Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

62 resultaten

Brief van het lid Klein ter aanbieding van een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het initiatiefwetsvoorstel afschaffing kieskringen (Dossier 34247)
Brief van het lid Klein ter aanbieding van een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het initiatiefwetsvoorstel afschaffing kieskringen Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 7 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2016 Op 5 juli 2015 heb ik het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen aanhangig gemaakt (Kamerstuk 34 247). ...

Schriftelijke reactie van het lid Klein op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (Dossier 34247)
Schriftelijke reactie van het lid Klein op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 13 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 januari 2017 Hierbij doe ik u toekomen de schriftelijke reactie van de indiener op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 28 september 2016. ...

Geleidende brief (Dossier 34247)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Ontvangen 3 juli 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 3 juli 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Brief lid / fractie; Nadere toelichting over de financiering van initiatiefwetsvoorstel (31071)Halsema en Van Gent inzake Babyverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 17BRIEF VAN DE LEDEN HALSEMA EN VAN GENTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2010Hierbij doen wij u, zoals toegezegd, de brief toekomen waarin wij de financiering van ons initiatiefwetsvoorstel Babyverlof nader toelichten.Uit de toelichting op onze Nota van Wijziging blijkt dat de uitbreiding van het kraamverlof naar vijf dagen € 61,5 miljoen kost. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Brief regering; Reactie brief babyverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 19BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2010Ik heb kennis genomen van de brief van de leden Halsema en Van Gent over de financiering van het initiatiefwetsvoorstel babyverlof (Kamerstuk 31 071, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 13BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Hierbij doe ik u toekomen de Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, zoals ik heb toegezegd bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel vaderverlof op 26 juni 2008 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Brief van de Ministers voor Jeugd en Gezin en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 9BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR JEUGD EN GEZIN EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2008In het ordedebat van 15 mei jl. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Brief van het lid van Gent Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 4BRIEF VAN HET LID VAN GENTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 oktober 2007Hierbij deel ik u mede dat de verdediging van bovengenoemd initiatief-wetsvoorstel mede gevoerd zal worden door het lid Halsema.Van Gent ...

Geleidende brief (#:-)
Geleidende brief Geleidende brief bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 september 2017 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen. ...

Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek (#:-)
Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2012 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp van 7 maart (Handelingen II 2011/12, nr. ...

Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer (#:-)
Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer Brief regering bestuur gemeenten Nr.14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2013 Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer.1 Hiermee geef ik invulling aan de toezegging aan de heer Schouw (D66), zoals gedaan tijdens de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 20 december 2012 en het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 31 januari 2012. ...

Draagvlak gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek (#:-)
Draagvlak gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2012 Op 7 maart 2012 heeft de behandeling van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32 280) plaatsgevonden (Handelingen II 2011/12, nr. 60, item 3, blz. 3–23). ...

Reactie op verzoek commissie inzake de financiële positie gemeenten Naardermeer (#:-)
Reactie op verzoek commissie inzake de financiële positie gemeenten Naardermeer Brief regering bestuur gemeenten Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2012 De Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij per brief van 19 januari 2012 verzocht haar voor de behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32 280) nader te informeren over de financiële positie van de betrokken gemeenten en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de gemeente Muiden. ...

Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek (#:-)
Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2013 Bij brief van 13 februari heb ik de provincie Noord-Holland gevraagd mij voor 1 oktober 2013 te adviseren over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Geleidende brief Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 14 juni 2007Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet arbeid en zorg, in verband met het toekennen van een vaderverlof aan partners van de moeder na de bevalling en daartoe het kraamverlof in de Wet arbeid en verlof te verlengen van twee werkdagen naar tweemaal de arbeidsduur per week.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Van Gent ...

Geleidende brief (Dossier 34906)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 maart 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank. ...

Reactie op het Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank (Kamerstuk 34906) (Dossier 34906)
Reactie op het Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank (Kamerstuk 34906) Brief regering financieel toezicht financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2019 De leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan hebben een wetsvoorstel bij uw Kamer ingediend in verband met de aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en de introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank (Kamerstuk 34 906). ...

Brief van het lid Nijboer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34974)
Brief van het lid Nijboer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN HET LID NIJBOER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2022 Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van het lid Smeulders uit de Kamer het lid Bromet de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneemt. ...

Appreciatie van het voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (Dossier 34974)
Appreciatie van het voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2022 Op 14 januari heeft u mij verzocht om een appreciatie van het initiatiefwetsvoorstel Wet voldoende betaalbare woningen van de leden Nijboer (PvdA), Beckerman (SP) en Bromet (GroenLinks) (Kamerstuk 34 974). ...

Geleidende brief (Dossier 34974)
Geleidende brief Geleidende brief huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 21 juni 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen). ...