Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

241 resultaten

Amendement van de leden Straus en Dijkgraaf over het invoeren van een evaluatiebepaling (Dossier 33862)
Amendement van de leden Straus en Dijkgraaf over het invoeren van een evaluatiebepaling Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STRAUS EN DIJKGRAAF Ontvangen 24 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XIVA Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de in de werkkostenregeling op te nemen concernregeling eveneens wordt opengesteld voor inhoudingsplichtige stichtingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen (Dossier 34002)
Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de in de werkkostenregeling op te nemen concernregeling eveneens wordt opengesteld voor inhoudingsplichtige stichtingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen Amendement belasting financiën Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOOLMEES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 51 dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld (Dossier 34002)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 51 dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld Amendement belasting financiën Nr. 70 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15, dat regelt dat de afvalstoffenbelasting mede van toepassing wordt bij overbrenging van afvalstoffen in de zin van de EVOA buiten Nederland (Dossier 34002)
Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15, dat regelt dat de afvalstoffenbelasting mede van toepassing wordt bij overbrenging van afvalstoffen in de zin van de EVOA buiten Nederland Amendement belasting financiën Nr. 49 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOOLMEES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15 Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel XV wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende: Fa Aan artikel 22, eerste lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende: l. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld (Dossier 34002)
Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld Amendement belasting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees dat regelt dat de in de werkkostenregeling op te nemen concernregeling eveneens wordt opengesteld voor inhoudingsplichtige stichtingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen (Dossier 34002)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees dat regelt dat de in de werkkostenregeling op te nemen concernregeling eveneens wordt opengesteld voor inhoudingsplichtige stichtingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen Amendement belasting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOOLMEES Ontvangen 3 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan het in artikel IV, onderdeel L, opgenomen artikel 32, tweede lid, worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: Een inhoudingsplichtige wordt voor de toepassing van het eerste lid eveneens geacht gezamenlijk met een andere inhoudingsplichtige in concernverband te opereren, indien deze inhoudingsplichtigen stichtingen zijn die gedurende het gehele kalenderjaar in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 34 dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld (Dossier 34002)
Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 34 dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld Amendement belasting financiën Nr. 51 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees ter vervanging van nr. 49 dat regelt dat de afvalstoffenbelasting mede van toepassing wordt bij overbrenging van afvalstoffen in de zin van de EVOA buiten Nederland (Dossier 34002)
Nader gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees ter vervanging van nr. 49 dat regelt dat de afvalstoffenbelasting mede van toepassing wordt bij overbrenging van afvalstoffen in de zin van de EVOA buiten Nederland Amendement belasting financiën Nr. 69 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOOLMEES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees dat regelt dat de afvalstoffenbelasting mede van toepassing wordt bij overbrenging van afvalstoffen in de zin van de EVOA buiten Nederland (Dossier 34002)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees dat regelt dat de afvalstoffenbelasting mede van toepassing wordt bij overbrenging van afvalstoffen in de zin van de EVOA buiten Nederland Amendement belasting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOOLMEES Ontvangen 3 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel XV wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende: Fa Aan artikel 22, eerste lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende: l. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld (Dossier 34002)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld Amendement belasting financiën Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 185 over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking (Dossier 33161)
Amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 185 over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 188 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1851 Ontvangen 20 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel Cb, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Cc Artikel 8c (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 44 over het niet laten doen van een toegangstoets voor loondispensatie (Dossier 33161)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 44 over het niet laten doen van een toegangstoets voor loondispensatie Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 97 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Potters ter vervanging van nr. 118 over het samenwerken van colleges (Dossier 33161)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Potters ter vervanging van nr. 118 over het samenwerken van colleges Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 124 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN POTTERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1181 Ontvangen 18 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel Cb, derde punt wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking (Dossier 33161)
Amendement van het lid Dijkgraaf over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 151 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 19 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel Cb, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Cc Artikel 8c (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Smaling en Dijkgraaf over vrijstelling van de verwerkingsplicht voor veehouders die hun bedrijfsoverschot regionaal af kunnen zetten (Dossier 33322)
Amendement van de leden Smaling en Dijkgraaf over vrijstelling van de verwerkingsplicht voor veehouders die hun bedrijfsoverschot regionaal af kunnen zetten Amendement landbouw organisatie en beleid Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN DIJKGRAAF Ontvangen 24 september 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 33a, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 45 over het voorkomen van verplichte verwerking van gewilde meststof. (Dossier 33322)
Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 45 over het voorkomen van verplichte verwerking van gewilde meststof. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 26 over het voorkomen van verplichte verwerking van gewilde meststof (Dossier 33322)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 26 over het voorkomen van verplichte verwerking van gewilde meststof Amendement landbouw organisatie en beleid Nr. 45 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26 Ontvangen 27 september 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 33a, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf over vrijstelling van de verwerkingsplicht voor veehouders die hun bedrijfsoverschot regionaal af kunnen zetten (Dossier 33322)
Amendement van het lid Dijkgraaf over vrijstelling van de verwerkingsplicht voor veehouders die hun bedrijfsoverschot regionaal af kunnen zetten Amendement landbouw organisatie en beleid Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 24 september 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 33a, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf over het voorkomen van verplichte verwerking van gewilde meststof (Dossier 33322)
Amendement van het lid Dijkgraaf over het voorkomen van verplichte verwerking van gewilde meststof Amendement landbouw organisatie en beleid Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 24 september 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt het tweede onderdeel als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden in overeenstemming gebeurt met provincies (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden in overeenstemming gebeurt met provincies Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 93 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 22 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.11 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...