Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Amendement van het lid Geurts waarmee artikel 1.8a vervalt en artiekl 1.12 terugkeert in de wet. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee artikel 1.8a vervalt en artiekl 1.12 terugkeert in de wet. Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1, derde lid, wordt «1.8a, derde lid, en 1.10» vervangen door: 1.10 en 1.12. ...

Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 49, dat regelt dat de minister een ontheffing of vrijstelling voor herintroductie of uitzetting van soorten alleen in overeenstemming met gedeputeerde staten plaatsvindt (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 49, dat regelt dat de minister een ontheffing of vrijstelling voor herintroductie of uitzetting van soorten alleen in overeenstemming met gedeputeerde staten plaatsvindt Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 105 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 49 Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.32, vijfde lid, komt de laatste volzin te luiden: Onze Minister verleent een ontheffing of vrijstelling als bedoeld in de vorige volzin in overeenstemming met gedeputeerde staten van de provincie waar de herintroductie of uitzetting plaatsvindt. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee wordt gewaarborgd dat eigenaren worden gehoord voordat maatregelen op grond van deze wet wroden genomen. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee wordt gewaarborgd dat eigenaren worden gehoord voordat maatregelen op grond van deze wet wroden genomen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 70 dat regelt dat het faunabeheerplan adequate maatregelen bevat ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 70 dat regelt dat het faunabeheerplan adequate maatregelen bevat ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 94 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 70 Ontvangen 23 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.12 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Amendement van het lid Geurts dat regelt dat het faunabeheerplan adequate maatregelen bevat ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts dat regelt dat het faunabeheerplan adequate maatregelen bevat ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 70 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.12 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee jachtmiddelen worden geharmoniseerd met de Benelux-overeenkomst. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee jachtmiddelen worden geharmoniseerd met de Benelux-overeenkomst. ...

Amendement van het lid Geurts dat regelt dat soorten in het wild levende zoogdieren, amfibieƫn, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen of kevers die niet opzettelijk mogen worden gedood of gevangen alsmede soorten vaatplanten die niet opzettelijk mogen worden geplukt en verzameld, afgesneden, ontworteld of vernield bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen, alsmede dat deze algemene maatregel van bestuur is onderworpen aan een zware nahangprocedure (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts dat regelt dat soorten in het wild levende zoogdieren, amfibieĆ«n, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen of kevers die niet opzettelijk mogen worden gedood of gevangen alsmede soorten vaatplanten die niet opzettelijk mogen worden geplukt en verzameld, afgesneden, ontworteld of vernield bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen, alsmede dat deze algemene maatregel van bestuur is onderworpen aan een zware nahangprocedure Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 3.10 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee provincies meebeslissen bij het aanwijzen van invasieve exoten (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee provincies meebeslissen bij het aanwijzen van invasieve exoten Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 108 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 25 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.17, derde lid, wordt «na overleg» vervangen door: in overeenstemming. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee een expirimenteerbepaling in de wet wordt geintroduceerd. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee een expirimenteerbepaling in de wet wordt geintroduceerd. Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 1.11 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 1.11a 1. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee de regels ten aanzien van drijfjacht worden versoepeld als de verkeersveiligheid in het geding is. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee de regels ten aanzien van drijfjacht worden versoepeld als de verkeersveiligheid in het geding is. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee de herintroductie van soorten door de minister alleen kan plaatsvinden in overeenstemming met gedeputeerde staten. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee de herintroductie van soorten door de minister alleen kan plaatsvinden in overeenstemming met gedeputeerde staten. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee de discretionaire bevoegdheid om een jachtakte te weigeren bij de korpschef komt te liggen. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee de discretionaire bevoegdheid om een jachtakte te weigeren bij de korpschef komt te liggen. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee bij de aanwijzing van natuurgebieden ook een kosten-batenanalyse moet worden gemaakt. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee bij de aanwijzing van natuurgebieden ook een kosten-batenanalyse moet worden gemaakt. ...