Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

262 resultaten

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat het gedecentraliseerde budget voor de Wmo oormerkt. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat het gedecentraliseerde budget voor de Wmo oormerkt. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat het gedecentraliseerde budget voor de uitvoering van de Wmo oormerkt. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat het gedecentraliseerde budget voor de uitvoering van de Wmo oormerkt. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het recht op woningaanpassingen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het recht op woningaanpassingen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 112 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 1.2.1 wordt, onder het vervallen van «dan wel» aan het einde van onderdeel b, en vervanging van de punt aan het einde van onderdeel c door «, dan wel» een onderdeel toegevoegd, luidende: d. woningaanpassing, indien de ingezetene meerderjarig is, bij hem thuis zorg ontvangt als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg, en de woningaanpassing noodzakelijk is voor het ontvangen van die zorg. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat onder andere een minimumkwaliteit van zorgverleners en zorgaanbieders garandeert (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat onder andere een minimumkwaliteit van zorgverleners en zorgaanbieders garandeert Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 159 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 11 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperten (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperten Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 februari 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.1.7 wordt «kan worden bepaald» vervangen door: wordt bepaald. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbieden van elektronische veilingen tijdens de aanbestedingsprocedure (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbieden van elektronische veilingen tijdens de aanbestedingsprocedure Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 47 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 2.6.4 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 140 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 32 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbod op aanbesteding aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal die per CAO voor hun sector is afgesproken (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbod op aanbesteding aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal die per CAO voor hun sector is afgesproken Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 79 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.6.4, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat professionals een bindend advies geven over de verstrekking van een maatwerkvoorziening (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat professionals een bindend advies geven over de verstrekking van een maatwerkvoorziening Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 157 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.3.2 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het houden van toezicht door de Inspectie voor de gezondheidszorg (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het houden van toezicht door de Inspectie voor de gezondheidszorg Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 46 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 5.1, eerste lid, komt te luiden: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over een VOG voor stagiairs en vrijwilligers (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over een VOG voor stagiairs en vrijwilligers Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 48 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3.4 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het niet aanbesteden van huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het niet aanbesteden van huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging. ...

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 48 over een VOG verplichting (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 48 over een VOG verplichting Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 147 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3.4 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 11 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.7 Werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening worden door het college niet aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet werk en bijstand. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat voorziet in een recht op zorg en individuele voorzieningen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat voorziet in een recht op zorg en individuele voorzieningen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 17 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.1 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 145 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1401 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 20 over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperkten (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 20 over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperkten Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 201 Ontvangen 16 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.1.7 wordt «kan worden bepaald» vervangen door: wordt bepaald. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over dat aanbieders de verplichting krijgen om te beschikken over een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over dat aanbieders de verplichting krijgen om te beschikken over een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 142 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.4, eerste lid, wordt na «gegevens voor» ingevoegd: bestuurders,. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichte basistarief voor huishoudelijke verzorging (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichte basistarief voor huishoudelijke verzorging Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 26 februari 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt na het veertiende gedachtestreepje (huiselijk geweld) een gedachtestreepje ingevoegd, luidende: – huishoudelijke voorziening: ondersteuning bij of overneming van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van de leefeenheid waartoe een persoon behoort;. ...