Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

12540 resultaten

Evaluatie subsidie Geonovum en voorhang Subsidieregeling Geonovum 2022-2027 (Dossier 35925-VII)
Evaluatie subsidie Geonovum en voorhang Subsidieregeling Geonovum 2022-2027 Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 19 november 2021. ...

Kabinetsreactie op het rapport over 'Versterken vanuit een goede basis' (Dossier 35925-VII)
Kabinetsreactie op het rapport over 'Versterken vanuit een goede basis' Brief regering begroting financiën Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2021 De Kaderwet Adviescolleges verplicht adviesraden om ten minste een keer in de vier jaar een evaluatieverslag op te stellen. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds (Dossier 35925-VII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen (Dossier 35925-VII)
Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2021 In deze brief informeer ik uw Kamer over acties en maatregelen die ik uitvoer ter versterking van de positie van gemeenteraden en provinciale staten, in samenspraak met de beroeps- en belangenverenigingen van het decentraal bestuur. ...

Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK (Dossier 35925-VII)
Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2021 Via deze brief wil ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, informeren over de opvolging binnen mijn Ministerie van de aanbevelingen die door de Algemene Rekenkamer zijn gedaan in haar rapportages van het Verantwoordingsonderzoek 2020. ...

Reactie op het amendement van het lid Leijten over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel (Dossier 35925-VII)
Reactie op het amendement van het lid Leijten over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel Brief regering ...

Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde (Dossier 35925-VII)
Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde Brief regering ...

Vervolgaanpak vuurtoren Kijkduin (Dossier 35925-XII)
Vervolgaanpak vuurtoren Kijkduin Brief regering ...

Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel (Dossier 35925-XII)
Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Naar aanleiding van de brief van 7 juli 2021 aan uw Kamer1 stuur ik u hierbij het draaiboek2 waarin de noodzakelijke activiteiten voor het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel staan beschreven. ...

Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Dossier 35925-XII)
Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het Meerjarenplan 2022–2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35925-XII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XII)
Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering ...

Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder (Dossier 35925-XII)
Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Een recente inspectie van de vuurtoren Kijkduin, in de volksmond Lange Jaap, in Den Helder heeft uitgewezen, dat er grotere scheuren zijn ontstaan in de wanden. ...

Reactie op de motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren (Dossier 35925-XII)
Reactie op de motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2021 Tijdens de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2022 (Handelingen II 2021/22, nr. ...

Voortgang herziening tarievenstelsel transportsectoren (Dossier 35925-XII)
Voortgang herziening tarievenstelsel transportsectoren Brief regering ...

Budgettaire mutaties van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XV)
Budgettaire mutaties van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering ...

Reactie op verzoek gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW van 2 december 2021 (Dossier 35925-XV)
Reactie op verzoek gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW van 2 december 2021 Brief regering ...

Vaststelling bedragen SZW-domein Caribisch Nederland 2022 (Dossier 35925-XV)
Vaststelling bedragen SZW-domein Caribisch Nederland 2022 Brief regering ...

Eenmalige energietoeslag lage inkomens (Dossier 35925-XV)
Eenmalige energietoeslag lage inkomens Brief regering ...

Reactie op verzoek commissie over een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties (Dossier 35925-XV)
Reactie op verzoek commissie over een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2021 Tijdens de procedurevergadering van de vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 oktober 2021 heeft u mij verzocht om een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties. ...