Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

987 resultaten

Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde (Dossier 35925-VII)
Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde Brief regering ...

Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Dossier 33862)
Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 augustus 2016 Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de door uw Kamer verzochte evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs. ...

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Dossier 33862)
Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2015 1 Inleiding De leden Bisschop, Van Meenen en Rog hebben een initiatiefwetsvoorstel bij uw Kamer ingediend voor een meer doeltreffende regeling van het onderwijstoezicht. ...

Voorstel van wet (Dossier 34010)
Voorstel van wet Voorstel van wet onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34010)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 28 oktober 2014 Ik heb met belangstelling kennisgenomen van het verslag van het voorbereidend onderzoek door de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34010)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 juli 2014 en het nader rapport d.d. 28 augustus 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34010)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Deze toelichting wordt gegeven mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34010)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34251)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 89 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 februari 2016 Artikel VI, onderdeel A, van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In de aanhef van onderdeel A wordt na «Artikel 11» ingevoegd: , eerste lid,. ...

Voorstel van wet (Dossier 34251)
Voorstel van wet Voorstel van wet onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34251)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 9 februari 2016 aangebrachte wijzigingen (Dossier 34251)
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 9 februari 2016 aangebrachte wijzigingen Voorstel van wet (tweede lezing) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 91 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT NA DE DAARIN TOT EN MET 9 FEBRUARI 2016 AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34251)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 15 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 januari 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel V, onderdeel G, wordt vervangen door: In artikel 9.40, eerste lid, onder b, wordt «9.32 tot en met 9.36» vervangen door: 9.32, 9.33, 9.33a, eerste, tweede en derde lid, onder b, 9.34, 9.35, 9.36. ...

Nota van wijziging (Dossier 34251)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34251)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34251)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 november 2015 Graag willen wij de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap danken voor hun inbreng en voor de vragen die zij hebben gesteld. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34775-VI)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 83 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 december 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2018 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota van wijziging (Dossier 34775-VI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Het opschrift komt te luiden: voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34775-VI)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 20 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 november 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2018 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (bedragen x 1.000) Art. ...

Huwelijkse gevangenschap (Dossier 34775-VI)
Huwelijkse gevangenschap Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2018 1. ...