Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Toepassing artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag (Dossier 31700-VI)
Toepassing artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag Brief regering begroting defensie financiën immigratie internationaal migratie en integratie recht staatsrecht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 6BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 oktober 2008Tijdens de eerste termijn van het Algemeen Overleg inzake artikel 1F Vluchtelingenverdrag en internationale misdrijven op 10 september 2008 hebben wij u nadere cijfermatige informatie toegezegd over de opsporing en vervolging van 1F-ers van 1998 tot heden. ...

Jaarbericht Openbaar Ministerie over het jaar 2008 (Dossier 31700-VI)
Jaarbericht Openbaar Ministerie over het jaar 2008 Brief regering begroting financiën recht rechtspraak 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 143BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 juni 2009Hierbij ontvangt u het Jaarbericht van het Openbaar Ministerie over het jaar 2008.1 Het Openbaar Ministerie bericht over de geleverde prestaties in het licht van de ambities voor de toekomst. ...

Aanwijzing taakstraffen en wijzigingen (Dossier 31700-VI)
Aanwijzing taakstraffen en wijzigingen Brief regering begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 91BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2008Op 8 en 28 oktober 2008 overlegde ik met de Vaste Kamercommissie van Justitie over het requireerbeleid en het opleggen van taakstraffen bij ernstige zeden- of geweldsdelicten. ...

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2007 (Dossier 31700-VI)
Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2007 Brief regering begroting burgerlijk recht financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 7BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 oktober 2008Hierbij doe ik aan uw Kamer toekomen de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2007, die in mijn opdracht is uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam1.Tevens maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u te berichten over het resultaat van de – tijdens het plenaire overleg over wetsvoorstel 30 436 (introductie Juridisch Loket) – door mij aan uw Kamer gedane toezegging dat ik zal bezien of het inkomensbegrip in de Wet op de rechtsbijstand met het oog op de Wet basisregistratie inkomen2, wijziging behoeft (tz&_JUST_2007_2679).Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2007Om verzekerd te zijn van een objectieve, onafhankelijke en wetenschappelijk verantwoorde opzet en inhoud van de monitor is de totstandkoming begeleid door een commissie die onder meer bestaat uit externe wetenschappers. ...

Pro-actieve geschiloplossing door de overheid (Dossier 31700-VI)
Pro-actieve geschiloplossing door de overheid Brief regering begroting financiën recht staatsrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 88BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2008Bij de behandeling van de Justitiebegroting op 4 en 5 november jl. is gesproken over het rapport van de Nationale Ombudsman over de wijze waarop de overheid reageert op brieven en verzoeken van burgers. ...

Evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling (Dossier 31700-VI)
Evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling Brief regering begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 144BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 juni 2009Tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer van 4 december 2008 (kamerstuk 31 700 VI, nr. 93) over mijn brief van 10 oktober 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 VI, nr. 9) inzake de toepassing van snelrecht en supersnelrecht, heb ik u een evaluatie toegezegd van de (super)snelrechtvoorzieningen in het kader van de jaarwisseling 2008/2009. ...

Evaluatie van de Leidraad van de Raden voor Rechtsbijstand (Dossier 31700-VI)
Evaluatie van de Leidraad van de Raden voor Rechtsbijstand Brief regering begroting burgerlijk recht economie financiën overige economische sectoren recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 74BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 november 2008Naar aanleiding van het verzoek van uw Vaste Commissie voor Justitie om de toegezegde evaluatie van de Leidraad van de Raden voor Rechtsbijstand (2008Z04214/2008D09623) aan uw Kamer te doen toekomen, bericht ik u als volgt.Tijdens het verslag algemeen overleg over de Leidraad van de Raden voor Rechtsbijstand (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr. ...

Uitstel reactie op het advies evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) door de Commissie Van der Winkel (Dossier 31700-VI)
Uitstel reactie op het advies evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) door de Commissie Van der Winkel Brief regering begroting financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 154BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juli 2009Op 24 maart 2009 ontving u het rapport van de Commissie Evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), dat mij werd aangeboden door de voorzitter van de Commissie, mr. ...

Uitvoering motie Joldersma/Teeven over drugs in penitentiaire inrichtingen (Dossier 31700-VI)
Uitvoering motie Joldersma/Teeven over drugs in penitentiaire inrichtingen Brief regering begroting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 112BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 maart 20091. ...

Legalisatie handtekeningen beëdigd vertalers (Dossier 31700-VI)
Legalisatie handtekeningen beëdigd vertalers Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 103BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 januari 2009In antwoord op de brief van 25 juni 2008 van de vaste commissie voor Justitie betreffende de brief van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) over het legaliseren van handtekeningen bij het opmaken van beëdigde vertalingen bericht ik u als volgt.Het NGTV is intensief betrokken geweest bij de voorbereiding van het wetsvoorstel beëdigde tolken en vertalers1. ...

Rechtsbijstand in vreemdelingen- en asielzaken en verhaal kosten rechtsbijstand veroordeelde verdachten (Dossier 31700-VI)
Rechtsbijstand in vreemdelingen- en asielzaken en verhaal kosten rechtsbijstand veroordeelde verdachten Brief regering begroting economie financiën overige economische sectoren recht staatsrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 87BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2008Tijdens de behandeling van de Justitiebegroting 2009 is door het lid Teeven (VVD) gevraagd een overzicht te geven van het aantal afgegeven toevoegingen van advocaten ten behoeve van rechtsbijstand in vreemdelingen- en asielzaken, in relatie tot het totale aantal toevoegingen. ...

Uitstel toezending evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling (Dossier 31700-VI)
Uitstel toezending evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling Brief regering begroting financiën recht rechtspraak 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 120BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2009Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Justitie d.d. 26 maart jl. (2009Z05637/2009D14882) om de toegezegde evaluatie van de toepassing van het supersnelrecht tijdens de jaarwisseling aan de Kamer te doen toekomen, bericht ik u dat ik deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind mei, zal toesturen.De staatssecretaris van Justitie,N. ...

Rapportagebrief opsporing en vervolging internationale misdrijven 2008 en stand van zaken beleid inzake artikel 1F Vluchtelingenverdrag (Dossier 31700-VI)
Rapportagebrief opsporing en vervolging internationale misdrijven 2008 en stand van zaken beleid inzake artikel 1F Vluchtelingenverdrag Brief regering begroting defensie financiën internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 124BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 mei 20091 InleidingTijdens het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Justitie van 5 juni 2007 (Kamerstuk 30 800 VI, nr. ...

Toezending TNO-rapport brand in het Catshuis (openbaarmaking van het rapport) (Dossier 31700-VI)
Toezending TNO-rapport brand in het Catshuis (openbaarmaking van het rapport) Brief regering begroting bestuur bouwnijverheid economie financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten rijksoverheid 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 142BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 juni 2009In mijn brief van 11 juni jl. ...

Advies evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Commissie Van der Winkel) (Dossier 31700-VI)
Advies evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Commissie Van der Winkel) Brief regering begroting financiën recht rechtspraak 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 113BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 maart 2009Hierbij ontvangt u het rapport van de Commissie Evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).1 Het rapport is mij op 16 maart jl. aangeboden door de voorzitter van de Commissie, mr. ...

Inspectiejaarbericht 2008 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing. (Dossier 31700-VI)
Inspectiejaarbericht 2008 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Brief regering begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 110BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 maart 2009Hierbij zend ik u het Inspectiejaarbericht 2008 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing1.De staatssecretaris van Justitie,N. ...

Reactie op het krantenbericht dat de Raad voor de rechtspraak in zijn begroting voor 2010 € 40 miljoen heeft gevraagd in verband met de extra instroom van rechtszaken (Dossier 31700-VI)
Reactie op het krantenbericht dat de Raad voor de rechtspraak in zijn begroting voor 2010 € 40 miljoen heeft gevraagd in verband met de extra instroom van rechtszaken Brief regering begroting financiën recht rechtspraak 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 121BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2009Bij brief van 18 maart jl. (2009Z04334/2009D12869) heeft de vaste kamercommissie voor Justitie mij verzocht te reageren op het krantenbericht dat de Raad voor de rechtspraak in zijn begroting voor 2010 € 40 mln. heeft gevraagd in verband met de extra instroom van rechtszaken. ...

De tenuitvoerlegging van sancties: maatwerk door de rechter? (Dossier 31700-VI)
De tenuitvoerlegging van sancties: maatwerk door de rechter? Brief regering begroting financiën recht rechtspraak strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 108BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 maart 2009Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Nederlandse rechter in het volwassenenstrafrecht maatwerk kan leveren in de sanctietoepassing. ...