Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

119 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 24 waarmee beschermde natuurmonumenten die geen Natura 2000-gebied zijn beschermd worden als bijzonder nationaal natuurgebied (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 24 waarmee beschermde natuurmonumenten die geen Natura 2000-gebied zijn beschermd worden als bijzonder nationaal natuurgebied Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 89 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 16 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.11 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de vergunningsplicht voor beschadiging van planten en verstoring van beschermde diersoorten gehandhaafd blijft (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de vergunningsplicht voor beschadiging van planten en verstoring van beschermde diersoorten gehandhaafd blijft Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.3, vijfde lid, vervalt: 3.11, eerste of tweede lid,. ...

Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de jacht niet plaatsvindt in gebieden die zijn aangewezen krachtens artikel 1.10 (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de jacht niet plaatsvindt in gebieden die zijn aangewezen krachtens artikel 1.10 Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 165 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 3.20 wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Amendement van het lid Thieme waarmee wildbeheereenheden geen wettelijke status hebben in de wet (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme waarmee wildbeheereenheden geen wettelijke status hebben in de wet Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 6 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling van wildbeheereenheid. ...

Amendement van het lid Thieme dat regelt dat gedeputeerde staten (samenwerkingsverbanden van) personen mag aanwijzen om de populatiestand te beperken op limitatieve gronden, waaronder ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme dat regelt dat gedeputeerde staten (samenwerkingsverbanden van) personen mag aanwijzen om de populatiestand te beperken op limitatieve gronden, waaronder ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.16, eerste lid, komt te luiden: 1. ...

Amendement van het lid Thieme dat regelt dat bestrijding, beheer en jacht niet plaatsvindt met behulp van lichtbakken en restlichtversterkers (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme dat regelt dat bestrijding, beheer en jacht niet plaatsvindt met behulp van lichtbakken en restlichtversterkers Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 3.31 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3.31a Onverminderd de artikelen 3.19, vierde lid, en 3.22, vierde lid, is het verboden: a. bij de uitoefening van de jacht; b. op grond van een ontheffing of vrijstelling als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, eerste, onderscheidenlijk tweede, of derde lid, en met artikel 3.14, tweede en derde lid, of c. bij de uitvoering van een opdracht als bedoeld in artikel 3.16, eerste lid; dieren te vangen of te doden door gebruik te maken van kunstmatige lichtbronnen, vizieren met beeldomzetter, elektronische beeldversterkers of enig ander instrument om 's nachts te schieten. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 121 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 28 dat regelt dat de landelijke vrijstellingslijst vervalt (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 28 dat regelt dat de landelijke vrijstellingslijst vervalt Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 162 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28 Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 3.14 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 109 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 109 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 168 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee artikel 1.8a vervalt en artiekl 1.12 terugkeert in de wet. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee artikel 1.8a vervalt en artiekl 1.12 terugkeert in de wet. Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1, derde lid, wordt «1.8a, derde lid, en 1.10» vervangen door: 1.10 en 1.12. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden in overeenstemming gebeurt met provincies (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden in overeenstemming gebeurt met provincies Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 93 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 22 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.11 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Subamendement van het lid Thieme op het amendement van het lid Ouwehand nr. 67 waarmee de laatste volzin van het met dat amendement voorgestelde artikel 1.10, lid 2a vervalt (Dossier 33348)
Subamendement van het lid Thieme op het amendement van het lid Ouwehand nr. 67 waarmee de laatste volzin van het met dat amendement voorgestelde artikel 1.10, lid 2a vervalt Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 160 SUBAMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 26 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: In het amendement van het lid Ouwehand (stuk nr. ...

Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 49, dat regelt dat de minister een ontheffing of vrijstelling voor herintroductie of uitzetting van soorten alleen in overeenstemming met gedeputeerde staten plaatsvindt (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 49, dat regelt dat de minister een ontheffing of vrijstelling voor herintroductie of uitzetting van soorten alleen in overeenstemming met gedeputeerde staten plaatsvindt Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 105 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 49 Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.32, vijfde lid, komt de laatste volzin te luiden: Onze Minister verleent een ontheffing of vrijstelling als bedoeld in de vorige volzin in overeenstemming met gedeputeerde staten van de provincie waar de herintroductie of uitzetting plaatsvindt. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 55 waarmee de Minister van EZ bij AMvB kan ingrijpen als internationaalrechtelijke verplichtingen door provincies niet worden nageleefd (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 55 waarmee de Minister van EZ bij AMvB kan ingrijpen als internationaalrechtelijke verplichtingen door provincies niet worden nageleefd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 169 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF C.S. ...

Amendement van het lid Smaling waarmee bijzondere bescherming van een groot aantal soorten wordt gecontinueerd. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Smaling waarmee bijzondere bescherming van een groot aantal soorten wordt gecontinueerd. ...

Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 77 waarmee een verifieerbare telling van te bejagen soorten in het faunabeheerplan wordt opgenomen (Dossier 33348)
Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 77 waarmee een verifieerbare telling van te bejagen soorten in het faunabeheerplan wordt opgenomen Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 136 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Thieme dat regelt dat een krachtens de artikelen over jacht, beheer en schadebestrijding vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt voorgehangen (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme dat regelt dat een krachtens de artikelen over jacht, beheer en schadebestrijding vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt voorgehangen Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 158 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 25 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 12.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1a Een krachtens de artikelen 13.14, eerste lid, 3.18, vierde lid, 3.19, eerste lid, onderdelen c en d, vierde en vijfde lid, 3.21, derde lid, 3.22, tweede en vierde lid, 3.24, eerste lid, onderdelen b en c, tweede lid, 3.26, vierde en zevende lid, 3.27, eerste lid, 3.28, vierde en negende lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd. ...

Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 101 dat regelt dat voor bestrijding en beheer geen gebruik gemaakt mag worden van andere geweren dan kogelgeweren (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 101 dat regelt dat voor bestrijding en beheer geen gebruik gemaakt mag worden van andere geweren dan kogelgeweren Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 157 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat bij amvb regels worden gesteld over de wijze waarop door Onze Minister en gedeputeerde staten gezamenlijk de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland wordt gemonitord, waarbij deze amvb is onderworpen aan een lichte voorhangprocedure (Dossier 33348)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat bij amvb regels worden gesteld over de wijze waarop door Onze Minister en gedeputeerde staten gezamenlijk de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland wordt gemonitord, waarbij deze amvb is onderworpen aan een lichte voorhangprocedure Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 60 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In hoofdstuk 1, paragraaf 1.2, wordt na artikel 1.8 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 1.8bis 1. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de kernkwaliteiten van de Nederlandse landschappen bij amvb worden vastgesteld en dat een zorgplicht introduceert voor provincies ten aanzien van de bescherming van deze kernkwaliteiten bij de landschappen in hun provincie (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de kernkwaliteiten van de Nederlandse landschappen bij amvb worden vastgesteld en dat een zorgplicht introduceert voor provincies ten aanzien van de bescherming van deze kernkwaliteiten bij de landschappen in hun provincie Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 1.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 1.6bis Bij algemene maatregel van bestuur worden de kernkwaliteiten van de Nederlandse landschappen vastgesteld. ...