Zoeken


Soort
Status
Partij
PvdA 217
GL 96
DENK 24
PvdD 23
CU 19
Meer...
PVV 15
D66 13
50PLUS 12
VVD 12
Volt 12
CDA 9
SP 7
FVD 6
Omtzigt 5
SGP 4
PvdT 1
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
PvdA 217
GL 96
DENK 24
PvdD 23
CU 19
Meer...
PVV 15
D66 13
50PLUS 12
VVD 12
Volt 12
CDA 9
SP 7
FVD 6
Omtzigt 5
SGP 4
PvdT 1
Datum
Van:
Tot:

217 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer 35925-VII-97 t.v.v. nr. 91 over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur (Dossier 35925-VII)
Gewijzigd amendement van het lid Nijboer 35925-VII-97 t.v.v. nr. 91 over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur Amendement ...

Amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 13 over het mogelijk maken het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict (Dossier 35925-VII)
Amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 13 over het mogelijk maken het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict Amendement begroting financiën Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131 Ontvangen 15 november 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd «en wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Wet op de economische delicten in verband met het tegengaan van huurprijzen boven de maximale huurprijsgrens». ...

Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over het belasten van verhuur door particulieren in box 1 (Dossier 35928)
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over het belasten van verhuur door particulieren in box 1 Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN MAATOUG Ontvangen 9 november 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I worden voor onderdeel A drie onderdelen ingevoegd, luidende: 0A Artikel 3.91 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Merkies en Nijboer dat onder meer regelt dat het verbod op een variabele beloning bij staatssteun niet alleen geldt t.a.v. personen die het dagelijks beleid van de financiële onderneming bepalen (Dossier 34002)
Amendement van de leden Merkies en Nijboer dat onder meer regelt dat het verbod op een variabele beloning bij staatssteun niet alleen geldt t.a.v. personen die het dagelijks beleid van de financiële onderneming bepalen Amendement belasting financiën Nr. 35 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MERKIES EN NIJBOER Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel XXIV worden twee artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXIVA Indien het bij koninklijke boodschap van 17 juni 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) (Kamerstukken 33 964) tot wet wordt verheven en die wet later in werking treedt dan deze wet, komt het ingevolge artikel I, onderdeel D, van die wet in te voegen artikel 1:128, vierde lid, te luiden: 4. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van het opknippen van bedrijfsactiviteiten over meer vennootschappen (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van het opknippen van bedrijfsactiviteiten over meer vennootschappen Amendement belasting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 83 over dekking van amendement 35932-13 (Dossier 35927)
Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 83 over dekking van amendement 35932-13 Amendement belasting financiën Nr. 84 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over verhoging van de vennootschapsbelasting ten behoeve van voortzetting Volkshuisvestingsfonds (Dossier 35927)
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over verhoging van de vennootschapsbelasting ten behoeve van voortzetting Volkshuisvestingsfonds Amendement belasting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN MAATOUG Ontvangen 25 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel IX, onderdeel H, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ha In artikel 22 wordt de tarieftabel vervangen door: Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare bedrag, of het gedeelte van het belastbare Nederlandse bedrag, dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 395 000 – 15% € 395 000 – € 59 250 25,72% II Na artikel IX wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IXA De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt met ingang van 1 januari 2023 als volgt gewijzigd: In artikel 22 wordt de tarieftabel vervangen door: Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare bedrag, of het gedeelte van het belastbare Nederlandse bedrag, dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 395 000 – 15% € 395 000 – € 59 250 25% Toelichting Dit amendement beoogt om het tarief voor de tweede schijf van de VPB eenmalig te verhogen in 2022 met 0,72% om de verlenging van het Volkshuisvestingsfonds te financieren dat tot doel heeft om de leefbaarheid van kwetsbare wijken te versterken (zie amendement 35 925 VII, nr. ...

Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over het verhogen van de bankenbelasting, de VpB en het WML (Dossier 35927)
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over het verhogen van de bankenbelasting, de VpB en het WML Amendement belasting financiën Nr. 35 AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN MAATOUG Ontvangen 9 november 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel IX, onderdeel Hb, wordt het tweede percentage met 4,2 procentpunt verhoogd. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. ter vervanging van nr. 39 over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. ter vervanging van nr. 39 over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed Amendement belasting financiën Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Nijboer c.s. over dekking van amendement 35932-13 (Dossier 35927)
Amendement van het lid Nijboer c.s. over dekking van amendement 35932-13 Amendement belasting financiën Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het laten vervallen van vrijstellingen in de dividendbelasting (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het laten vervallen van vrijstellingen in de dividendbelasting Amendement belasting financiën Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het afschaffen van de schenkingsvrijstelling eigen woning (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het afschaffen van de schenkingsvrijstelling eigen woning Amendement belasting financiën Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 9 over verhoging van de vennootschapsbelasting ten behoeve van voortzetting Volkshuisvestingsfonds (Dossier 35927)
Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 9 over verhoging van de vennootschapsbelasting ten behoeve van voortzetting Volkshuisvestingsfonds Amendement belasting financiën Nr. 48 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN MAATOUG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Beckerman c.s. ter vervanging van nr. 22 over middelen voor een compensatiefonds (Dossier 36410-XIII)
Amendement van het lid Beckerman c.s. ter vervanging van nr. 22 over middelen voor een compensatiefonds Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 82 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over het naar voren halen van budget voor Duurzaam Herstel (Dossier 36410-XIII)
Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over het naar voren halen van budget voor Duurzaam Herstel Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 90.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over het schrappen van de grens voor causaliteitsonderzoek (Dossier 36410-XIII)
Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over het schrappen van de grens voor causaliteitsonderzoek Amendement begroting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over verlenging van de waardevermeerderingsregeling (Dossier 36410-XIII)
Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over verlenging van de waardevermeerderingsregeling Amendement begroting financiën Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 104.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over middelen voor een compensatiefonds (Dossier 36410-XIII)
Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over middelen voor een compensatiefonds Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het regelen van dekking voor het amendement inzake de verlaging van het eigen risico (#:-)
Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het regelen van dekking voor het amendement inzake de verlaging van het eigen risico Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...