Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

33 resultaten

Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 133 dat regelt dat de cliënten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 133 dat regelt dat de cliënten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ‘T WOUT Ontvangen 8 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1, eerste lid, wordt «anders dan op grond van artikel 3.3.2, eerste lid, onderdeel b, of artikel 3.3.3,. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging nr. 130 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging nr. 130 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 141 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1301 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen (Dossier 33891)
Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 52 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN SIDERIUS Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.1.1, eerste lid, worden na onderdeel b twee onderdelen ingevoegd, luidende: ba. persoonlijke verzorging in de woning van de verzekerde, waaronder wordt verstaan het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 65 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 57 Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 4.2.2. wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 42 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 42 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 130 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN 'T WOUT EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 421 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 65 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 65 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 162 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 65 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.2.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent 'de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten' aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd (Dossier 33891)
Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent 'de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten' aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 30 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd (Dossier 33891)
Amendement van het lid Otwin van Dijk waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK Ontvangen 8 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.2.1 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 140 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk dat regelt dat mogelijk wordt gemaakt dat subsidie voor ADL-assistentie niet alleen wordt verstrekt voor ADL-assistentie in woningen met (bouw-)subsidie van vóór 2009, maak ook voor ADL-assistentie in woningen die na 2009 zijn gebouwd, of nog gebouwd zullen worden (Dossier 33891)
Amendement van het lid Otwin van Dijk dat regelt dat mogelijk wordt gemaakt dat subsidie voor ADL-assistentie niet alleen wordt verstrekt voor ADL-assistentie in woningen met (bouw-)subsidie van vóór 2009, maak ook voor ADL-assistentie in woningen die na 2009 zijn gebouwd, of nog gebouwd zullen worden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 1.1.1 vervalt in de begripsbepaling van «ADL-woning» de zinsnede «die tot stand zijn gekomen met behulp van subsidie uit de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten of het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten». ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 88 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 88 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 154 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ’T WOUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 88 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 8.1.1, wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN 'T WOUT Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk over het overgangsrecht voor lage zzp's (Dossier 33891)
Amendement van het lid Otwin van Dijk over het overgangsrecht voor lage zzp's Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 11.1.1, derde lid, komt te luiden: 3. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over het introduceren van een persoonlijk zorgplan in de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over het introduceren van een persoonlijk zorgplan in de Wet langdurige zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.3.2, worden na het vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende: 4a. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over onafhankelijke informatie en advies voor verzekerden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over onafhankelijke informatie en advies voor verzekerden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1, zesde lid, wordt «informatie en advies» vervangen door: onafhankelijke informatie en advies. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen. ...