Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

73 resultaten

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Mohandis over het slechts kunnen laten vervallen van tentamencijfers bij verouderde kennis (Dossier 34251)
Amendement van de leden Jasper van Dijk en Mohandis over het slechts kunnen laten vervallen van tentamencijfers bij verouderde kennis Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN MOHANDIS Ontvangen 18 januari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Voor artikel V, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Aan artikel 7.10 wordt na het derde lid een vierde lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van het lid Bruins waarmee de meldplicht voor de interne toezichthouder aan de inspectie komt te vervallen (Dossier 34251)
Amendement van het lid Bruins waarmee de meldplicht voor de interne toezichthouder aan de inspectie komt te vervallen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS Ontvangen 13 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 77 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder (Dossier 34251)
Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 77 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 87 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROG EN BRUINS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 77 Ontvangen 9 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel IV, onderdeel D wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 01. ...

Amendement van het lid Van Meenen waarmee gemeenschappelijke regelingen in het bestuurs- en beheersreglement worden opgenomen (Dossier 34251)
Amendement van het lid Van Meenen waarmee gemeenschappelijke regelingen in het bestuurs- en beheersreglement worden opgenomen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEENEN Ontvangen 20 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel V wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Aan artikel 9.4 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Indien in het kader van samenwerking tussen bekostigde instellingen voor hoger onderwijs een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, is gesloten, maakt de gemeenschappelijke regeling onderdeel uit van het bestuurs- en beheersreglement. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Bruins en Duisenberg ter vervanging van nr. 46 over leerlingparticipatie in het voortgezet onderwijs (Dossier 34251)
Nader gewijzigd amendement van de leden Bruins en Duisenberg ter vervanging van nr. 46 over leerlingparticipatie in het voortgezet onderwijs Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 68 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN DUISENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 74 waarmee in het middelbaar beroepsonderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt (Dossier 34251)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 74 waarmee in het middelbaar beroepsonderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 76 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 12 waarmee wordt vastgelegd dat falende bestuurders bij financieel of inhoudelijk wanbestuur kunnen worden verwijderd door de medezeggenschapsorganen (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 12 waarmee wordt vastgelegd dat falende bestuurders bij financieel of inhoudelijk wanbestuur kunnen worden verwijderd door de medezeggenschapsorganen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Mohandis ter vervanging van nr. 83 waarmee medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen op het gebied van huisvesting (Dossier 34251)
Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Mohandis ter vervanging van nr. 83 waarmee medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen op het gebied van huisvesting Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 86 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN MOHANDIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Mohandis ter vervanging van nr. 31 waarmee medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen op het gebied van huisvesting (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Mohandis ter vervanging van nr. 31 waarmee medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen op het gebied van huisvesting Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 73 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN MOHANDIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31 Ontvangen 5 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel V worden na onderdeel D twee onderdelen ingevoegd, luidende: Da In artikel 9.30a, tweede lid, vervalt «en» aan het slot van onderdeel b en wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende: d. plannen op het gebied van huisvesting van de instelling. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat de medezeggenschapsraad instemmingsrecht krijgt bij vastgoedprojecten die meer dan 1 miljoen euro bedragen (Dossier 34251)
Amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat de medezeggenschapsraad instemmingsrecht krijgt bij vastgoedprojecten die meer dan 1 miljoen euro bedragen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 18 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel V worden na onderdeel D twee onderdelen ingevoegd, luidende: Da Aan artikel 9.30a, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het college van bestuur behoeft voorts voorafgaande instemming van de gezamenlijke vergadering over beslissingen aangaande het vastgoed van de universiteit die het bedrag van 1 miljoen euro te boven gaan. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 11 waarmee wordt vastgelegd dat studenten en personeel elke vier jaar door een stemming het bestuur kiezen (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 11 waarmee wordt vastgelegd dat studenten en personeel elke vier jaar door een stemming het bestuur kiezen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 52 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 3 februari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel V, onderdeel A, komt te luiden: A Artikel 9.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Mohandis ter vervanging van nr. 73 waarmee medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen op het gebied van huisvesting (Dossier 34251)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Mohandis ter vervanging van nr. 73 waarmee medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen op het gebied van huisvesting Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 83 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN MOHANDIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bruins en Duisenberg ter vervanging van nr. 40 over leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van de leden Bruins en Duisenberg ter vervanging van nr. 40 over leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 46 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN DUISENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 38 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 38 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 47 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROG EN BRUINS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Van Meenen en Mohandis waarmee de mogelijkheid ontstaat om geledingenraden samen te stellen (Dossier 34251)
Amendement van de leden Van Meenen en Mohandis waarmee de mogelijkheid ontstaat om geledingenraden samen te stellen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN MOHANDIS Ontvangen 20 januari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VI wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende: Da Na artikel 29a wordt aan hoofdstuk 4 een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 29b. ...

Amendement van het lid Grashoff waarmee medezeggenschapsorganen op instellingsniveau instemmingsrecht krijgen bij de benoeming van bestuurders (Dossier 34251)
Amendement van het lid Grashoff waarmee medezeggenschapsorganen op instellingsniveau instemmingsrecht krijgen bij de benoeming van bestuurders Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF Ontvangen 20 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel IV, onderdeel D wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Na het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Duisenberg c.s. ter vervanging van nr. 16 waarmee studenten die een bestuursfunctie vervullen kunnen worden vrijgesteld van betaling van het wettelijk collegegeld (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van het lid Duisenberg c.s. ter vervanging van nr. 16 waarmee studenten die een bestuursfunctie vervullen kunnen worden vrijgesteld van betaling van het wettelijk collegegeld Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 54 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee wordt vastgelegd dat Medezeggenschapsraden naar de Ondernemingskamer kunnen stappen om voor te leggen of er sprake is van (financieel) wanbestuur (Dossier 34251)
Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee wordt vastgelegd dat Medezeggenschapsraden naar de Ondernemingskamer kunnen stappen om voor te leggen of er sprake is van (financieel) wanbestuur Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 18 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: C Na artikel 184a wordt aan afdeling 12 een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 184b. ...

Gewijzigd amendement van de leden Jasper van Dijk en Mohandis ter vervanging van nr. 9 over het slechts kunnen laten vervallen van tentamencijfers als het getentamineerde aantoonbaar verouderd is (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van de leden Jasper van Dijk en Mohandis ter vervanging van nr. 9 over het slechts kunnen laten vervallen van tentamencijfers als het getentamineerde aantoonbaar verouderd is Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN MOHANDIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 5 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Voor artikel V, onderdeel A, worden drie onderdelen ingevoegd, luidende: 0A In artikel 7.8a, derde lid wordt na «7.8b,» ingevoegd: 7.10, vierde lid,. 01A Aan artikel 7.10 wordt na het derde lid een vierde lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van de leden Mohandis en Grashoff waarmee de centrale medezeggenschapsorganen ten minste tweemaal per jaar met de RvT spreken zonder dat het CvB daarbij aanwezig is (Dossier 34251)
Amendement van de leden Mohandis en Grashoff waarmee de centrale medezeggenschapsorganen ten minste tweemaal per jaar met de RvT spreken zonder dat het CvB daarbij aanwezig is Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MOHANDIS EN GRASHOFF Ontvangen 20 januari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel V, onderdeel C wordt «wordt een lid» vervangen door «worden twee leden» en wordt na de aanhef een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...