Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 64 dat beoogt aan de mogelijkheid van kruisparticipaties enkele aangescherpte voorwaarden te verbinden (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 64 dat beoogt aan de mogelijkheid van kruisparticipaties enkele aangescherpte voorwaarden te verbinden Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 68 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 26 dat een lichte voorhangprocedure regelt voor een AMvB waarin andere aan energie-infrastructuur gerelateerde handelingen of activiteiten, die een infrastructuurbedrijf kan verrichten, worden aangewezen (Dossier 34199)
Amendement van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 26 dat een lichte voorhangprocedure regelt voor een AMvB waarin andere aan energie-infrastructuur gerelateerde handelingen of activiteiten, die een infrastructuurbedrijf kan verrichten, worden aangewezen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 261 Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 4.14 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen (Dossier 34199)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat een lichte voorhangprocedure regelt voor een AMvB waarin andere aan energie-infrastructuur gerelateerde handelingen of activiteiten, die een infrastructuurbedrijf kan verrichten, worden aangewezen (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat een lichte voorhangprocedure regelt voor een AMvB waarin andere aan energie-infrastructuur gerelateerde handelingen of activiteiten, die een infrastructuurbedrijf kan verrichten, worden aangewezen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 4.14 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de minister kan besluiten tot een lagere eigen bijdragen van gemeenten voor verkabelen wanneer de lasten van die eigen bijdrage hoger zijn dan in redelijkheid kan worden verwacht (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de minister kan besluiten tot een lagere eigen bijdragen van gemeenten voor verkabelen wanneer de lasten van die eigen bijdrage hoger zijn dan in redelijkheid kan worden verwacht Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 35 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 5.7 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 38 dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 38 dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 38 Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.9 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de minister kan besluiten tot een lagere eigen bijdragen van gemeenten voor verkabelen wanneer de lasten van die eigen bijdrage hoger zijn dan in redelijkheid kan worden verwacht (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de minister kan besluiten tot een lagere eigen bijdragen van gemeenten voor verkabelen wanneer de lasten van die eigen bijdrage hoger zijn dan in redelijkheid kan worden verwacht Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 5.7 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat beoogt om meer duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop wordt besloten of er vervolg wordt gegeven aan een experiment (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat beoogt om meer duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop wordt besloten of er vervolg wordt gegeven aan een experiment Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 5.37, tweede lid, onderdeel c, wordt vóór de komma aan het slot ingevoegd: en het moment en de wijze waarop wordt besloten of de voortzetting van een afwijking, anders dan als experiment, wenselijk is. ...

Amendement van de leden Agnes Mulder en Van Veldhoven dat regelt dat een krachtens artikel 5.34, tweede, vast te stellen algemene maatregel van bestuur is onderworpen aan een lichte voorhangprocedure (Dossier 34199)
Amendement van de leden Agnes Mulder en Van Veldhoven dat regelt dat een krachtens artikel 5.34, tweede, vast te stellen algemene maatregel van bestuur is onderworpen aan een lichte voorhangprocedure Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 33 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VAN VELDHOVEN Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 5.34, derde lid, wordt «eerste lid» vervangen door: eerste of tweede lid. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 39 dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt (Dossier 34199)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 39 dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 41 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 39 Ontvangen 2 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.9 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.9 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 121 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 109 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 109 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 168 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 55 waarmee de Minister van EZ bij AMvB kan ingrijpen als internationaalrechtelijke verplichtingen door provincies niet worden nageleefd (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 55 waarmee de Minister van EZ bij AMvB kan ingrijpen als internationaalrechtelijke verplichtingen door provincies niet worden nageleefd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 169 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF C.S. ...

Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 77 waarmee een verifieerbare telling van te bejagen soorten in het faunabeheerplan wordt opgenomen (Dossier 33348)
Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 77 waarmee een verifieerbare telling van te bejagen soorten in het faunabeheerplan wordt opgenomen Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 136 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat bij amvb regels worden gesteld over de wijze waarop door Onze Minister en gedeputeerde staten gezamenlijk de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland wordt gemonitord, waarbij deze amvb is onderworpen aan een lichte voorhangprocedure (Dossier 33348)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat bij amvb regels worden gesteld over de wijze waarop door Onze Minister en gedeputeerde staten gezamenlijk de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland wordt gemonitord, waarbij deze amvb is onderworpen aan een lichte voorhangprocedure Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 60 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In hoofdstuk 1, paragraaf 1.2, wordt na artikel 1.8 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 1.8bis 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 60, dat regelt dat door de Minister van Economische Zaken en gedeputeerde staten gezamenlijk, op adequate wijze de verantwoording inzake de geleverde inspanning voor het behalen van de doelstellingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt gemonitord en dat de Minister van Economische zaken de beide Kamers der Staten-Generaal informeert over de voortgang van de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland op basis van de ter zake doende gegevens die door gedeputeerde staten zijn aangeleverd (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 60, dat regelt dat door de Minister van Economische Zaken en gedeputeerde staten gezamenlijk, op adequate wijze de verantwoording inzake de geleverde inspanning voor het behalen van de doelstellingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt gemonitord en dat de Minister van Economische zaken de beide Kamers der Staten-Generaal informeert over de voortgang van de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland op basis van de ter zake doende gegevens die door gedeputeerde staten zijn aangeleverd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 118 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de Minister van Economische Zaken in de op te stellen nationale natuurvisie bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop gewaarborgd wordt dat investeringen en bedrijfsstrategieën ook bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling van de natuur (Dossier 33348)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de Minister van Economische Zaken in de op te stellen nationale natuurvisie bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop gewaarborgd wordt dat investeringen en bedrijfsstrategieën ook bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling van de natuur Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 1.5, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: j. de wijze waarop gewaarborgd wordt dat investeringen in natuur en het opnemen van natuur als integraal onderdeel van een bedrijfsstrategie of productieketen ook bijdragen aan van het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde van natuur. ...

Nader gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 136 rondom het onderbouwen van een faunabeheerplan door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is (Dossier 33348)
Nader gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 136 rondom het onderbouwen van een faunabeheerplan door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 167 NADER GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...