Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

31 resultaten

Nader gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 54 dat regelt dat de accijnstarieven van mousserende wijn worden verlaagd tot het tariefsniveau van niet-mousserende wijn (Dossier 34002)
Nader gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 54 dat regelt dat de accijnstarieven van mousserende wijn worden verlaagd tot het tariefsniveau van niet-mousserende wijn Amendement belasting financiën Nr. 60 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 44 dat regelt dat de accijnstarieven van mousserende wijn worden verlaagd tot het tariefsniveau van niet-mousserende wijn (Dossier 34002)
Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 44 dat regelt dat de accijnstarieven van mousserende wijn worden verlaagd tot het tariefsniveau van niet-mousserende wijn Amendement belasting financiën Nr. 54 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 44 Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XIVa De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 10 komt te luiden: Artikel 10 De accijns bedraagt per hectoliter voor zowel niet-mousserende wijn als mousserende wijn met een alcoholgehalte van: a. niet meer dan 8,5% vol € 45,69; b. meer dan 8,5% vol € 91,38. ...

Amendement van het lid Klein waarin wordt geregeld dat nu de Minister van EZ gebieden aanwijst als speciale beschermingszones, hij ook verantwoordelijk moet zijn voor de instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen (Dossier 33348)
Amendement van het lid Klein waarin wordt geregeld dat nu de Minister van EZ gebieden aanwijst als speciale beschermingszones, hij ook verantwoordelijk moet zijn voor de instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 74 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Klein waarmee de wildlijst wordt uitgebreid met zes soorten (Dossier 33348)
Amendement van het lid Klein waarmee de wildlijst wordt uitgebreid met zes soorten Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 88 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 16 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 3.18, tweede lid, worden, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e, zes dieren toegevoegd, luidende: f. grauwe gans (Anser anser); g. kolgans (Anser albifrons); h. wild zwijn (Sus scrofa); i. ree (Capreolus capreolus); j. damhert (Dama dama), en k. edelhert (Cervus elaphus). ...

Amendement van het lid Klein waarmee de mogelijkheid om bij AMvB te regelen dat op zon- en feestdagen niet gejaagd mag worden, vervalt. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Klein waarmee de mogelijkheid om bij AMvB te regelen dat op zon- en feestdagen niet gejaagd mag worden, vervalt. ...

Amendement van het lid Klein dat beoogt de verschillende vrijstellingen voor de erfbelasting voor de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers gelijk te trekken waardoor sprake is van een vrijstelling van € 1.000.000 per persoon (Dossier 34302)
Amendement van het lid Klein dat beoogt de verschillende vrijstellingen voor de erfbelasting voor de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers gelijk te trekken waardoor sprake is van een vrijstelling van € 1.000.000 per persoon Amendement begroting belasting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 9 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 2.768. ...

Amendement van het lid Klein dat regelt dat de minimumuren-eis van de voor IB-ondernemers geldende aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van 500 uur naar 400 uur en dat het bedrag van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van € 12.421 naar € 9575 (Dossier 34302)
Amendement van het lid Klein dat regelt dat de minimumuren-eis van de voor IB-ondernemers geldende aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van 500 uur naar 400 uur en dat het bedrag van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van € 12.421 naar € 9575 Amendement begroting belasting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 9 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel E, komt te luiden: E Artikel 3.77 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Klein waarmee de doelstellingen voor publieksbetrokkenheid en -bereik worden uitgewerkt met betrokkenheid van de leden van de omroepen (Dossier 34264)
Amendement van het lid Klein waarmee de doelstellingen voor publieksbetrokkenheid en -bereik worden uitgewerkt met betrokkenheid van de leden van de omroepen Amendement cultuur en recreatie media Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 8 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel H, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Klein over het behoud van de profileringseis (Dossier 34264)
Amendement van het lid Klein over het behoud van de profileringseis Amendement cultuur en recreatie media Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 8 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, vervalt het eerste onderdeel en wordt in het tweede onderdeel «Na» vervangen door: In het eerste lid wordt na. ...

Amendement van de leden Klein en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 19 over het geven van advies door het CvO over bindende regelingen van de NPO (Dossier 34264)
Amendement van de leden Klein en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 19 over het geven van advies door het CvO over bindende regelingen van de NPO Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur en recreatie media Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KLEIN EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 191 Ontvangen 8 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende: Ga In artikel 2.14, eerste lid, wordt «artikel 2.10, tweede lid, onderdelen d, e, f, of g» vervangen door: artikel 2.10, tweede lid, onderdelen c, d, e, f, of g. ...

Amendement van het lid Klein over het introduceren van een benoemingscommissie voor de raad van toezicht voor de NPO (Dossier 34264)
Amendement van het lid Klein over het introduceren van een benoemingscommissie voor de raad van toezicht voor de NPO Amendement cultuur en recreatie media Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 8 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel D, onder 2, wordt de tweede volzin vervangen door: Onze Minister wijkt bij de voordracht voor de benoeming niet af van het voorstel van de benoemingscommissie, bedoeld in het tweede lid. ...

Amendement van het lid Klein waarmee het college van omroepen kan adviseren over bindende regelingen van de NPO (Dossier 34264)
Amendement van het lid Klein waarmee het college van omroepen kan adviseren over bindende regelingen van de NPO Amendement cultuur en recreatie media Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 8 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende: Ga In artikel 2.14, eerste lid, wordt «artikel 2.10, tweede lid, onderdelen d, e, f, of g» vervangen door: artikel 2.10, tweede lid, onderdelen c, d, e, f, of g. ...

Amendement van het lid Klein waarmee het begrip 'sturing' komt te vervallen en de huidige terminologie "samenwerking en coördinatie" gehandhaafd blijft (Dossier 34264)
Amendement van het lid Klein waarmee het begrip 'sturing' komt te vervallen en de huidige terminologie "samenwerking en coördinatie" gehandhaafd blijft Amendement cultuur en recreatie media Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 8 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, vervallen het eerste onderdeel alsmede onderdeel a van het tweede onderdeel. ...

Amendement van het lid Klein over de samenstelling van de genre-redacties (Dossier 34264)
Amendement van het lid Klein over de samenstelling van de genre-redacties Amendement cultuur en recreatie media Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 8 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel S, onder 1, wordt in de aanhef van het eerste lid «door een redactie, die als volgt is samengesteld» vervangen door: door ten minste drie redacties, waaronder één voor beeld, één voor geluid en één voor internet, die elk als volgt zijn samengesteld. ...

Amendement van het lid Klein dat regelt dat de opschalingskorting voor gemeenten uit het Gemeentefonds voor het jaar 2016 vervalt (Dossier 34300-B)
Amendement van het lid Klein dat regelt dat de opschalingskorting voor gemeenten uit het Gemeentefonds voor het jaar 2016 vervalt Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 18 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het voorstel van wet wordt in artikel 3 het bedrag van de algemene uitkering verhoogd met € 97.500.000. ...

Amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat de opschalingskorting voor gemeenten uit het Gemeentefonds voor het jaar 2016 vervalt (Dossier 34300-B)
Amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat de opschalingskorting voor gemeenten uit het Gemeentefonds voor het jaar 2016 vervalt Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101 Ontvangen 3 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het voorstel van wet wordt in artikel 3 het bedrag van de algemene uitkering verhoogd met € 97.500.000. ...

Amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 20, dat regelt dat de voor de sectorplannen beschikbare middelen worden ingezet om de opschalingskorting voor gemeenten terug te draaien (Dossier 34300-XV)
Amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 20, dat regelt dat de voor de sectorplannen beschikbare middelen worden ingezet om de opschalingskorting voor gemeenten terug te draaien Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 81 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Klein dat regelt dat de voor de sectorplannen beschikbare middelen worden ingezet om de opschalingskorting voor gemeenten terug te draaien (Dossier 34300-XV)
Amendement van het lid Klein dat regelt dat de voor de sectorplannen beschikbare middelen worden ingezet om de opschalingskorting voor gemeenten terug te draaien Amendement begroting financiën Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 2 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 2 Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 97.500. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 13 waarmee de representatieve maatschappelijke adviesraad wordt geschrapt (Dossier 34459)
Nader gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 13 waarmee de representatieve maatschappelijke adviesraad wordt geschrapt Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur en recreatie media Nr. 16 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 21 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, vervalt in artikel 2.5, tweede lid, de zinsnede: de representatieve maatschappelijke adviesraad, bedoeld in artikel 2.10, tweede lid, onderdeel i,. ...

Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 7 waarmee de plicht voor de RvT van de NPO en de RPO om een extern wervingsbureau in te schakelen komt te vervallen (Dossier 34459)
Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 7 waarmee de plicht voor de RvT van de NPO en de RPO om een extern wervingsbureau in te schakelen komt te vervallen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur en recreatie media Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7 Ontvangen 7 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, vervalt het zevende lid van artikel 2.5. ...