Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

7067 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Gewijzigd amendement om een proefabonnement niet automatisch te mogen verlengen Kamerstuk nr. 19GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN AASTED MADSEN-VAN STIPHOUT EN VAN VROONHOVEN-KOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16Ontvangen 13 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel II, onderdeel A, punt 2, wordt in de aanhef «vier onderdelen» vervangen door «vijf onderdelen», wordt de punt aan het slot van onderdeel r vervangen door een puntkomma en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:s. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Amendement om een proefabonnement niet automatisch te mogen verlengen Kamerstuk nr. 16AMENDEMENT VAN DE LEDEN AASTED MADSEN-VAN STIPHOUT EN VAN VROONHOVEN-KOKOntvangen 8 september 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel II, onderdeel A, punt 2, wordt in de aanhef «drie onderdelen» vervangen door «vier onderdelen», wordt de punt aan het slot van onderdeel q vervangen door een puntkomma en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:r. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Wijziging Boek 2 en 6 BW (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) Kamerstuk burgerlijk recht recht nr. 13AMENDEMENT VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOKOntvangen 4 maart 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn de considerans vervalt «en stilzwijgende verlenging».IIIn artikel II, onderdeel A, vervalt punt 1, alsmede de aanduiding «2. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Wijziging Boek 2 en 6 BW (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) Kamerstuk burgerlijk recht recht nr. 12AMENDEMENT VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOKOntvangen 4 maart 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel II, onderdeel A, wordt een punt toegevoegd, luidende:3. ...

Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat de bepalingen inzake rechten van werknemers bij overgang van een onderneming wel van toepassing zijn bij de overgang van een onderneming ingeval de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort, ingeval sprake is van een doorstart na een faillissement waarbij een gelieerde partij 15% of meer van het geplaatste kapitaal van de verkrijger verschaft (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Amendement; Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat de bepalingen inzake rechten van werknemers bij overgang van een onderneming wel van toepassing zijn bij de overgang van een onderneming ingeval de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort, ingeval sprake is van een doorstart na een faillissement waarbij een gelieerde partij 15% of meer van het geplaatste kapitaal van de verkrijger verschaft Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN Ontvangen 20 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA Aan artikel 666 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van de leden Van Wijngaarden en Recourt dat een evaluatiebepaling behelst (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Amendement; Amendement van de leden Van Wijngaarden en Recourt dat een evaluatiebepaling behelst Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN RECOURT Ontvangen 13 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Amendement van de leden Recourt en Tanamal dat regelt dat een vertegenwoordiger van de werknemers zal worden benoemd als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers die door de rechtbank wordt ingesteld bij de faillietverklaring alsmede dat ingeval bij de onderneming een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, de rechtbank bij de aanwijzing van een beoogd curator als voorwaarde stelt dat deze ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de ‘stille voorbereidingsfase’ voorafgaand aan het faillissement wordt betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Amendement; Amendement van de leden Recourt en Tanamal dat regelt dat een vertegenwoordiger van de werknemers zal worden benoemd als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers die door de rechtbank wordt ingesteld bij de faillietverklaring alsmede dat ingeval bij de onderneming een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, de rechtbank bij de aanwijzing van een beoogd curator als voorwaarde stelt dat deze ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de ‘stille voorbereidingsfase’ voorafgaand aan het faillissement wordt betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RECOURT EN TANAMAL Ontvangen 10 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, wordt aan het tweede lid twee volzinnen toegevoegd, luidende: De rechtbank benoemt in ieder geval een vertegenwoordiger van de werknemers van de schuldenaar als lid van de voorlopige commissie. ...

Amendement van het lid Van Wijngaarden dat regelt dat ondernemingen de statutaire en reglementaire vrijheid behouden om via statuten of andere rechtsgeldige reglementen zelf te bepalen dat en op welke wijze de aandeelhouders worden betrokken bij de stille voorbereiding van een faillissement (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Amendement; Amendement van het lid Van Wijngaarden dat regelt dat ondernemingen de statutaire en reglementaire vrijheid behouden om via statuten of andere rechtsgeldige reglementen zelf te bepalen dat en op welke wijze de aandeelhouders worden betrokken bij de stille voorbereiding van een faillissement Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel I, wordt in artikel 363, zesde lid, «en eventuele statutaire dan wel tussen de aandeelhouders en de rechtspersoon overeengekomen regelingen ten aanzien van besluitvorming door de algemene vergadering, blijven» vervangen door: blijft. ...

Amendement van het lid Van Weyenberg dat een evaluatiebepaling toevoegt aan het wetsvoorstel (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg dat een evaluatiebepaling toevoegt aan het wetsvoorstel Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG Ontvangen 29 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel VIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL VIIIa Onze Minister van Financiën zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nr. 34 over het creeren van de mogelijkheid een eenmaal aanbestede vervoersconcessie na afloop van die concessie in te besteden (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nr. 34 over het creeren van de mogelijkheid een eenmaal aanbestede vervoersconcessie na afloop van die concessie in te besteden Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Amendement van het lid Monasch over het creëren van de mogelijkheid om een eenmaal aanbestede vervoersconcessie na afloop van die concessie in te besteden (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Amendement van het lid Monasch over het creëren van de mogelijkheid om een eenmaal aanbestede vervoersconcessie na afloop van die concessie in te besteden Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH Ontvangen 6 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel T, wordt artikel 47 als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 21 over adviesrecht met betrekking tot het verlenen of wijzigen van een concessie en het programma van eisen (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 21 over adviesrecht met betrekking tot het verlenen of wijzigen van een concessie en het programma van eisen Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21 Ontvangen 1 december 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I worden na onderdeel I twee onderdelen ingevoegd, luidende: Ia Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 18 over het vaststellen van een bestek en adviesrecht van consumentenorganisaties op bepaalde onderdelen hiervan (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 18 over het vaststellen van een bestek en adviesrecht van consumentenorganisaties op bepaalde onderdelen hiervan Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 33 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 22 over gemeenten die naast consumentenorganisaties binnen een concessiegebied jaarlijks advies kunnen uitbrengen over dienstregeling, tarieven en overige in de concessie geregelde onderwerpen (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 22 over gemeenten die naast consumentenorganisaties binnen een concessiegebied jaarlijks advies kunnen uitbrengen over dienstregeling, tarieven en overige in de concessie geregelde onderwerpen Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 32 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 20 over een bijdrage van vervoerders aan consumentenorganisaties (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 20 over een bijdrage van vervoerders aan consumentenorganisaties Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20 Ontvangen 30 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende: Ia Aan artikel 31 wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over adviesrecht van consumentenorganisaties en provincies op het vervoerplan voor de concessie voor het hoofdrailnet (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over adviesrecht van consumentenorganisaties en provincies op het vervoerplan voor de concessie voor het hoofdrailnet Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende: Ia Na artikel 35 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 35a 1. ...

Amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over een bijdrage van vervoerders aan consumentenorganisaties (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over een bijdrage van vervoerders aan consumentenorganisaties Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende: Ia Aan artikel 31 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over adviesrecht met betrekking tot het verlenen of wijzigen van een concessie en het programma van eisen (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over adviesrecht met betrekking tot het verlenen of wijzigen van een concessie en het programma van eisen Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I worden na onderdeel I twee onderdelen ingevoegd, luidende: Ia Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid over gemeenten die naast consumentenorganisaties binnen een concessiegebied jaarlijks advies kunnen uitbrengen over dienstregeling, tarieven en overigen in de concessie geregelde onderwerpen. (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Amendement van het lid over gemeenten die naast consumentenorganisaties binnen een concessiegebied jaarlijks advies kunnen uitbrengen over dienstregeling, tarieven en overigen in de concessie geregelde onderwerpen. ...

Amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het vaststellen van een bestek en adviesrecht van consumentenorganisaties op bepaalde onderdelen hiervan (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het vaststellen van een bestek en adviesrecht van consumentenorganisaties op bepaalde onderdelen hiervan Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Ontvangen 23 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel I, onderdeel N, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Na Na artikel 44 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 44a 1. ...