Zoeken


Soort
Partij
50PLUS 153
GL 42
PvdA 35
D66 28
CDA 23
Meer...
PvdD 23
CU 18
PVV 18
DENK 14
VVD 10
FVD 7
SGP 7
BIJ1 3
EénNL 1
PvdT 1
SP 1
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
50PLUS 153
GL 42
PvdA 35
D66 28
CDA 23
Meer...
PvdD 23
CU 18
PVV 18
DENK 14
VVD 10
FVD 7
SGP 7
BIJ1 3
EénNL 1
PvdT 1
SP 1
Datum
Van:
Tot:

153 resultaten

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Amendement van het lid Baay-Timmerman dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld (Dossier 33841)
Amendement van het lid Baay-Timmerman dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 78 AMENDEMENT VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2, vijfde lid, wordt na «de cliënt een» ingevoegd «schriftelijke», en vervalt:, tenzij de cliënt heeft medegedeeld dit niet te wensen. ...

Amendement van de leden Baay-Timmerman en Bergkamp ter vervanging van nr. 78 dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld (Dossier 33841)
Amendement van de leden Baay-Timmerman en Bergkamp ter vervanging van nr. 78 dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 146 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BAAY-TIMMERMAN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 781 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2, vijfde lid, wordt na «de cliënt een» ingevoegd «schriftelijke», en vervalt:, tenzij de cliënt heeft medegedeeld dit niet te wensen. ...

Amendement van het lid Baay-Timmerman dat een deel van het budget dat gemeenten ter beschikking wordt gesteld in het kader van de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning, oormerkt ten bate van thuiswonende dementerende personen (Dossier 33841)
Amendement van het lid Baay-Timmerman dat een deel van het budget dat gemeenten ter beschikking wordt gesteld in het kader van de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning, oormerkt ten bate van thuiswonende dementerende personen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 5.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.3 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Baay-Timmerman ter vervanging van nr. 45 over het één jaar later inwerkingtreden van de wet. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Baay-Timmerman ter vervanging van nr. 45 over het één jaar later inwerkingtreden van de wet. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Amendement van de leden Krol en Leijten dat beoogt casemanagement dementie in de Wlz te verankeren. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Krol en Leijten dat beoogt casemanagement dementie in de Wlz te verankeren. ...

Amendement van het lid Krol dat beoogt in de wet te verankeren dat bij de levering van een VPT door de leverende instelling aantoonbaar gestreefd moet worden naar de inzet van zo weinig mogelijk verschillende individuele zorgverleners (Dossier 33891)
Amendement van het lid Krol dat beoogt in de wet te verankeren dat bij de levering van een VPT door de leverende instelling aantoonbaar gestreefd moet worden naar de inzet van zo weinig mogelijk verschillende individuele zorgverleners Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID KROL Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4.2.1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een komma een onderdeel ingevoegd, luidende: c. indien de verzekerde zorg in natura door middel van een volledig pakket thuis zal worden verstrekt, hij er aantoonbaar naar streeft dat de zorg door zo weinig mogelijk verschillende zorgverleners wordt geleverd. ...

Amendement van de leden Krol en Ellemeet waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie. (Dossier 34000-XVI)
Amendement van de leden Krol en Ellemeet waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie. ...

Amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 55 waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie (Dossier 34000-XVI)
Amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 55 waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie Amendement begroting financiën Nr. 91 AMENDEMENT VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 551 Ontvangen 27 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over de voortzetting van de bestaande regeling tegemoetkoming adoptiekosten (Dossier 33400-VI)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over de voortzetting van de bestaande regeling tegemoetkoming adoptiekosten Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ C.S. ...

Amendement van het lid Klein over het uitstellen van de beperking van de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een medisich of paramedisch beroep tot 1 januari 2014 (Dossier 33402)
Amendement van het lid Klein over het uitstellen van de beperking van de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een medisich of paramedisch beroep tot 1 januari 2014 Amendement belasting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel IXe wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IXf In de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 wordt in artikel IX «1 januari 2013» vervangen door: 1 januari 2014. ...

Amendement van het lid Klein over het recht op werkbonus vanaf een arbeidsinkomen van 50% van het minimumloon (Dossier 33402)
Amendement van het lid Klein over het recht op werkbonus vanaf een arbeidsinkomen van 50% van het minimumloon Amendement belasting financiën Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 14 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel Ha, wordt artikel 8.12, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. ter vervanging van nr. 11 over het verzoeken om vervangende toestemming voor erkenning door de levensgezel (Dossier 33032)
Gewijzigd amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. ter vervanging van nr. 11 over het verzoeken om vervangende toestemming voor erkenning door de levensgezel Amendement ...

Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het regelen van dekking voor het amendement inzake de verlaging van het eigen risico (#:-)
Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het regelen van dekking voor het amendement inzake de verlaging van het eigen risico Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over de dekking van het niet verhogen van de premie (#:-)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over de dekking van het niet verhogen van de premie Amendement begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Amendement van het lid Krol waarmee budget naar het Gemeentefonds overgeheveld wordt ten bate van dagbesteding en respijtzorg voor thuiswonenden (Dossier 34300-XVI)
Amendement van het lid Krol waarmee budget naar het Gemeentefonds overgeheveld wordt ten bate van dagbesteding en respijtzorg voor thuiswonenden Amendement begroting financiën Nr. 90 AMENDEMENT VAN HET LID KROL Ontvangen 5 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 30 dat de eenmalige verhoging van de ouderenkorting voor 2016 structureel maakt (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 30 dat de eenmalige verhoging van de ouderenkorting voor 2016 structureel maakt Amendement begroting belasting financiën Nr. 93 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30 Ontvangen 18 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel II, onderdeel H, wordt «verhoogd met € 23» vervangen door: verlaagd met € 26. ...