Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

34 resultaten

Amendement van het lid Martin Bosma over maximaal 80 personen op de kandidatenlijst van elke partij (Dossier 34247)
Amendement van het lid Martin Bosma over maximaal 80 personen op de kandidatenlijst van elke partij Amendement recht staatsrecht Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID MARTIN BOSMA Ontvangen 28 september 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «kieskringen» toegevoegd: en in verband met het wijzigen van de regels over het aantal op een lijst te plaatsen kandidaten voor de verkiezing van de Tweede Kamer. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Amendement van het lid Koşer Kaya Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 11AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYAOntvangen 24 juni 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I komt artikel 4:2 te luiden:Artikel 4:2 Vaderverlof1. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Amendement van het lid Agema Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 10AMENDEMENT VAN HET LID AGEMAOntvangen 24 juni 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I wordt in artikel 4:2 de zinsnede «tweemaal de arbeidsduur per week» vervangen door: eenmaal de arbeidsduur per week. ...

Amendement van het lid Moorlag over het vervallen van de gasaansluitplicht voor alle gebouwen (#:-)
Amendement van het lid Moorlag over het vervallen van de gasaansluitplicht voor alle gebouwen Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID MOORLAG Ontvangen 25 januari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I vervalt in het voorgestelde zevende lid «van een gebouw of gedeelte daarvan met woonfunctie». ...

Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden (#:-)
Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden Amendement bestuur gemeenten Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEEK Ontvangen 21 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «, Naarden en Weesp» vervangen door: en Naarden. ...

Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed (#:-)
Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed Amendement bestuur gemeenten Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEEK Ontvangen 21 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5a 1. ...

Amendement van het lid Alkaya over uitbreiding naar bestuurders van alle banken (Dossier 34906)
Amendement van het lid Alkaya over uitbreiding naar bestuurders van alle banken Amendement financieel toezicht financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 26 februari 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift vervalt «systeemrelevante». ...

Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt in het voorgestelde artikel 225, achtste lid, onderdeel b, na «emissieloos voertuig» ingevoegd «of een voertuig met ten minste twee verschillende energie-omzetters en ten minste twee verschillende energie-opslagsystemen aan boord ten behoeve van de mechanische aandrijving van het voertuig, waarbij in ieder geval energie wordt geput uit een opslagvoorziening voor elektrische energie of kracht welke voorziening ook door middel van een externe bron oplaadbaar is». ...

Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen (Dossier 35519)
Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GINNEKEN Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt in het voorgestelde artikel 225, achtste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet na «emissieloos voertuig» ingevoegd «of emissieloos deelvoertuig». ...

Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IA Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven (Dossier 35519)
Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig» vervangen door «een grondslag voor de maximering van parkeertarieven». ...

Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over het schrappen van de sanctie voor de koopsector (Dossier 33124)
Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over het schrappen van de sanctie voor de koopsector Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN BOCHOVE Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 11b, eerste lid, onderdeel b «artikel 11c, eerste lid» vervangen door: artikel 11c. ...

Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geëvalueerd (Dossier 33124)
Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geëvalueerd Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KNOPS EN VISSER Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VI wordt «vier jaar» vervangen door: twee jaar. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over de noodzaak voor de eigenaar van een gebouw om te beschikken over een energieprestatiecertificaat berekend aan de hand van het bouwjaar van het gebouw (Dossier 33124)
Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over de noodzaak voor de eigenaar van een gebouw om te beschikken over een energieprestatiecertificaat berekend aan de hand van het bouwjaar van het gebouw Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN BOCHOVE Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt na artikel 11a een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 11ab 1. ...

Amendement van het lid Fritsma dat ervoor zorgt dat er geen verplichting is voor bezitters van gebouwen om een energielabel te verstrekken aan een huurder of koper (Dossier 33124)
Amendement van het lid Fritsma dat ervoor zorgt dat er geen verplichting is voor bezitters van gebouwen om een energielabel te verstrekken aan een huurder of koper Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID FRITSMA Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 11b, eerste lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bisschop over het uitzonderen van de verplichting tot een energielabel bij gedwongen verkoop (Dossier 33124)
Amendement van het lid Bisschop over het uitzonderen van de verplichting tot een energielabel bij gedwongen verkoop Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 11a, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 8 waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap (Dossier 34288)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 8 waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) recht staatsrecht Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Amendement recht staatsrecht Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BOSMA Ontvangen 24 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «in het stemlokaal» ingevoegd: en van de Kieswet teneinde de regels over het aantal op een lijst te plaatsen kandidaten te wijzigen. ...