Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

78 resultaten

Amendement van het lid Keijzer over het voorkomen dat een gemeente de door zorgverleners te hanteren professionele standaard kan beperken. (Dossier 33684)
Amendement van het lid Keijzer over het voorkomen dat een gemeente de door zorgverleners te hanteren professionele standaard kan beperken. ...

Amendement van het lid Bisschop over wijziging van het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen (Dossier 33684)
Amendement van het lid Bisschop over wijziging van het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen Amendement bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 9 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 12.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12a Indien het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2009 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming (Kamerstukken 32 015), tot wet is of wordt verheven, vervalt onderdeel Ga (Afdeling 3B. ...

Gewijzigd amendement van de leden Ypma en Bergkamp ter vervanging van nr. 47 over betrokken van de branche- en beroepsorganisaties bij de ontwikkeling van het brede kwaliteitskader (Dossier 33684)
Gewijzigd amendement van de leden Ypma en Bergkamp ter vervanging van nr. 47 over betrokken van de branche- en beroepsorganisaties bij de ontwikkeling van het brede kwaliteitskader Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 58 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN YPMA EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 47 Ontvangen 10 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 4.1.4. wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 42 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg (Dossier 33684)
Nader gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 42 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 111 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van de leden Voortman en Bergkamp ter vervanging van nr. 60 dat regelt dat het college er tevens verantwoordelijk voor is dat jeugdigen en ouders een beroep kunnen doen op onafhankelijke clientenondersteuning (Dossier 33684)
Amendement van de leden Voortman en Bergkamp ter vervanging van nr. 60 dat regelt dat het college er tevens verantwoordelijk voor is dat jeugdigen en ouders een beroep kunnen doen op onafhankelijke clientenondersteuning Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 62 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 601 Ontvangen 10 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 2.5, eerste lid, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: h. jeugdigen en ouders een beroep kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. ...

Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 4.3.1 opgenomen delegatiegrondslag (Dossier 33684)
Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 4.3.1 opgenomen delegatiegrondslag Amendement bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 11 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4.3.1 vervalt het derde lid. ...

Amendement van de leden Van der Burg en Ypma over het laten vervallen van artikel 8.1.6 (Dossier 33684)
Amendement van de leden Van der Burg en Ypma over het laten vervallen van artikel 8.1.6 Amendement bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN YPMA Ontvangen 8 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 8.1.6 vervalt. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen niet wordt overgeheveld naar gemeenten (Dossier 33684)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen niet wordt overgeheveld naar gemeenten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 79 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden vervalt telkens: en stoornissen. ...

Amendement van de leden Voordewind en Ypma ter vervanging van nr. 57 over het invoeren van de mogelijkheid om een familiegroepsplan op te stellen (Dossier 33684)
Amendement van de leden Voordewind en Ypma ter vervanging van nr. 57 over het invoeren van de mogelijkheid om een familiegroepsplan op te stellen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 83 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN YPMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 571 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: – familiegroepsplan: hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren; II Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat de evaluatietermijn van vijf jaar verkort naar drie jaar (Dossier 33684)
Amendement van het lid Bergkamp dat de evaluatietermijn van vijf jaar verkort naar drie jaar Amendement bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 8 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 12.2 wordt «vijf jaar» vervangen door: drie jaar. ...

Amendement van het lid Ypma over betrokkenheid van de branche- en beroepsorganisaties bij de ontwikkeling van het brede kwaliteitskader (Dossier 33684)
Amendement van het lid Ypma over betrokkenheid van de branche- en beroepsorganisaties bij de ontwikkeling van het brede kwaliteitskader Amendement bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID YPMA Ontvangen 7 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 4.1.4. wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van de ledenVan der Burg en Bergkamp ter vervanging van nr. 21 over een wettelijke grondslag voor waarheidsvinding (Dossier 33684)
Amendement van de ledenVan der Burg en Bergkamp ter vervanging van nr. 21 over een wettelijke grondslag voor waarheidsvinding Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 211 Ontvangen 8 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 3.2. wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3.2.a De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. ...

Amendement van de leden Leijten en Kooiman over het waarborgen van de verantwoordelijkheid van de professional m.b.t. het bepalen, doorverwijzen en uitvoeren van zorg (Dossier 33684)
Amendement van de leden Leijten en Kooiman over het waarborgen van de verantwoordelijkheid van de professional m.b.t. het bepalen, doorverwijzen en uitvoeren van zorg Amendement bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN Ontvangen 8 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.5, eerste lid, onderdeel g, wordt «jeugdhulp ook toegankelijk is» vervangen door: jeugdhulp in ieder geval toegankelijk is. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 41 over een basispakket voor bepaalde vormen van specialistische hulphulp (Dossier 33684)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 41 over een basispakket voor bepaalde vormen van specialistische hulphulp Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 53 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41 Ontvangen 10 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 2.3 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 31 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg (Dossier 33684)
Gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 31 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van de leden Ypma en Bergkamp ter vervanging van nr. 44 over betrokkenheid van de branche- en beroepsorganisaties bij de ontwikkeling van het brede kwaliteitskader. (Dossier 33684)
Amendement van de leden Ypma en Bergkamp ter vervanging van nr. 44 over betrokkenheid van de branche- en beroepsorganisaties bij de ontwikkeling van het brede kwaliteitskader. ...

Amendement van het lid Voortman over het van toepassing verklaren van de Jeugdwet op in Nederland verblijvende jeugdige vreemdelingen. (Dossier 33684)
Amendement van het lid Voortman over het van toepassing verklaren van de Jeugdwet op in Nederland verblijvende jeugdige vreemdelingen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Voortman ter vervanging van nr. 55 dat verheldert dat het college het PGB budget slechts kan weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod (Dossier 33684)
Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Voortman ter vervanging van nr. 55 dat verheldert dat het college het PGB budget slechts kan weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 100 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 55 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 8.1.1, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van der Staaij over specifieke aandacht voor adoptiefouders en problemen gerelateerd aan adoptie (Dossier 33684)
Amendement van het lid Van der Staaij over specifieke aandacht voor adoptiefouders en problemen gerelateerd aan adoptie Amendement bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 8 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1 wordt in de omschrijving van het begrip «jeugdhulp» in subonderdeel 1 «of opvoedingsproblemen van de ouders» vervangen door: opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen. ...

Amendement van de leden Bisschop en Voordewind ter vervanging van nr. 50 over aansluiting bij de identiteit van de jeugdige en zijn ouders bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en jeugdhulp (Dossier 33684)
Amendement van de leden Bisschop en Voordewind ter vervanging van nr. 50 over aansluiting bij de identiteit van de jeugdige en zijn ouders bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en jeugdhulp Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 56 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VOORDEWIND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 501 Ontvangen 10 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 2.4 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...