Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

608 resultaten

Amendement van het lid Agema over wijziging van de citeertitel in "Wet weg met ouderen" (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema over wijziging van de citeertitel in "Wet weg met ouderen" Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 92 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 7.12 komt te luiden: Artikel 7.12 Deze wet wordt aangehaald als: Wet weg met ouderen. ...

Amendement van het lid Agema dat bewerkstelligt dat inwonende kinderen die jonger zijn dan 15 jaar niet kunnen worden gezien als “gebruikelijke hulp” als bedoeld in het wetsvoorstel (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema dat bewerkstelligt dat inwonende kinderen die jonger zijn dan 15 jaar niet kunnen worden gezien als “gebruikelijke hulp” als bedoeld in het wetsvoorstel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 90 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 1.1.1, dertiende gedachtestreepje, wordt in de definitie van «gebruikelijke hulp» na «inwonende kinderen» ingevoegd: die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt. ...

Amendement van het lid Agema dat het instellen van een “zomerstop” in de zorgverlening onmogelijk maakt (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema dat het instellen van een “zomerstop” in de zorgverlening onmogelijk maakt Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 94 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.6.5, tweede lid, wordt na «en de betrokken hulpverleners» ingevoegd: en voor continuïteit in de hulpverlening wat betreft de duurzame voortzetting van de levering van de maatwerkvoorziening. ...

Amendement van het lid Agema dat regelt dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in ieder geval overgaat tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124 van de Gemeentewet indien dit uit het oogpunt van het algemeen belang gewenst is (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema dat regelt dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in ieder geval overgaat tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124 van de Gemeentewet indien dit uit het oogpunt van het algemeen belang gewenst is Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 95 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 5.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.3 Onze Minister gaat in ieder geval over tot een besluit tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124 van de Gemeentewet ten aanzien van een bij of krachtens deze wet gevorderde beslissing indien dit uit het oogpunt van het algemeen belang gewenst is. ...

Amendement van het lid Agema dat regelt dat het college de overheidsopdracht slechts gunt aan een aanbieder wiens overhead ten hoogste zeven procent bedraagt (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema dat regelt dat het college de overheidsopdracht slechts gunt aan een aanbieder wiens overhead ten hoogste zeven procent bedraagt Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 98 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.6.4, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het college gunt de overheidsopdracht slechts aan een aanbieder wiens overhead ten hoogste zeven procent bedraagt. ...

Amendement van het lid Agema dat onder andere regelt dat het college ervoor zorgdraagt dat met ingezetenen die 80 jaar of ouder zijn, ieder jaar contact wordt gezocht om te bekijken of het treffen van een algemene voorziening noodzakelijk is (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema dat onder andere regelt dat het college ervoor zorgdraagt dat met ingezetenen die 80 jaar of ouder zijn, ieder jaar contact wordt gezocht om te bekijken of het treffen van een algemene voorziening noodzakelijk is Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 91 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 2.2.4 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Agema dat regelt dat werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening door het college niet worden aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden of onbeloonde additionele werkzaamheden als bedoeld in de Participatiewet (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema dat regelt dat werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening door het college niet worden aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden of onbeloonde additionele werkzaamheden als bedoeld in de Participatiewet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 97 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.7 Werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening worden door het college niet aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden of onbeloonde additionele werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, respectievelijk artikel 10a van de Wet werk en bijstand. ...

Amendement van het lid De Graaf c.s. dat ertoe strekt de standaardtermijn voor de verlening van het Nederlanderschap niet naar zeven jaren, maar naar tien jaren te verlengen (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid De Graaf c.s. dat ertoe strekt de standaardtermijn voor de verlening van het Nederlanderschap niet naar zeven jaren, maar naar tien jaren te verlengen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID DE GRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Agema over het toekennen van een bonus indien de CQ-index hoger is dan 8. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het toekennen van een bonus indien de CQ-index hoger is dan 8. Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 100 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan hoofdstuk 10 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: § 5. ...

Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ indien de Wlz later dan in 2015 in werking treedt (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ indien de Wlz later dan in 2015 in werking treedt Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 61 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Na artikel 10a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10b 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 62 over het invoeren van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 62 over het invoeren van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 62 Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om overheadkosten tegen te gaan. ...

Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 60 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen omdat een stelselwijziging niet nodig is, als de AWBZ wordt aangepast. ...

Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om de interne regeldruk van zorgaanbieders voor verzekerden te verminderen. ...

Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ indien de Wlz na 2015 in werking treedt (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ indien de Wlz na 2015 in werking treedt Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 84 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Amendement van het lid Agema waarmee meer verzekerden komen te vallen onder het overgangsregime, waardoor wordt voorkomen dat verzorgingshuizen sluiten. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema waarmee meer verzekerden komen te vallen onder het overgangsregime, waardoor wordt voorkomen dat verzorgingshuizen sluiten. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 69 over het invoeren in de AWBZ van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 69 over het invoeren in de AWBZ van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 119 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 69 Ontvangen 17 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om overheadkosten tegen te gaan. ...

Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om overheadkosten tegen te gaan. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 63 over het invoeren in de AWBZ, indien de Wlz na 2015 in werking treedt, van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 63 over het invoeren in de AWBZ, indien de Wlz na 2015 in werking treedt, van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 70 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 63 Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de Wlz (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de Wlz Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 10.1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10.1.4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat de zorgorganisaties die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 101 over het stimuleren van programma's tegen doorliggen, ondervoeding en uitdroging in de Wlz. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 101 over het stimuleren van programma's tegen doorliggen, ondervoeding en uitdroging in de Wlz. ...