Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

53 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 26 over delegatiebepalingen het het voorhangen van gedelegeerde regelgeving (Dossier 33669)
Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 26 over delegatiebepalingen het het voorhangen van gedelegeerde regelgeving Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van nr. 35 over het niet verdelen van ontwikkelingsruimte zolang de kritische depositiewaarde wordt overschreden (Dossier 33669)
Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van nr. 35 over het niet verdelen van ontwikkelingsruimte zolang de kritische depositiewaarde wordt overschreden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 77 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 35 Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel J, vierde punt wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nader gewijzigd amendement van het Lid Smaling ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 29 over delegatiebepalingen en het voorhangen van gedelegeerde regelgeving (Dossier 33669)
Nader gewijzigd amendement van het Lid Smaling ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 29 over delegatiebepalingen en het voorhangen van gedelegeerde regelgeving Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 33 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29 Ontvangen: 28 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van nr. 38 over het wijzigen van een delegatiebepaling zodat de reservering van ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten niet bij ministeriele regeling, maar bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld (Dossier 33669)
Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van nr. 38 over het wijzigen van een delegatiebepaling zodat de reservering van ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten niet bij ministeriele regeling, maar bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 80 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 38 Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel N, wordt in artikel 19kn, eerste lid, «ministeriële regeling» vervangen door «algemene maatregel van bestuur» en wordt «bij die regeling» vervangen door: bij die maatregel. ...

Amendement van het lid Smaling over het niet-toedelen van ontwikkelingsruimte ten behoeve van megastallen (Dossier 33669)
Amendement van het lid Smaling over het niet-toedelen van ontwikkelingsruimte ten behoeve van megastallen Amendement natuur en milieu stoffen Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING Ontvangen 10 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, wordt aan artikel 19km een lid toegevoegd, luidende: 5. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. over het vaststellen van een drempelwaarde (Dossier 33669)
Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. over het vaststellen van een drempelwaarde Amendement natuur en milieu stoffen Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Lodders over een overgangsbepaling (Dossier 33669)
Amendement van het lid Lodders over een overgangsbepaling Amendement natuur en milieu stoffen Nr. 81 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel N, wordt in de aanhef «vijf artikelen» vervangen door: zes artikelen. ...

Amendement van het lid Ouwehand over het niet verdelen van ontwikkelingsruimte zolang de kritische depositiewaarde wordt overschreden (Dossier 33669)
Amendement van het lid Ouwehand over het niet verdelen van ontwikkelingsruimte zolang de kritische depositiewaarde wordt overschreden Amendement natuur en milieu stoffen Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 29 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel J wordt na punt drie een nieuw punt ingevoegd, luidende: 3a. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 47 over het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsruimte in de tweede helft van het lopende programma en de eerste helft van het daarop volgende programma (Dossier 33669)
Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 47 over het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsruimte in de tweede helft van het lopende programma en de eerste helft van het daarop volgende programma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 14 over kostendekkende leges (Dossier 33669)
Amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 14 over kostendekkende leges Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141 Ontvangen 10 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 39 over het openhouden van de mogelijkheid om te salderen in bepaalde gevallen (Dossier 33669)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 39 over het openhouden van de mogelijkheid om te salderen in bepaalde gevallen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 71 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 34 over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben (Dossier 33669)
Nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 34 over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 43 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 25 over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben (Dossier 33669)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 25 over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABERN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25 Ontvangen 29 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, worden aan artikel 19kn twee leden toegevoegd, luidende: 5. ...

Amendement van het lid Ouwehand over het wijzigen van een delegatiebepaling zodat de reservering van ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten niet bij ministeriele regeling, maar bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld (Dossier 33669)
Amendement van het lid Ouwehand over het wijzigen van een delegatiebepaling zodat de reservering van ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten niet bij ministeriele regeling, maar bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld Amendement natuur en milieu stoffen Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 29 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel N, wordt in artikel 19kn, eerste lid, «ministeriële regeling» vervangen door: algemene maatregel van bestuur. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven over het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsruimte in de tweede helft van het lopende programma en de eerste helft van het daarop volgende programma (Dossier 33669)
Amendement van het lid Van Veldhoven over het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsruimte in de tweede helft van het lopende programma en de eerste helft van het daarop volgende programma Amendement natuur en milieu stoffen Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 16 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende: Ja Na artikel 19kh wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 19kha In het programma wordt, ter uitvoering van artikel 19kh, eerste lid, onderdeel f, in elk geval beschreven dat drie jaar nadat het programma is vastgesteld, Onze Minister en Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, na overleg met de bestuursorganen, bedoeld in artikel 19kg, derde lid, de ontwikkelingsruimte inzichtelijk maken die: a. de tweede helft van het programma beschikbaar zal zijn; b. naar verwachting in het daarop volgende programma beschikbaar zal zijn, in het bijzonder in de eerste helft van het tijdvak van dat programma. ...

Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 16 over een evenwichtige toedeling en reservering van de ontwikkelingsruimte gedurende het tijdvak van het programma (Dossier 33669)
Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 16 over een evenwichtige toedeling en reservering van de ontwikkelingsruimte gedurende het tijdvak van het programma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161 Ontvangen 10 december 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, komt artikel 19kn, derde lid, als volgt te luiden: 3. ...

Gewijzigd amendement van de leden Lodders en Geurts ter vervanging van nr. 81 over een overgangsbepaling (Dossier 33669)
Gewijzigd amendement van de leden Lodders en Geurts ter vervanging van nr. 81 over een overgangsbepaling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 82 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81 Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel N, wordt in de aanhef «vijf artikelen» vervangen door: zes artikelen. ...

Amendement van het lid Ouwehand over het schrappen van de grenswaarde waaronder geen vergunningsplicht geldt (Dossier 33669)
Amendement van het lid Ouwehand over het schrappen van de grenswaarde waaronder geen vergunningsplicht geldt Amendement natuur en milieu stoffen Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 29 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel J vervalt punt 6. ...

Amendement van het lid Ouwehand waarmee projecten of handelingen ingevolge PAS slecht mogen plaatsvinden indien de instandhoudingsdoelstellingen zijn bereikt. (Dossier 33669)
Amendement van het lid Ouwehand waarmee projecten of handelingen ingevolge PAS slecht mogen plaatsvinden indien de instandhoudingsdoelstellingen zijn bereikt. ...

Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 20 over het regelen bij algemene maatregel van bestuur van enige zaken, het voorhangen van deze maatregelen en het voorhangen van het programma (Dossier 33669)
Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 20 over het regelen bij algemene maatregel van bestuur van enige zaken, het voorhangen van deze maatregelen en het voorhangen van het programma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20 Ontvangen 10 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...