Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden worden gerealiseerd binnen een termijn van vijftien jaar (Dossier 33348)
Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden worden gerealiseerd binnen een termijn van vijftien jaar Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 80 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1 wordt aan het vierde lid een zinsnede toegevoegd, luidende: De instandhoudingsdoelstellingen worden binnen vijftien jaar na aanwijzing van een gebied als bedoeld in het eerste lid gerealiseerd. ...

Amendement van het lid Ouwehand dat een evaluatiebepaling in de wet opneemt (Dossier 33348)
Amendement van het lid Ouwehand dat een evaluatiebepaling in de wet opneemt Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 119 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 25 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na het opschrift van hoofdstuk 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.01 Onze Minister van Economische Zaken zendt binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na 5 jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat op nationaal niveau bijzondere nationale natuurgebieden aangewezen kunnen worden vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken (Dossier 33348)
Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat op nationaal niveau bijzondere nationale natuurgebieden aangewezen kunnen worden vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.11, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: e. het gebied van nationaal belang is vanwege natuurwaarden of landschappelijke waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken. ...

Amendement Van het lid Ouwehand dat een betere samenhang regelt tussen de nationale en provinciale natuurvisies (Dossier 33348)
Amendement Van het lid Ouwehand dat een betere samenhang regelt tussen de nationale en provinciale natuurvisies Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 79 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 1.6a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geen onderdeel meer uitmaakt van de Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geen onderdeel meer uitmaakt van de Wet natuurbescherming Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 66 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1, derde lid, wordt «de artikelen 5.5 en 6.1» vervangen door: artikel 6.1. ...

Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur wordt gewaarborgd (Dossier 33348)
Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur wordt gewaarborgd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 1.10 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van het lid Ouwehand dat zorgt voor een heldere borging van de verplichtingen van het Rijk in de Wet Natuurbescherming (Dossier 33348)
Amendement van het lid Ouwehand dat zorgt voor een heldere borging van de verplichtingen van het Rijk in de Wet Natuurbescherming Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 1.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 1.6bis Onze Minister draagt zorg voor de gunstige staat van instandhouding van de natuurlijke habitats, de habitats van soorten en de dier- en plantensoorten, genoemd in onderscheidenlijk de bijlagen I, II, IV en V bij de Habitatrichtlijn, en van de vogelsoorten, genoemd in bijlage I bij de Vogelrichtlijn, en de niet in die bijlage genoemde geregeld voorkomende trekvogelsoorten door het op grond van deze wet bevoegde gezag. ...

Amendement van het lid Ouwehand dat zorgt voor verankering van een zorgplicht voor de minister voor nakoming van deze internationale verplichtingen in de Wet Natuurbescherming (Dossier 33348)
Amendement van het lid Ouwehand dat zorgt voor verankering van een zorgplicht voor de minister voor nakoming van deze internationale verplichtingen in de Wet Natuurbescherming Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 1.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 1.6bis Onze Minister draagt zorg voor de bescherming van de natuurlijke habitats, de habitats van soorten en de dier- en plantensoorten, genoemd in onderscheidenlijk de bijlagen bij: a. het Verdrag van Bern; b. het Verdrag van Bonn; c. de op 2 februari 1971 te Ramsar tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. ...

Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de Rijksverantwoordelijkheid voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur wordt geborgd (Dossier 33348)
Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de Rijksverantwoordelijkheid voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur wordt geborgd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 68 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 1.5, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel i door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: j. de totstandkoming van «natuurnetwerk Nederland». ...