Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

70 resultaten

Amendement van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Amendement van het lid Segers c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). (Dossier 34000-B)
Amendement van het lid Segers c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). ...

Amendement van het lid Voordewind c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Voordewind c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen (Dossier 34199)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over de voortzetting van de bestaande regeling tegemoetkoming adoptiekosten (Dossier 33400-VI)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over de voortzetting van de bestaande regeling tegemoetkoming adoptiekosten Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ C.S. ...

Amendement van het lid Slob c.s. ter dekking van het amendement Slob c.s. (Kamerstuk 32 500 XII, nr. 9) (Dossier 32500-A)
Amendement van het lid Slob c.s. ter dekking van het amendement Slob c.s. (Kamerstuk 32 500 XII, nr. 9) Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Amendement van het lid Slob c.s. ter vervanging van nr. 9 over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS (Dossier 32500-A)
Amendement van het lid Slob c.s. ter vervanging van nr. 9 over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS Amendement begroting financiën Nr. 65 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Amendement van het lid Slob c.s. over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS (Dossier 32500-A)
Amendement van het lid Slob c.s. over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Amendement van het lid Slob c.s. over het terugdraaien van de bezuiniging op BDU (#:-)
Amendement van het lid Slob c.s. over het terugdraaien van de bezuiniging op BDU Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Tongeren dat beoogt de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw jaarlijks met 0,1 aan te scherpen ten opzichte van de norm van 0,6 (Dossier 33135)
Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Tongeren dat beoogt de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw jaarlijks met 0,1 aan te scherpen ten opzichte van de norm van 0,6 Amendement natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN TONGEREN Ontvangen 25 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In hoofdstuk 1 wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende: Ia Na artikel 4.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.4 In tabel 5.1 bij artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 wordt de grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt voor «andere woonfunctie»: a. met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd in «0,5»; b. met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd in «0,4»; en c. met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd in «0,3». ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Tongeren dat ertoe strekt meer inzicht te laten ontstaan over de financiële zekerheidsstelling voor ontmantelingsfondsen van kerncentrales (Dossier 34219)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Tongeren dat ertoe strekt meer inzicht te laten ontstaan over de financiële zekerheidsstelling voor ontmantelingsfondsen van kerncentrales Amendement energie natuur en milieu Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN Ontvangen 7 april 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel H, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat er landelijk in een AMvB regels kunnen worden gesteld over de monitoring zodat deze waar nodig voldoen aan kwaliteitsstandaarden (Dossier 34287)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat er landelijk in een AMvB regels kunnen worden gesteld over de monitoring zodat deze waar nodig voldoen aan kwaliteitsstandaarden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat niet alleen bij de ambtelijke voorbereiding van het besluit maar ook bij het op bestuurlijk niveau nemen van het besluit moet worden voorzien in een passende scheiding van functies (Dossier 34287)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat niet alleen bij de ambtelijke voorbereiding van het besluit maar ook bij het op bestuurlijk niveau nemen van het besluit moet worden voorzien in een passende scheiding van functies Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 7 dat verduidelijkt dat monitoring door het bevoegd gezag voorgeschreven moet worden als dat in het belang van het milieu noodzakelijk is (Dossier 34287)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 7 dat verduidelijkt dat monitoring door het bevoegd gezag voorgeschreven moet worden als dat in het belang van het milieu noodzakelijk is Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Hoogland c.s. ter vervanging van nr. 47 dat een bedrag van € 18,5 miljoen vrijmaakt voor de aanleg van fietssnelpaden (Dossier 34300-A)
Amendement van het lid Hoogland c.s. ter vervanging van nr. 47 dat een bedrag van € 18,5 miljoen vrijmaakt voor de aanleg van fietssnelpaden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID HOOGLAND C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Tongeren ter vervanging van nr. 11 over snelfietsroutes (Dossier 34300-A)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Tongeren ter vervanging van nr. 11 over snelfietsroutes Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111 Ontvangen 23 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 25.000 (x € 1.000). ...