Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent de "wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten" aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent de "wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten" aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 65 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Derde nader gewijzigd amendement van de leden Keijzer en Bergkamp ter vervanging van nr. 148 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Derde nader gewijzigd amendement van de leden Keijzer en Bergkamp ter vervanging van nr. 148 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 163 DERDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 148 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van het lid Bergkamp waarin wordt vastgelegd dat het verzekerde 'recht op zorg' zal zijn afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de verzekerde (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp waarin wordt vastgelegd dat het verzekerde 'recht op zorg' zal zijn afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de verzekerde Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.2.1, eerste lid, aanhef, wordt na «recht op zorg» ingevoegd: die op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden is afgestemd. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bergkamp over het toestaan van 'enige ondoelmatigheid' waar het kinderen betreft (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp over het toestaan van 'enige ondoelmatigheid' waar het kinderen betreft Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.3.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 65 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 65 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 162 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 65 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.2.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen. ...

Subamendement van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra dat regelt dat Wlz-uitvoerders bij het contracteren van zorgaanbieders naast de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging of de culturele achtergrond van de verzekerde ook rekening dienen te houden met de seksuele gerichtheid (Dossier 33891)
Subamendement van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra dat regelt dat Wlz-uitvoerders bij het contracteren van zorgaanbieders naast de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging of de culturele achtergrond van de verzekerde ook rekening dienen te houden met de seksuele gerichtheid Amendement ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 5 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.3.1, eerste lid, wordt «of» vervangen door een komma en wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een komma een zinsnede toegevoegd, luidende: of met een combinatie van beide. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent 'de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten' aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd (Dossier 33891)
Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent 'de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten' aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 30 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 140 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat een amvb gericht op de eigenbijdragesystematiek altijd dient te worden voorgehangen bij de Staten-Generaal (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat een amvb gericht op de eigenbijdragesystematiek altijd dient te worden voorgehangen bij de Staten-Generaal Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 5 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.2.4, derde lid, vervalt «die betrekking heeft op het in dat lid bedoelde vermogen,». ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over het introduceren van een persoonlijk zorgplan in de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over het introduceren van een persoonlijk zorgplan in de Wet langdurige zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.3.2, worden na het vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende: 4a. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat benadrukt dat het persoonsgebonden budget een volwaardige, alternatieve leveringsvorm is naast zorg-in-natura (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat benadrukt dat het persoonsgebonden budget een volwaardige, alternatieve leveringsvorm is naast zorg-in-natura Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 5 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.3.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over onafhankelijke informatie en advies voor verzekerden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over onafhankelijke informatie en advies voor verzekerden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1, zesde lid, wordt «informatie en advies» vervangen door: onafhankelijke informatie en advies. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout dat regelt dat in de wet nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat de wens van cliënt in beginsel leidend is bij de vraag of een vpt of mpt geleverd moet worden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout dat regelt dat in de wet nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat de wens van cliënt in beginsel leidend is bij de vraag of een vpt of mpt geleverd moet worden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 143 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN ’T WOUT Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.3.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 32 waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 32 waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 137 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 321 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 4.2.1 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van het lid Bergkamp waarmee het recht op partneropname wordt uitgebreid naar partners van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp waarmee het recht op partneropname wordt uitgebreid naar partners van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap. ...