Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Amendement van het lid Voordewind c.s. ter vervanging van nr. 21 dat EUR 2 miljoen toedeelt aan UNICEF voor kwetsbare kinderen. (Dossier 34300-XVII)
Amendement van het lid Voordewind c.s. ter vervanging van nr. 21 dat EUR 2 miljoen toedeelt aan UNICEF voor kwetsbare kinderen. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 47 over het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsruimte in de tweede helft van het lopende programma en de eerste helft van het daarop volgende programma (Dossier 33669)
Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 47 over het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsruimte in de tweede helft van het lopende programma en de eerste helft van het daarop volgende programma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 42 over het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsruimte in de tweede helft van het lopende programma en de eerste helft van het daarop volgende programma (Dossier 33669)
Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 42 over het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsruimte in de tweede helft van het lopende programma en de eerste helft van het daarop volgende programma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over een overgangsregeling voor lopende contracten (Dossier 34506)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over een overgangsregeling voor lopende contracten Amendement arbeidsomstandigheden economie handel werk Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN VELDHOVEN Ontvangen 3 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 8a Overgangsbepaling Deze wet is niet van toepassing op de levering van goederen of diensten waarvoor de verplichting is aangegaan voor de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, tot het tijdstip waarop de verplichting komt te vervallen ingevolge een beding dat voor de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst is overeengekomen, doch niet later dan vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet. ...

Amendement van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over een vrijstellingsmogelijkheid voor ondernemingen (Dossier 34506)
Amendement van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over een vrijstellingsmogelijkheid voor ondernemingen Amendement arbeidsomstandigheden economie handel werk Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIJKGRAAF Ontvangen 3 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4a Vrijstelling Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden categorieën ondernemingen vrijgesteld van het bepaalde bij of krachtens deze wet. ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over geen verplichting voor ondernemingen tot afgifte verklaring in geval van reeds afgegeven verklaring door toeleverancier (Dossier 34506)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over geen verplichting voor ondernemingen tot afgifte verklaring in geval van reeds afgegeven verklaring door toeleverancier Amendement arbeidsomstandigheden economie handel werk Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN VELDHOVEN Ontvangen 3 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 4, eerste lid, worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: De onderneming die goederen of diensten afneemt van een onderneming die een verklaring als bedoeld in artikel 3 heeft afgegeven, betracht eveneens gepaste zorgvuldigheid ten aanzien van de desbetreffende goederen of diensten. ...