Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

3775 resultaten

officiële publicatie (Dossier 32189)
Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES); Brief regering; Aanvullende informatie n.a.v. het wetgevingsoverleg inzake fiscale BES wetsvoorstellen op 27 september jl. ...

Evaluatie wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Brief regering; Evaluatie wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Op 1 december 2011 is de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) in werking getreden (Stb. 2010, 789). ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Brief regering; Reactie op verzoek van de commissie voor EZ over wat er inhoudelijk tussen Ziggo en de staatssecretaris van EZ is gewisseld over artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet Kamerstuk burgerlijk recht economie ict recht nr. 20BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 januari 2010Conform het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken van 16 december 2009 (kenmerk 2009Z23701/2009D64832) informeer ik hierbij uw Kamer over wat er inhoudelijk tussen Ziggo en mij is gewisseld over artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet.Artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet is op 1 juli 2009 in werking getreden. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Brief staatssecretaris met reactie op derde nota van wijziging Kamerstuk nr. 18BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2009Het kabinet heeft met belangstelling kennis genomen van het voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten). ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Brief ter aanbieding van de brief van Actal d.d. 8 januari 2009 Kamerstuk burgerlijk recht recht nr. 11BRIEF VAN HET LID VAN DAMOntvangen 22 januari 2009Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalHierbij bied ik u aan de brief van Actal dd. 8 januari 2009.1Van Dam ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Wijziging Boek 2 en 6 BW (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) Kamerstuk burgerlijk recht recht nr. 10BRIEF VAN HET LID VAN DAMOntvangen 15 december 2008Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalHierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid Crone dit initiatiefvoorstel in het vervolg door mij zal worden verdedigd.Ik bedank hierbij de heer Crone voor zijn inzet voor de totstandkoming van dit initiatiefvoorstel en hoop samen met hem op een voorspoedige plenaire behandeling hiervan.Van Dam ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Wijziging Boek 2 en 6 BW (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Geleidende brief Kamerstuk burgerlijk recht recht nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  ’s-Gravenhage, 10 april 2006Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten).De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.CroneVan Dam ...

Geleidende brief (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 28 april 2016 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot intrekking van de Zondagswet. ...

Intrekking van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD (32546) (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Brief regering; Intrekking van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD (32546) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2011 Bij koninklijke boodschap van 25 oktober 2010 is het voorstel van wet, houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken 2010/11, 32 546, nrs. ...

Verlenging opschorting handhaving in het kader van de Wet DBA (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Verlenging opschorting handhaving in het kader van de Wet DBA Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juni 2017 Mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bericht ik u over de opschorting van de handhaving in het kader van de Wet DBA. ...

Rapport varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Rapport varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2017 In de tweede voortgangsrapportage over de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet toegezegd te onderzoeken hoe aan de criteria «vrije vervanging» en «gezagsverhouding» een concretere of andere invulling kan worden gegeven om deze beter te laten aansluiten bij het huidige maatschappelijk beeld van een arbeidsrelatie.1 Hierbij zend ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën het ambtelijke rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie2. ...

Derde Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Derde Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2017 In mijn tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA van 18 november 20161 heb ik aangegeven dat ik in april 2017 uw Kamer zal informeren over de ontwikkelingen omtrent de Wet DBA. ...

Reactie op het verzoek van de commissie om een overzicht nog te ontvangen stukken met betrekking tot de Wet DBA (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Reactie op het verzoek van de commissie om een overzicht nog te ontvangen stukken met betrekking tot de Wet DBA Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 april 2017 De vaste commissie voor Financiën van uw Kamer heeft bij brief van 5 april 2017 het verzoek gedaan om ten behoeve van de vaststelling van de agenda voor een algemeen overleg over de uitvoerings- en handhavingsproblematiek met betrekking tot de Wet DBA op 1 juni 2017 van 10.00 tot 13.00 uur, een overzicht te sturen van alle toegezegde c.q. nog te ontvangen stukken met betrekking tot de Wet DBA. ...

Handhaving van de Wet DBA (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Handhaving van de Wet DBA Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 61 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2017 Tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer over de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA op 8 december 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 33, item 45) hebben de leden Omtzigt (CDA) en Van Weijenberg (D66) een motie1 ingebracht die door uw Kamer op 13 december is aangenomen. ...

Reactie op motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over handhaving in de richting van opdrachtgevers die te kwader trouw handelen (Kamerstuk 34 036, nr. 46) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Reactie op motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over handhaving in de richting van opdrachtgevers die te kwader trouw handelen (Kamerstuk 34 036, nr. 46) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 57 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2016 In het debat op donderdag 8 december 2016 inzake de uitwerking van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) (Handelingen II 2016/17, nr. 33, Uitwerking Wet DBA) heb ik toegezegd per brief een appreciatie te geven van de motie van de leden Omtzigt (CDA) en Van Weyenberg (D66), waarin de regering wordt verzocht per direct te handhaven richting opdrachtgevers die te kwader trouw handelen en voor 1 februari de eerste resultaten van de handhaving aan uw Kamer te rapporteren.1 Deze appreciatie stuur ik u hierbij toe. ...

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht dat ING en andere grote bedrijven alle contracten met zzp’ers opzeggen en payrollers en detacheerders inschakelen (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht dat ING en andere grote bedrijven alle contracten met zzp’ers opzeggen en payrollers en detacheerders inschakelen Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 december 2016 Tijdens het ordedebat op 8 november jl. heeft het lid Omtzigt (CDA) mij om een brief verzocht waarin wordt ingegaan op mogelijkheden om de begrippen «persoonlijke arbeid» en «gezagsrelatie» aan te passen (Handelingen II 2016/17, nr. ...

Uitstel beantwoording over de tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Uitstel beantwoording over de tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 42 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 december 2016 Op donderdagavond 1 december 2016 heb ik van de vaste commissie voor Financiën van uw Kamer een aantal vragen ontvangen over de tweede voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Kamerstuk 34 036, nr. ...

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2016, over het bericht dat de Wet DBA is uitgesteld (VVD campagnefilm) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2016, over het bericht dat de Wet DBA is uitgesteld (VVD campagnefilm) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2016 Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de vragen van de leden Van Weyenberg (D66) en Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het VVD-filmpje over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Ingezonden 25 november 2016) (Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nr. 642). ...

Tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 40 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2016 In het debat van 29 september 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 6, item 10) heb ik uw Kamer een tweede voortgangsrapportage toegezegd over de stand van zaken, de analyse van de bevindingen uit het Meldpunt DBA onbedoelde gevolgen arbeidsmarkt, en de verdere ontwikkelingen rond het werken op grond van de Wet DBA. ...

Eerste Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Eerste Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2016 Voor de zomer heb ik een tussenrapportage over de voortgang van de implementatie van de Wet DBA aangekondigd. ...