Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

118 resultaten

Amendement van het lid Albert de Vries dat zeker stelt dat in de uitvoeringsregelgeving regels worden gesteld ter uitvoering van het verdrag van Aarhus (Dossier 33962)
Amendement van het lid Albert de Vries dat zeker stelt dat in de uitvoeringsregelgeving regels worden gesteld ter uitvoering van het verdrag van Aarhus Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 16.63 wordt een lid toegevoegd: 3. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het verplicht stellen van een gemeentelijk rioleringsprogramma en het vaststellen daarvan door de gemeenteraad (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber over het verplicht stellen van een gemeentelijk rioleringsprogramma en het vaststellen daarvan door de gemeenteraad Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 3 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 3.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid De Rouwe waarmee expliciet wordt gemaakt dat gegevens uit rapporten ouder dan twee jaar onder voorwaarden gebruikt kunnen worden. (Dossier 33962)
Amendement van het lid De Rouwe waarmee expliciet wordt gemaakt dat gegevens uit rapporten ouder dan twee jaar onder voorwaarden gebruikt kunnen worden. ...

Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over het streven naar een verbetering van een gezonde fysieke leefomgeving (Dossier 33962)
Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over het streven naar een verbetering van een gezonde fysieke leefomgeving Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 56 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER Ontvangen 3 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 1.3, onder a, wordt na «bereiken» ingevoegd: , verbeteren. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapprt", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapprt", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26 Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In het opschrift van afdeling 13.4 wordt «milieueffectrapportage» vervangen door: omgevingseffectrapportage. ...

Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat voor het grondgebied van alle gemeenten een omgevingsvisie moet worden vastgesteld, hetzij door de gemeente zelf, hetzij een gezamenlijke visie van meerdere gemeenten in regionaal verband (Dossier 33962)
Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat voor het grondgebied van alle gemeenten een omgevingsvisie moet worden vastgesteld, hetzij door de gemeente zelf, hetzij een gezamenlijke visie van meerdere gemeenten in regionaal verband Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.1, eerste lid, komt te luiden: 1. ...

Amendement van het lid De Rouwe over het verantwoordelijk maken van de Minister van Infrastructuur en Milieu voor de co├Ârdinatie van de uitoefening van taken en bevoegdheden door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen met het oog op het behoud en verbetering van de recreatieve infrastructuur voor wandelen, fietsen en varen, waaronder de aansluiting op de grensoverschrijdende infrastructuur en het verplicht stellen van instructieregels hieromtrent (Dossier 33962)
Amendement van het lid De Rouwe over het verantwoordelijk maken van de Minister van Infrastructuur en Milieu voor de co├Ârdinatie van de uitoefening van taken en bevoegdheden door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen met het oog op het behoud en verbetering van de recreatieve infrastructuur voor wandelen, fietsen en varen, waaronder de aansluiting op de grensoverschrijdende infrastructuur en het verplicht stellen van instructieregels hieromtrent Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID DE ROUWE Ontvangen 19 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 2.19, derde lid, wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende: ab. bij Onze Minister: de coördinatie van de uitoefening van taken en bevoegdheden door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen met het oog op het behoud en de verbetering van de recreatieve infrastructuur voor wandelen, fietsen en varen, waaronder begrepen de aansluiting op de grensoverschrijdende, recreatieve infrastructuur voor die activiteiten,. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 34 waarmee de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de Code Maatschappelijke Participatie (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 34 waarmee de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de Code Maatschappelijke Participatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 109 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapport", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten. (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapport", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over regels voor het uiterlijk van de fysieke leefomgeving (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber over regels voor het uiterlijk van de fysieke leefomgeving Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.19 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten (Dossier 33962)
Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 163 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 5.45 worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur (Dossier 33962)
Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 158 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 102, dat beoogt een oplossing te bieden voor het geconstateerde probleem met de revisievergunning (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 102, dat beoogt een oplossing te bieden voor het geconstateerde probleem met de revisievergunning Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 114 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 102 Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 16.54 komt als volgt te luiden: Artikel 16.54 (overleggen gegevens en bescheiden in verband met actualisering omgevingsvergunning) 1. ...

Amendement van het lid Veldman dat regelt dat wordt verduidelijkt dat de voorwaarden waaronder gebruiksruimte is verleend, deel kunnen uitmaken van de maatregelen in een programmatische aanpak en dat die voorwaarden kunnen worden geactualiseerd in het belang van de verdere realisatie van de met het plan of de verordening beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet naar aanleiding van (on)voorziene externe ontwikkelingen (Dossier 33962)
Amendement van het lid Veldman dat regelt dat wordt verduidelijkt dat de voorwaarden waaronder gebruiksruimte is verleend, deel kunnen uitmaken van de maatregelen in een programmatische aanpak en dat die voorwaarden kunnen worden geactualiseerd in het belang van de verdere realisatie van de met het plan of de verordening beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet naar aanleiding van (on)voorziene externe ontwikkelingen Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 154 AMENDEMENT VAN HET LID VELDMAN Ontvangen 26 juni 2015 Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.16 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 45 dat regelt dat bij de evenwichtige toedeling van functies van locaties in ieder geval rekening wordt gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 45 dat regelt dat bij de evenwichtige toedeling van functies van locaties in ieder geval rekening wordt gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 150 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 72 dat het instrument prestatievergelijking in de Omgevingswet introduceert (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 72 dat het instrument prestatievergelijking in de Omgevingswet introduceert Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 82 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 72 Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 2.37 wordt in Afdeling 2.5 een paragraaf ingevoegd, luidende: § 2.5.4 Prestatievergelijking Artikel 2.37a (prestatievergelijking) 1. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het opnemen van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een omgevingsvisie (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber over het opnemen van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een omgevingsvisie Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 20 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.2 wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende: 0a. een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving,. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder dat regelt dat het participatieplan wordt verankerd en dat de nader te stellen eisen worden geregeld via een aan te wijzen gedragscode (Dossier 33962)
Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder dat regelt dat het participatieplan wordt verankerd en dat de nader te stellen eisen worden geregeld via een aan te wijzen gedragscode Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 155 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Ontvangen 26 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 5.45 worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 71 over het duidelijk maken dat de regels van de wet niet alleen worden gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, maar ook met het oog op bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu (Dossier 33962)
Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 71 over het duidelijk maken dat de regels van de wet niet alleen worden gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, maar ook met het oog op bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 159 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 711 Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 1.3, aanhef, wordt na «duurzame ontwikkeling,» ingevoegd: de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, Toelichting De ambitie voor de fysieke leefomgeving, die is verwoord in artikel 21 van de Grondwet, krijgt met dit amendement een plaats in de doelbepaling van de Omgevingswet. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat onder een plan of programma mede wordt verstaan een instructieregel, een omgevingsverordening, een waterschapsverordening en regels als bedoeld in artikel 4.3 (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat onder een plan of programma mede wordt verstaan een instructieregel, een omgevingsverordening, een waterschapsverordening en regels als bedoeld in artikel 4.3 Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 20 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 16.32, tweede lid, wordt na «een omgevingsplan» ingevoegd: een instructieregel, een omgevingsverordening, een waterschapsverordening, regels als bedoeld in artikel 4.3. ...