Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

318 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 7 over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 7 over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen Amendement begroting financiën Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 540.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 162.500 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 8 over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 8 over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon Amendement begroting financiën Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen Amendement begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3 Arbeidsongeschiktheid van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verhoogd met € 215.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm Amendement begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Amendement van het lid Bashir over het voortzetten van de vrijstelling voor de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir over het voortzetten van de vrijstelling voor de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling Amendement belasting financiën Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel IV, onderdeel K, onder 2, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bashir waarmee per 1 januari 2016 een exportheffing in in de afvalstoffenbelasting wordt ingevoerd (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir waarmee per 1 januari 2016 een exportheffing in in de afvalstoffenbelasting wordt ingevoerd Amendement belasting financiën Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel XV wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende: Fa Aan artikel 22, eerste lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende: l. ...

Amendement van het lid Bashir dat ervoor zorgt dat een per 1 januari 2015 in te voeren vrijstelling van erfbelasting voor nettolijfrenten wordt teruggedraaid en dat het voorstel voor een soortgelijke vrijstelling voor nettopensioenregelingen vervalt (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat ervoor zorgt dat een per 1 januari 2015 in te voeren vrijstelling van erfbelasting voor nettolijfrenten wordt teruggedraaid en dat het voorstel voor een soortgelijke vrijstelling voor nettopensioenregelingen vervalt Amendement belasting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 7 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel X komt te luiden: ARTIKEL X In de Successiewet 1956 vervalt in artikel 32, vierde lid: , alsmede nettolijfrenten als bedoeld in artikel 5.16 van die wet. ...

Amendement van de leden Bashir en Smaling dat onder meer de derde en vierde tariefschijven in zowel de energiebelasting op aardgas als de energiebelasting op elektriciteit samenvoegt tot één schijf, de derde tariefschijf, en de tarieven van deze derde tariefschijven verhoogt. (Dossier 34002)
Amendement van de leden Bashir en Smaling dat onder meer de derde en vierde tariefschijven in zowel de energiebelasting op aardgas als de energiebelasting op elektriciteit samenvoegt tot één schijf, de derde tariefschijf, en de tarieven van deze derde tariefschijven verhoogt. ...

Amendement van het lid Bashir dat het maximum van de arbeidskorting met 42 euro verhoogt voor inkomens tot circa 44.000 euro (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat het maximum van de arbeidskorting met 42 euro verhoogt voor inkomens tot circa 44.000 euro Amendement belasting financiën Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 6 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel R, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ra In artikel 8.11, tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, wordt het als tweede vermelde bedrag verhoogd met € 42. ...

Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de ouderentoeslag in box 3 behouden blijft (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de ouderentoeslag in box 3 behouden blijft Amendement belasting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel II, onderdeel C, vervalt. ...

Amendement van het lid Bashir dat de importvrijstelling in de afvalstoffenbelasting schrapt (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat de importvrijstelling in de afvalstoffenbelasting schrapt Amendement belasting financiën Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel XV, onderdeel G, vervalt. ...

Amendement van het lid Klaver c.s. dat beoogt aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden (Dossier 34002)
Amendement van het lid Klaver c.s. dat beoogt aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden Amendement belasting financiën Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Amendement van het lid Bashir dat de verhoging van de accijns op diesel en LPG die per januari 2014 is ingegaan, terugdraait per 1 januari 2015 (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat de verhoging van de accijns op diesel en LPG die per januari 2014 is ingegaan, terugdraait per 1 januari 2015 Amendement belasting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XIVA De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 27, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bashir over het invoeren van een miljonairsbelasting (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir over het invoeren van een miljonairsbelasting Amendement belasting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 6 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende: Fa In artikel 2.13 wordt «30%» vervangen door: 30%, met dien verstande dat de belasting 47,5% bedraagt op het gedeelte van dit inkomen dat € 40.000 te boven gaat dan wel, ingeval de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid, van de belastingplichtige en zijn partner meer bedraagt dan € 1.000.000 en onder toepassing van artikel 2.17 voor een deel bij zijn partner in aanmerking wordt genomen, € 20.000 te boven gaat. ...

Amendement van het lid Bashir dat hergebruik en recycling van afval stimuleert door verhoging van de tarieven voor het storten en verbranden van afvalstoffen per 1 januari 2016 (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat hergebruik en recycling van afval stimuleert door verhoging van de tarieven voor het storten en verbranden van afvalstoffen per 1 januari 2016 Amendement belasting financiën Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel XV, onderdeel I, wordt artikel 28, eerste lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bashir dat voor de loon- en inkomstenbelasting het tarief in de eerste schijf in 2016 verlaagt met 0,35%-punt, en in de jaren 2025, 2027, 2030, 2032, 2034 t/m 2043 dit tarief telkens verhoogt met 0,01%-punt (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat voor de loon- en inkomstenbelasting het tarief in de eerste schijf in 2016 verlaagt met 0,35%-punt, en in de jaren 2025, 2027, 2030, 2032, 2034 t/m 2043 dit tarief telkens verhoogt met 0,01%-punt Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel II, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Abis In de in artikel 2.10, eerste lid, opgenomen tabel en in de in artikel 2.10a, eerste lid, opgenomen tabel wordt het in de laatste kolom als eerste vermelde percentage verlaagd met 0,35%-punt. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van nr. 45 dat hergebruik en recycling van afval stimuleert door o.a. verhoging van het tarief voor het verbranden van afvalstoffen per 1 januari 2016 (Dossier 34002)
Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van nr. 45 dat hergebruik en recycling van afval stimuleert door o.a. verhoging van het tarief voor het verbranden van afvalstoffen per 1 januari 2016 Amendement belasting financiën Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bashir dat de hypotheekrenteaftrek aftopt op een eigenwoningschuld van 700.000 euro (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat de hypotheekrenteaftrek aftopt op een eigenwoningschuld van 700.000 euro Amendement belasting financiën Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II, onderdeel Aa, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ab Aan artikel 3.120 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...