Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

114 resultaten

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat het kortdurende eerstelijns verblijf tijdelijk door middel van een subsidie op grond van de Wlz wordt gefinancierd (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat het kortdurende eerstelijns verblijf tijdelijk door middel van een subsidie op grond van de Wlz wordt gefinancierd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 132 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 22 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 11.1.4 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Amendement van het lid Agema over het toekennen van een bonus indien de CQ-index hoger is dan 8. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het toekennen van een bonus indien de CQ-index hoger is dan 8. Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 100 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan hoofdstuk 10 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: § 5. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het versterken van de positie van mantelzorgers en andere vrijwilligers (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het versterken van de positie van mantelzorgers en andere vrijwilligers Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Ontvangen 4 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 4.2.2, tweede lid, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende: da. de wijze waarop bij de zorgverlening mantelzorgers en andere vrijwilligers betrokken kunnen worden; Toelichting Bij het verlenen van zorg en maatschappelijke ondersteuning hebben mantelzorgers een belangrijke rol. ...

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat de zorgplicht van de Wlz uitvoerder tevens inhoudt dat aan de verzekerde - indien aan hem zorg in natura wordt verstrekt - de benodigde bestedingsmacht wordt verleend (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat de zorgplicht van de Wlz uitvoerder tevens inhoudt dat aan de verzekerde - indien aan hem zorg in natura wordt verstrekt - de benodigde bestedingsmacht wordt verleend Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4.2.1, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, wordt na «kunnen verlenen» ingevoegd: en de verzekerde hiertoe de bestedingsmacht geeft. ...

Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ indien de Wlz later dan in 2015 in werking treedt (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ indien de Wlz later dan in 2015 in werking treedt Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 61 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Na artikel 10a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10b 1. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent de "wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten" aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent de "wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten" aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 133 dat regelt dat de cliënten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 133 dat regelt dat de cliënten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 62 over het invoeren van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 62 over het invoeren van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 62 Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om overheadkosten tegen te gaan. ...

Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 60 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen omdat een stelselwijziging niet nodig is, als de AWBZ wordt aangepast. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de cliënten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de cliënten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 133 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 22 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.3.2, vijfde lid, komt te luiden: 5. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ‘T WOUT Ontvangen 8 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1, eerste lid, wordt «anders dan op grond van artikel 3.3.2, eerste lid, onderdeel b, of artikel 3.3.3,. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de minister onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden het recht op zorg van minderjarigen kan uitbreiden (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de minister onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden het recht op zorg van minderjarigen kan uitbreiden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 3.2.1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber ter vervanging van nr. 24 over het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber ter vervanging van nr. 24 over het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 161 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 4.2.2, tweede lid, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende: da. de wijze waarop bij de zorgverlening mantelzorgers en vrijwilligers betrokken kunnen worden; Toelichting Bij het verlenen van zorg en maatschappelijke ondersteuning hebben mantelzorgers een belangrijke rol. ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemoedsbezwaarden worden gecompenseerd en de administratieve lasten voor het Zorginstituut afnemen (Dossier 33891)
Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemoedsbezwaarden worden gecompenseerd en de administratieve lasten voor het Zorginstituut afnemen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 79 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 12.1.2, onderdeel D, komt te luiden: D Artikel 39, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om de interne regeldruk van zorgaanbieders voor verzekerden te verminderen. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging nr. 130 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging nr. 130 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 141 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1301 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ indien de Wlz na 2015 in werking treedt (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ indien de Wlz na 2015 in werking treedt Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 84 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen (Dossier 33891)
Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 52 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN SIDERIUS Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.1.1, eerste lid, worden na onderdeel b twee onderdelen ingevoegd, luidende: ba. persoonlijke verzorging in de woning van de verzekerde, waaronder wordt verstaan het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 65 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...