Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

73 resultaten

Toepassing artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag (Dossier 31700-VI)
Toepassing artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag Brief regering begroting defensie financiën immigratie internationaal migratie en integratie recht staatsrecht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 6BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 oktober 2008Tijdens de eerste termijn van het Algemeen Overleg inzake artikel 1F Vluchtelingenverdrag en internationale misdrijven op 10 september 2008 hebben wij u nadere cijfermatige informatie toegezegd over de opsporing en vervolging van 1F-ers van 1998 tot heden. ...

Aanbieidng kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel (Dossier 31700-VI)
Aanbieidng kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel Brief regering begroting financiën natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht verkeer weg 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 69BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 oktober 2008Hierbij zend ik u de kabinetsnota toe die ik heb toegezegd bij gelegenheid van de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de wetsvoorstellen bestuurlijke boete overlast en bestuurlijke boete fout parkeren, en bij gelegenheid van de behandeling van verschillende andere wetsvoorstellen (Handelingen I 2007/2008, blz. 13–477, Kamerstukken I, 2007/2008, 30 928, E, blz. ...

Toegezegde informatie n.a.v. wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Justitie (Dossier 31700-VI)
Toegezegde informatie n.a.v. wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Justitie Brief regering begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 71BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 november 2008Op 30 oktober jl. heb ik in het wetgevingsoverleg over de Justitiebegroting 2009 toegezegd de Kamer nader te informeren over een tweetal onderwerpen. ...

Wob-beslissing openbaarmaking stukken brand in het Catshuis (Dossier 31700-VI)
Wob-beslissing openbaarmaking stukken brand in het Catshuis Brief regering begroting bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten recht rijksoverheid staatsrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 149BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 juni 2009Bij brief van 11 juni jongstleden, kamerstuk 31 700 VI, nr. ...

Jaarbericht Openbaar Ministerie over het jaar 2008 (Dossier 31700-VI)
Jaarbericht Openbaar Ministerie over het jaar 2008 Brief regering begroting financiën recht rechtspraak 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 143BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 juni 2009Hierbij ontvangt u het Jaarbericht van het Openbaar Ministerie over het jaar 2008.1 Het Openbaar Ministerie bericht over de geleverde prestaties in het licht van de ambities voor de toekomst. ...

Subsidieregeling Uitstapprograma’s Prostituees (Dossier 31700-VI)
Subsidieregeling Uitstapprograma’s Prostituees Brief regering begroting economie financiën ondernemen organisatie en beleid werk 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 89BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 december 20081. ...

Toekomst van het forensisch onderzoek (Dossier 31700-VI)
Toekomst van het forensisch onderzoek Brief regering begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 150BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Bij verschillende gelegenheden heeft u aandacht gevraagd voor de capaciteit en de financiering van forensische opsporing. ...

Onderzoek zoekgeraakt strafdossier Amsterdam (Dossier 31700-VI)
Onderzoek zoekgeraakt strafdossier Amsterdam Brief regering begroting financiën recht rechtspraak 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 100BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 januari 2009Met verwijzing naar mijn brief van 3 november jl. (2008D21686 en 2008D23356) en in antwoord op de brieven van de vaste commissie voor Justitie d.d. 12 en 19 december jl. ...

Stand van zaken met betrekking tot het rijksrechercheonderzoek naar de brand in het Catshuis. (Dossier 31700-VI)
Stand van zaken met betrekking tot het rijksrechercheonderzoek naar de brand in het Catshuis. Brief regering begroting bouwnijverheid economie financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 102BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 januari 2009In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Justitie u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar aanleiding van de brand in het Catshuis, bericht ik u dat met inachtneming van de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek dient te geschieden, wordt gewerkt aan een spoedige afronding. ...

Aanwijzing taakstraffen en wijzigingen (Dossier 31700-VI)
Aanwijzing taakstraffen en wijzigingen Brief regering begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 91BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2008Op 8 en 28 oktober 2008 overlegde ik met de Vaste Kamercommissie van Justitie over het requireerbeleid en het opleggen van taakstraffen bij ernstige zeden- of geweldsdelicten. ...

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2007 (Dossier 31700-VI)
Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2007 Brief regering begroting burgerlijk recht financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 7BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 oktober 2008Hierbij doe ik aan uw Kamer toekomen de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2007, die in mijn opdracht is uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam1.Tevens maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u te berichten over het resultaat van de – tijdens het plenaire overleg over wetsvoorstel 30 436 (introductie Juridisch Loket) – door mij aan uw Kamer gedane toezegging dat ik zal bezien of het inkomensbegrip in de Wet op de rechtsbijstand met het oog op de Wet basisregistratie inkomen2, wijziging behoeft (tz&_JUST_2007_2679).Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2007Om verzekerd te zijn van een objectieve, onafhankelijke en wetenschappelijk verantwoorde opzet en inhoud van de monitor is de totstandkoming begeleid door een commissie die onder meer bestaat uit externe wetenschappers. ...

Onderzoek naar het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen in het kader van Koninginnedag 2009 (Dossier 31700-VI)
Onderzoek naar het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen in het kader van Koninginnedag 2009 Brief regering begroting bestuur financiën koninklijk huis openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 126BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 mei 2009Op 30 april jl. is Nederland tijdens de viering van Koninginnedag geconfronteerd met een ernstig incident in de directe nabijheid van de koninklijke familie, waarbij naast de dader zeven dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. ...

Voortgang aanpak kinderpornografie (Dossier 31700-VI)
Voortgang aanpak kinderpornografie Brief regering begroting criminaliteit financiën jongeren openbare orde en veiligheid recht strafrecht zorg en gezondheid 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 130BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 juni 2009In het plenair debat op 12 februari 20091 met uw Kamer over de aanpak van kinderpornozaken heb ik u toegezegd twee keer per jaar te zullen rapporteren over de voortgang in de aanpak van kinderpornografie. ...

Planningsbrief (Dossier 31700-VI)
Planningsbrief Brief regering begroting financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 86BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 december 2008In antwoord op uw brief van 29 september jl. doe ik hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Justitie, het gevraagde overzicht toekomen.I Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities.II Overzicht van de stand van zaken met betrekking tot aanvaarde Kamermoties en door bewindspersonen gedane toezeggingen.De minister van Justitie,E. ...

Pro-actieve geschiloplossing door de overheid (Dossier 31700-VI)
Pro-actieve geschiloplossing door de overheid Brief regering begroting financiën recht staatsrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 88BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2008Bij de behandeling van de Justitiebegroting op 4 en 5 november jl. is gesproken over het rapport van de Nationale Ombudsman over de wijze waarop de overheid reageert op brieven en verzoeken van burgers. ...

Evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling (Dossier 31700-VI)
Evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling Brief regering begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 144BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 juni 2009Tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer van 4 december 2008 (kamerstuk 31 700 VI, nr. 93) over mijn brief van 10 oktober 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 VI, nr. 9) inzake de toepassing van snelrecht en supersnelrecht, heb ik u een evaluatie toegezegd van de (super)snelrechtvoorzieningen in het kader van de jaarwisseling 2008/2009. ...

Deventer moordzaak (Dossier 31700-VI)
Deventer moordzaak Brief regering begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 157BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 juli 2009In antwoord op uw verzoek van 6 juli jl. bericht ik u als volgt.Bij brief van 2 juli 2009, kamerstuk 31 700 VI, nr. ...

Verkorting betalingstermijnen (Dossier 31700-VI)
Verkorting betalingstermijnen Brief regering begroting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 32BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 oktober 2008Tijdens het wetgevingsoverleg met de Vaste Commissie voor Justitie op 11 juni 2008 inzake de financiële verantwoording 2007 (Kamerstuk 31 444 VI, nr. ...

Evaluatie van de Leidraad van de Raden voor Rechtsbijstand (Dossier 31700-VI)
Evaluatie van de Leidraad van de Raden voor Rechtsbijstand Brief regering begroting burgerlijk recht economie financiën overige economische sectoren recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 74BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 november 2008Naar aanleiding van het verzoek van uw Vaste Commissie voor Justitie om de toegezegde evaluatie van de Leidraad van de Raden voor Rechtsbijstand (2008Z04214/2008D09623) aan uw Kamer te doen toekomen, bericht ik u als volgt.Tijdens het verslag algemeen overleg over de Leidraad van de Raden voor Rechtsbijstand (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr. ...

Reactie inzake twee arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake respectievelijk Salduz (nr. 36391/02) en Panovits (nr. 4268/04 ) t.a.v. raadsman bij het politieverhoor (Dossier 31700-VI)
Reactie inzake twee arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake respectievelijk Salduz (nr. 36391/02) en Panovits (nr. 4268/04 ) t.a.v. raadsman bij het politieverhoor Brief regering begroting financiën recht staatsrecht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 117BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 april 2009InleidingTijdens het algemeen overleg op 9 december 2008 over de voortgangsrapportage van het programma Versterking Opsporing en Vervolging (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VI, nr. 180) heeft u mijn standpunt gevraagd naar aanleiding van twee arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake respectievelijk Salduz (nr. 36 391/02) en Panovits (nr. 4268/04). ...