Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
GL 6
CU 5
D66 5
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
GL 6
CU 5
D66 5
Datum
Van:
Tot:

26 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 24 waarmee beschermde natuurmonumenten die geen Natura 2000-gebied zijn beschermd worden als bijzonder nationaal natuurgebied (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 24 waarmee beschermde natuurmonumenten die geen Natura 2000-gebied zijn beschermd worden als bijzonder nationaal natuurgebied Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 89 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 16 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.11 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 121 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 55 waarmee de Minister van EZ bij AMvB kan ingrijpen als internationaalrechtelijke verplichtingen door provincies niet worden nageleefd (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 55 waarmee de Minister van EZ bij AMvB kan ingrijpen als internationaalrechtelijke verplichtingen door provincies niet worden nageleefd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 169 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF C.S. ...

Amendement van het lid Smaling waarmee bijzondere bescherming van een groot aantal soorten wordt gecontinueerd. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Smaling waarmee bijzondere bescherming van een groot aantal soorten wordt gecontinueerd. ...

Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 77 waarmee een verifieerbare telling van te bejagen soorten in het faunabeheerplan wordt opgenomen (Dossier 33348)
Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 77 waarmee een verifieerbare telling van te bejagen soorten in het faunabeheerplan wordt opgenomen Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 136 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Smaling dat regels stelt met betrekking tot de samenstelling van het bestuur van de faunabeheereenheid (Dossier 33348)
Amendement van het lid Smaling dat regels stelt met betrekking tot de samenstelling van het bestuur van de faunabeheereenheid Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.12, tweede lid, worden de tweede en derde volzin vervangen door: Het bestuur van de faunabeheereenheid bestaat ten minste voor gelijke delen uit: a. wetenschappers; b. belanghebbenden, waartoe in ieder geval behoren: 1°. jachthouders met een jachtakte; 2°. grondgebruikers; en 3°. vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die zich tot doel hebben gesteld het dierenwelzijn te beschermen en te bevorderen, of c. terreinbeheerders. ...

Gewijzigd subamendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 86 op gewijzigd amendement nr. 107 waarmee wordt gegarandeerd dat de stemmen van beide categorie├źn bestuurders even zwaar tellen (Dossier 33348)
Gewijzigd subamendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 86 op gewijzigd amendement nr. 107 waarmee wordt gegarandeerd dat de stemmen van beide categorie├źn bestuurders even zwaar tellen Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 120 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 60, dat regelt dat door de Minister van Economische Zaken en gedeputeerde staten gezamenlijk, op adequate wijze de verantwoording inzake de geleverde inspanning voor het behalen van de doelstellingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt gemonitord en dat de Minister van Economische zaken de beide Kamers der Staten-Generaal informeert over de voortgang van de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland op basis van de ter zake doende gegevens die door gedeputeerde staten zijn aangeleverd (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 60, dat regelt dat door de Minister van Economische Zaken en gedeputeerde staten gezamenlijk, op adequate wijze de verantwoording inzake de geleverde inspanning voor het behalen van de doelstellingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt gemonitord en dat de Minister van Economische zaken de beide Kamers der Staten-Generaal informeert over de voortgang van de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland op basis van de ter zake doende gegevens die door gedeputeerde staten zijn aangeleverd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 118 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigd subamendement van het lid Smaling op amendement 53 en ter vervanging van nr. 85, waarmee ook dierenbeschermende organisaties deelnemen aan het bestuur van de faunabeheereenheden (Dossier 33348)
Gewijzigd subamendement van het lid Smaling op amendement 53 en ter vervanging van nr. 85, waarmee ook dierenbeschermende organisaties deelnemen aan het bestuur van de faunabeheereenheden Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 91 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 85 Ontvangen 17 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: In onderdeel I van het amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders (stuk nr. 53) wordt in het in onderdeel 2 opgenomen lid na «van de faunabeheereenheid behoort,» ingevoegd: waaronder in ieder geval één lid vanuit organisaties die krachtens hun doelstellingen en feitelijke werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van het dierenwelzijn. ...

Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 37 dat regels stelt met betrekking tot de samenstelling van het bestuur van de faunabeheereenheid (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 37 dat regels stelt met betrekking tot de samenstelling van het bestuur van de faunabeheereenheid Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 98 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 37 Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.12 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Smaling dat regelt dat de jacht niet plaatsvindt in Natura 2000-gebieden, bijzonder nationaal natuurgebied en watergebieden van internationale betekenis (Dossier 33348)
Amendement van het lid Smaling dat regelt dat de jacht niet plaatsvindt in Natura 2000-gebieden, bijzonder nationaal natuurgebied en watergebieden van internationale betekenis Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.20 wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende: 5a. ...

Nader gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 136 rondom het onderbouwen van een faunabeheerplan door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is (Dossier 33348)
Nader gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 136 rondom het onderbouwen van een faunabeheerplan door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 167 NADER GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Smaling waarmee de drukjacht verboden wordt (Dossier 33348)
Amendement van het lid Smaling waarmee de drukjacht verboden wordt Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.31 vervalt het tweede lid. ...

Nader gewijzigd subamendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 91 waarmee ook dierenbeschermende organisaties deelnemen aan het bestuur van faunabeheereenheden (Dossier 33348)
Nader gewijzigd subamendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 91 waarmee ook dierenbeschermende organisaties deelnemen aan het bestuur van faunabeheereenheden Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 123 NADER GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91 Ontvangen 25 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: In onderdeel II van het gewijzigde amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders (stuk nr. ...

Amendement van het lid Smaling dat regelt dat het geweer niet gebruikt mag worden tegen (verwilderde) honden en katten (Dossier 33348)
Amendement van het lid Smaling dat regelt dat het geweer niet gebruikt mag worden tegen (verwilderde) honden en katten Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.24, eerste lid, onder d, wordt in onderdeel 4° na «verwilderde dieren» ingevoegd:, niet zijnde honden en katten,. ...

Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 23 dat regelt dat de jacht niet plaatstvindt in Natura 2000-gebied (waaronder wetlands) en bijzonder nationaal naturgebied (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 23 dat regelt dat de jacht niet plaatstvindt in Natura 2000-gebied (waaronder wetlands) en bijzonder nationaal naturgebied Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 97 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23 Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.20 wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende: 5a. ...

Amendement van het lid Smaling waarmee de gemeenteraad bijzondere gemeentelijke natuurgebieden kan aanwijzen (Dossier 33348)
Amendement van het lid Smaling waarmee de gemeenteraad bijzondere gemeentelijke natuurgebieden kan aanwijzen Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 87 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 1.10 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 1.10a De gemeenteraad kan gebieden gelegen buiten het natuurnetwerk Nederland, bedoeld in artikel 1.10, tweede lid, die niet zijn aangewezen als «bijzondere provinciale natuurgebieden», bedoeld in artikel 1.10, derde lid, aanwijzen die van gemeentelijk belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke of cultuurhistorische waarden en daarvan afgeleide recreatieve waarden. ...

Amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 51 houdende een grondslag voor het toevoegen van soorten bij algemene maatregel van bestuur met zware nahang (Dossier 33348)
Amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 51 houdende een grondslag voor het toevoegen van soorten bij algemene maatregel van bestuur met zware nahang Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 114 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Subamendement van het lid Smaling op amendement 53 waarmee ook dierenbeschermende organisaties deelnemen aan het bestuur van de faunabeheereenheden (Dossier 33348)
Subamendement van het lid Smaling op amendement 53 waarmee ook dierenbeschermende organisaties deelnemen aan het bestuur van de faunabeheereenheden Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 85 SUBAMENDEMENT VAN HET LID SMALING Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: In onderdeel I van het amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders (stuk nr. 53) wordt in het in onderdeel 2 opgenomen lid na «van de faunabeheereenheid behoort,» ingevoegd: waaronder in ieder geval één lid uit de kringen van de dierenbescherming. ...

Amendement van het lid Smaling waarmee bestrijding en beperking van de populatie bij schadeveroorzakende dieren en vogels op diervriendelijke wijze dient plaats te vinden (Dossier 33348)
Amendement van het lid Smaling waarmee bestrijding en beperking van de populatie bij schadeveroorzakende dieren en vogels op diervriendelijke wijze dient plaats te vinden Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 3.14 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...