Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

289 resultaten

Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Amendement van het lid Schouten c.s. over waarborgen dat cooperaties actief blijven op het terrein van leefbaarheid. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Schouten c.s. over waarborgen dat cooperaties actief blijven op het terrein van leefbaarheid. ...

Amendement van het lid Bisschop c.s. over de vermogensscheiding bij kleine instellingen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Bisschop c.s. over de vermogensscheiding bij kleine instellingen. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Amendement van de leden Schouten en Bisschop dat regelt dat een aanwijzing van de minister aan een toegelaten instelling of een dochtermaatschappij geen betrekking heeft op het plaatsen van opdrachten door toegelaten instellingen of hun dochtermaatschappijen. (Dossier 33966)
Amendement van de leden Schouten en Bisschop dat regelt dat een aanwijzing van de minister aan een toegelaten instelling of een dochtermaatschappij geen betrekking heeft op het plaatsen van opdrachten door toegelaten instellingen of hun dochtermaatschappijen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 17, dat beoogt de procedure voor toetsing van activiteiten die geen diensten van algemeen economisch belang betreffen, efficiënter in te richten. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 17, dat beoogt de procedure voor toetsing van activiteiten die geen diensten van algemeen economisch belang betreffen, efficiënter in te richten. ...

Amendement van het lid Bisschop dat beoogt de procedure voor toetsing van activiteiten die geen diensten van algemeen economisch belang betreffen, efficiënter in te richten (Dossier 33966)
Amendement van het lid Bisschop dat beoogt de procedure voor toetsing van activiteiten die geen diensten van algemeen economisch belang betreffen, efficiënter in te richten Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BISCCHOP Ontvangen 8 december 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel AE, wordt artikel 44c als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 57, dat regelt dat relatief kleine toegelaten instellingen (minder dan € 30 miljoen jaaromzet) met een bescheiden aandeel niet-Daeb activiteiten (maximaal 5% van de jaaromzet) kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 57, dat regelt dat relatief kleine toegelaten instellingen (minder dan € 30 miljoen jaaromzet) met een bescheiden aandeel niet-Daeb activiteiten (maximaal 5% van de jaaromzet) kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten. ...

Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat het domein van de leefbaarheid nader wordt afgebakend (Dossier 33966)
Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat het domein van de leefbaarheid nader wordt afgebakend Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 8 december 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel AF, onderdeel 2, wordt, onder vervanging van «en» aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende: ca. aan onderdeel f voor de puntkomma ingevoegd «in de directe nabijheid van woongelegenheden of andere onroerende zaken van de toegelaten instelling of ten behoeve van de huurders van die woongelegenheden» en. ...

Amendement van de leden Van Meenen en Bisschop waarmee flexibilisering van onderwijsdagen bewerkstelligd wordt (Dossier 34010)
Amendement van de leden Van Meenen en Bisschop waarmee flexibilisering van onderwijsdagen bewerkstelligd wordt Amendement onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN BISSCHOP Ontvangen 4 december 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, vervallen in artikel 6g1 het eerste en het tweede lid, alsmede de tweede volzin van het vierde lid. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Bisschop ter vervanging van nr 8 waarmee flexibilisering van onderwijsdagen bewerkstelligd wordt. (Dossier 34010)
Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Bisschop ter vervanging van nr 8 waarmee flexibilisering van onderwijsdagen bewerkstelligd wordt. ...

Amendement van de leden Bisschop en Van Meenen dat regelt dat de urennorm verlaagd wordt met het aantal uren maatwerk (Dossier 34010)
Amendement van de leden Bisschop en Van Meenen dat regelt dat de urennorm verlaagd wordt met het aantal uren maatwerk Amendement ...

Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat het voorgestelde jongerencontract ook gebruikt kan worden door jongeren onder de 18 jaar (Dossier 34156)
Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat het voorgestelde jongerencontract ook gebruikt kan worden door jongeren onder de 18 jaar Amendement huisvesting huren en verhuren Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 10 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, vervalt in artikel 274a, tweede lid: de leeftijd van 18 jaren, maar. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat het voorgestelde jongerencontract ook gebruikt kan worden door jongeren onder de 18 jaar (Dossier 34156)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat het voorgestelde jongerencontract ook gebruikt kan worden door jongeren onder de 18 jaar Amendement huisvesting huren en verhuren Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 2 februari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, vervalt in artikel 274a, tweede lid: de leeftijd van 18 jaren, maar. ...

Amendement van het lid Bisschop dat verheldert dat bestuurders op generlei wijze overwegende invloed mogen hebben in het bestuur van andere instellingen (Dossier 34251)
Amendement van het lid Bisschop dat verheldert dat bestuurders op generlei wijze overwegende invloed mogen hebben in het bestuur van andere instellingen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 21 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt de aanhef vervangen door: Artikel 17a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bisschop waarmee de verplichting van de RvT om twee maal per jaar met de MR te overleggen wordt geschrapt (Dossier 34251)
Amendement van het lid Bisschop waarmee de verplichting van de RvT om twee maal per jaar met de MR te overleggen wordt geschrapt Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 21 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 42 waarmee de verplichting van de RvT om twee maal per jaar met de MR te overleggen wordt gewijzigd (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 42 waarmee de verplichting van de RvT om twee maal per jaar met de MR te overleggen wordt gewijzigd Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 56 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Bisschop ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat bedrijfs- en fabricagegegevens komen te gelden als een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond (Dossier 33328)
Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Bisschop ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat bedrijfs- en fabricagegegevens komen te gelden als een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond Amendement bestuursrecht recht Nr. 33 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt dat bedrijfs- en fabricagegegevens komen te gelden als een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond (Dossier 33328)
Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt dat bedrijfs- en fabricagegegevens komen te gelden als een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond Amendement bestuursrecht recht Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN BISSCHOP Ontvangen 12 april 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 5.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet open overheid ten opzichte van de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur ongedaan wordt gemaakt (Dossier 33328)
Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet open overheid ten opzichte van de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur ongedaan wordt gemaakt Amendement bestuursrecht recht Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN BISSCHOP Ontvangen 12 april 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I De omschrijving van publieke informatie in artikel 2.1 komt te luiden: publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een bestuursorgaan;. ...

Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Bisschop ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat het aanstellen van een Informatiecommissaris pas geschiedt na de te houden evaluatie van de Wet open overheid en indien deze evaluatie heeft uitgewezen dat behoefte bestaat aan een dergelijke commissaris (Dossier 33328)
Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Bisschop ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat het aanstellen van een Informatiecommissaris pas geschiedt na de te houden evaluatie van de Wet open overheid en indien deze evaluatie heeft uitgewezen dat behoefte bestaat aan een dergelijke commissaris Amendement bestuursrecht recht Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...