. stuurde.1De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,G. ...

Reactie op verzoek Ouwehand over het bezoek van de minister van LNV aan Rusland (Dossier 31700-XIV)
Reactie op verzoek Ouwehand over het bezoek van de minister van LNV aan Rusland Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 200931 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 5BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 september 2008Hierbij gaan wij in op het verzoek van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren), gedaan bij de Regeling van werkzaamheden op 3 september jl., over het bezoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Rusland.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Uitstel reactie motie Atsma over een stimuleringsregeling voor breedbandinternet via de satelliet (31700 XIV, nr.81) (Dossier 31700-XIV)
Uitstel reactie motie Atsma over een stimuleringsregeling voor breedbandinternet via de satelliet (31700 XIV, nr.81) Brief regering begroting financiën landbouw netwerken organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 130BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 maart 2009Hierbij wil ik u informeren dat het niet mogelijk zal zijn om binnen de gevraagde termijn de Kamer te berichten over motie TK 31 700 XIV, nr. ...