Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

110 resultaten

Amendement van het lid Vendrik over het scrhrappen van de mogelijkheid voor de regering om projecten aan de C&H wet toe te voegen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het scrhrappen van de mogelijkheid voor de regering om projecten aan de C&H wet toe te voegen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 11AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.2 vervalt.IIIn artikel 5.1, tweede lid, vervalt onderdeel b.IIIArtikel 5.2 vervalt.ToelichtingDoor de regering bij algemene maatregel van bestuur (categorieën van) ruimtelijke en infrastructurele projecten en wettelijke voorschriften te laten toevoegen aan de bijlagen van deze wet, zet de Kamer zichzelf buitenspel. ...

Amendement van de leden Vendrik en Van der Ham over het laten vervallen van de zogenaamde blauwe bypass bij Kampen (Dossier 32127)
Amendement van de leden Vendrik en Van der Ham over het laten vervallen van de zogenaamde blauwe bypass bij Kampen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 14AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN DER HAMOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel A, vervalt nummer 19.ToelichtingHet integrale gebiedsontwikkelingsplan IJsseldelta-Zuid bij Kampen behelst ondermeer de aanleg van een bevaarbare hoogwatergeul («blauwe bypass»). ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 72AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 3.12 wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:aAIn artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt na «werken of bouwwerken» toegevoegd: , daaronder begrepen oplaadpunten bestemd voor het laden van accu’s van voertuigen die een elektromotor als hoofdmotor hebben,.ToelichtingMet dit amendement wordt uitdrukkelijk mogelijk gemaakt om bij elk wegproject op basis van de Tracéwet, in het tracébesluit ruimte te creëren voor oplaadpunten voor elektrische auto’s.Wiegman-van Meppelen ScheppinkSamsomKoopmans ...

Amendement van het lid Vendrik over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden Amendement bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor staatsrecht verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK Ontvangen 4 november 2009 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 1.4 vervalt. ...

Amendement van het lid De Mos over het onderbrengen van kleine bouwprojecten onder de reikwijdte van de Wet (Dossier 32127)
Amendement van het lid De Mos over het onderbrengen van kleine bouwprojecten onder de reikwijdte van de Wet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 102AMENDEMENT VAN HET LID DE MOSOntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.9, eerste lid, onder a, aanhef, vervalt de zinsnede: ten minste 20 en.ToelichtingDit amendement brengt kleine bouwprojectenbouwprojecten van minder dan 20 woningen- onder de reikwijdte van hoofdstuk 2, afdeling 6 (Versnelde uitvoering van bouwprojecten)De Mos ...

Amendement van de leden Vendrik en Van Gent over het geven van de mogelijkheid aan gemeenten om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar (Dossier 32127)
Amendement van de leden Vendrik en Van Gent over het geven van de mogelijkheid aan gemeenten om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar Amendement belasting bestuur bouwnijverheid economie energie financiën natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 23AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN GENTOntvangen 4 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Na artikel 3.26 wordt een artikel toegevoegd, luidende:Artikel 3.27Artikel 220 van de Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Mos ter vervanging van nr. 102 over het onderbrengen van woningbouwprojecten vanaf 12 woningen onder de reikwijdte van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid De Mos ter vervanging van nr. 102 over het onderbrengen van woningbouwprojecten vanaf 12 woningen onder de reikwijdte van de Crisis- en herstelwet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 112GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE MOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 102Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.9, eerste lid, onder a, aanhef, wordt de zinsnede «van ten minste 20» vervangen door: van ten minste 12.ToelichtingDit amendement brengt bouwprojecten tot 12 woningen- onder de reikwijdte van hoofdstuk 2, afdeling 6 (Versnelde uitvoering van bouwprojecten).De Mos ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de consistentie van provinciale bevoegdheden (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de consistentie van provinciale bevoegdheden Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 59AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 2.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.3a1. ...

Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van een relativiteitsvereiste (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van een relativiteitsvereiste Amendement bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor staatsrecht verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 15AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.9 vervalt.IIIn artikel 5.3 wordt de zinsnede «1.6 tot en met 1.9» vervangen door: 1.6 tot en met 1.8.ToelichtingBinnen het huidige bestuursprocesrecht is al veel mensen en organisaties die als niet belanghebbend worden beschouwd de weg naar de bestuursrechter afgesneden. ...

Amendement van het lid Vendrik over de A4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over de A4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen weg 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 19AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel E, vervalt nummer 5.ToelichtingNa een besluitvormingsproces rond het al dan niet aanleggen van de A4 Midden Delfland van enkele decennia, waarbij met name de Rijksoverheid zelf zich weinig besluitvaardig toonde, is het niet erg gepast nu via dit wetsvoorstel een beslissing te forceren en de mogelijkheden voor beroep van belanghebbenden te beperken. ...

Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 50 over het laten vervallen van de mogelijkheid voor de provincie om gemeentelijke belangen te overrulen bij windparken (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 50 over het laten vervallen van de mogelijkheid voor de provincie om gemeentelijke belangen te overrulen bij windparken Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 137GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ROEMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 50Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.1 vervalt de zinsnede, luidende: en wordt na «9d, tweede en derde lid,»ingevoegd: 9e, vijfde lid, 9f, zesde lid,.IIArtikel 3.2, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.2, onderdeel D, vervalt.IVArtikel 3.2, onderdeel E vervalt.VIn bijlage 1, onderdeel 1.1, vervalt: , en artikel 9e.ToelichtingProvincies zijn op basis van de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening al bevoegd om een inpassingplan op te stellen als provinciaal belang gediend is. ...

Amendement van het lid Vendrik over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 48AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen op 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 4.3In tabel 5.11 bij artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003 wordt de grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt voor «woonfunctie gelegen in een woongebouw» en «andere woonfunctie»:a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 86 over het voorkomen dat besluitvorimg over mijnbouwwerken wordt opgelegd aan gemeenten en provincies (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 86 over het voorkomen dat besluitvorimg over mijnbouwwerken wordt opgelegd aan gemeenten en provincies Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie gemeenten natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 108GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ROEMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 86Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.7, onderdeel A, vervalt.ToelichtingDit amendement beoogd te voorkomen dat besluitvorming over aanleg of uitbreiding van mijnbouwwerken, op de aanleg of uitbreiding van mijnbouwwerken ten behoeve van de opslag van stoffen en op pijpleidingen die dergelijke mijnbouwwerken verbinden van Rijkswege wordt opgelegd aan gemeenten en provincies. ...

Amendement van het lid Roemer over het laten vervallen van het artikel betreffende de NbW (Dossier 32127)
Amendement van het lid Roemer over het laten vervallen van het artikel betreffende de NbW Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 56AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.8 vervalt.ToelichtingMet dit amendement wordt voorgesteld het hoofdstuk dat leidt tot aanpassing van de Natuurbeschermingswet 1998 uit de wet te schrappen.Onduidelijk is immers of dit wetsvoorstel niet zal leiden tot strijdigheid met of hiaten in de implementatie van de Habitatrichtlijn m.n. artikel 6. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake criteria voor zogenaamde 'ontwikkelingsgebieden' (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake criteria voor zogenaamde 'ontwikkelingsgebieden' Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 67AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:ADe puntkomma aan het slot van onderdeel a wordt vervangen door «, en».BOnderdeel b vervalt.COnderdeel c wordt geletterd onderdeel b.IIHoofdstuk II, afdeling 1, vervalt.IIIArtikel 3.21, onderdeel C, onder 1, wordt als volgt gewijzigd:ADe aanduiding «worden» wordt vervangen door «wordt» en «twee onderdelen» wordt vervangen door: een onderdeel.BOnder vervanging van de puntkomma aan het einde van onderdeel f door een punt, vervalt onderdeel g.IVArtikel 5.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:AAan het slot van onderdeel b wordt de puntkomma vervangen door «; en» BOnderdeel c vervalt.VIn artikel 5.2. vervalt de zinsnede «tegen de aanwijzing van een ontwikkelingsgebied als bedoeld in artikel 2.2, een verklaring als bedoeld in artikel 2.3, zesde lid, of».VIn artikel 5.7 vervalt onderdeel 1.VIIn artikel 5.10, derde lid, vervalt onderdeel a.ToelichtingHet kabinet heeft verzuimd heldere criteria te ontwikkelen voor de zogenaamde «ontwikkelingsgebieden», waardoor onduidelijk is wat deze gebieden zullen inhouden. ...

Amendement van de leden Aptroot Snijder-Hazelhoff over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie (Dossier 32127)
Amendement van de leden Aptroot Snijder-Hazelhoff over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 46AMENDEMENT VAN DE LEDEN APTROOT EN SNIJDER-HAZELFHOFFOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel Ia, wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 19kd, vierde lid, wordt «de artikelen 19ke en 19kf» vervangen door: artikel 19ke.IIArtikel 19kf vervalt.ToelichtingHet betreft hier een «kan» bepaling, die niets toevoegt aan de bevoegdheid van de provincie om een op de regio toegeschreven regeling te treffen. ...

Amendement van het lid Koopmans over het toevoegen van projecten aan de bijlage bij de wet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Koopmans over het toevoegen van projecten aan de bijlage bij de wet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 38AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANSOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:IOnderdeel A, nummer 7 komt als volgt te luiden: 7Klavertje 4 VenloBij Venlop. 257P 46 en 47 (en 68, 69) Integrale gebiedsontwikkeling, focus op glastuinbouw en op verbinding A73-A67 (Greenportlane)IIAan onderdeel A worden toegevoegd: 27Breda Centraal (t.b.v. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 36 over wijziging van de citeertitel (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 36 over wijziging van de citeertitel Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 37GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 36Ontvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 5.11 wordt «Crisis- en herstelwet» vervangen door: Versnellingswet.ToelichtingHet wetsvoorstel is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over geluidsreductie (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over geluidsreductie Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 76AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.15 vervalt in onderdeel A, artikel 2.14, onderdeel 1, onder b, in onderdeel c, onderdeel 4°.IIAan artikel 3.18, onderdeel E, in artikel 67, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel b door een puntkomma, aan lid 2 een onderdeel toegevoegd, luidende:c. ...

Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 47AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IVoor onderdeel A worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:0AIn artikel 1, onder j, vervalt «of andere handeling».0aAIn artikel 2a, tweede lid, vervalt «of andere handeling die».IIOnderdeel B wordt als volgt gewijzigd:1. ...